Eich Cynghorwyr by Ward

Etholir Cynghorwyr Lleol gan y gymuned i benderfynu sut y dylai'r cyngor wneud ei weithgareddau amrywiol. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y maent wedi’u hethol i'w gwasanaethu am gyfnod.

Maent yn cyfathrebu â’r cyhoedd yn rheolaidd trwy gyfarfodydd cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn cynnig cyfle i unrhyw drigolyn siarad â'i gynghorydd wyneb yn wyneb, a chynhelir y rhain yn rheolaidd.

Ni thelir Cynghorwyr am eu gwaith, ond maent yn derbyn lwfans. Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen datganiad o fuddiant. Cyhoeddir manylion am y ffurflen hon bob blwyddyn.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd defnyddiwch y dolenni isod:

 Aber-porth a'r Ferwig

 Aberaeron ac Aber-arth

 Aberystwyth Morfa a Glais

 Aberystwyth Penparcau

 Aberystwyth Rheidol

 Beulah a Llangoedmor

 Borth

 Cei Newydd a Llanllwchaearn

 Ceulan a Maesmawr

 Ciliau Aeron

 De Llandysul

 Faenor

 Gogledd Llandysul a Throed-yr-aur

 Llanbadarn Fawr

 Llanbedr Pont Steffan

 Llandyfriog

 Llandysilio a Llangrannog

 Llanfarian

 Llanfihangel Ystrad

 Llangeitho

 Llangybi

 Llannarth

 Llanrhystud

 Llansanffraid

 Llanwenog

 Lledrod

 Melindwr

 Mwldan

 Penbryn

 Teifi

 Tirymynach

 Trefeurig

 Tregaron ac Ystrad-Fflur

 Ystwyth