Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus - Dydd Llun, 23ain Hydref, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

i.      Ymddiheurodd y Cynghorwyr John Roberts a Chris James am nad oeddent yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod.

ii.     Ymddiheurodd y Cynghorydd Carl Worrall y byddai’n gadael y cyfarfod yn gynnar.

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Ni ddatgelodd yr un Aelod o’r Pwyllgor fuddiant personol na buddiant a oedd yn rhagfarnu (nac ychwaith unrhyw ddatganiadau chwipio).

3.

Cynigion a Chyfleoedd ar gyfer Parcio pdf eicon PDF 206 KB

Cofnodion:

Eglurodd y Cynghorydd Keith Henson (Aelod Cabinet ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli Carbon) mai pwrpas yr adroddiad oedd darparu gwybodaeth ynglŷn â’r ddau argymhelliad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 5 Medi 2023 fel y nodwyd isod:

 

Argymhelliad 1: Bod y Cabinet yn ystyried cynnal adolygiad ynghylch codi tâl am barcio ar hyd y Promenâd yn Aberystwyth.

 

Argymhelliad 2: Bod y Cabinet yn ystyried cynnig i roi 2 awr o barcio am ddim rhwng 8am a 10am, o ddydd Llun i ddydd Gwener, mewn un maes parcio ym mhob un o drefi Llanbedr Pont Steffan, Aberaeron ac Aberteifi.

 

Rhoddodd Rhodri Llwyd, Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol gyflwyniad i’r Pwyllgor ynglŷn â pharcio ar bromenâd Aberystwyth. Amlinellwyd y canlynol: 

·       Proses

·       Ystyriaethau

·       Adborth Rhanddeiliaid

 

Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan y Swyddogion. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd:

·       Cododd yr Aelodau Etholedig yn Aberystwyth bryderon am yr effaith ariannol y gallai codi tâl ar hyd y Promenâd ei chael ar fusnesau gan gynnwys llety Gwely a Brecwast ac ar breswylwyr nad oedd ganddynt le i barcio oddi ar y stryd megis yr henoed a’r anabl. O ran deiliaid Bathodyn Glas sydd mewn cerbyd sydd wedi’i eithrio o dalu treth o achos anabledd, ac sy’n dangos eu bathodyn glas, rhoddwyd cadarnhad eu bod yn cael parcio am ddim ym meysydd parcio Talu ac Arddangos Ceredigion. Fodd bynnag, byddai’n rhaid i ddeiliaid eraill y Bathodyn Glas dalu. Byddai’r trefniadau ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas lle cyflwynwyd codi tâl ar gyfer parcio ar y stryd yn cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a pholisi.

·       Pe byddai penderfyniad yn cael ei wneud i godi tâl am barcio ar hyd y Promenâd, teimlai’r Aelodau y byddai parcio ar gyfer preswylwyr yn allweddol. Awgrymwyd y dylid ymchwilio i’r ffioedd a godir ar breswylwyr ar draws Cymru i sicrhau y byddai’r hyn a godir am barcio yn deg. Dywedwyd na fyddai trwydded ar gyfer preswylwyr yn rhoi sicrwydd y byddai lle parcio ar gael iddynt gan fod parcio ar y stryd yn cael ei ddarparu ar y briffordd gyhoeddus.

·       Dywedwyd bod nifer o’r rhai a oedd yn parcio ar hyd y Promenâd yn ystod y dydd yn bobl a oedd wedi dod i’r dref i weithio. Ar hyn o bryd, pan nad oedd llefydd ar gael, roedd yn rhaid i breswylwyr a oedd yn byw ar y promenâd fynd i chwilio am lefydd parcio yn y strydoedd cyfagos. Codwyd pryderon y byddai codi tâl am barcio yn lleihau’r nifer o lefydd rhad ac am ddim gerllaw gan y byddai pobl yn mynd ati i chwilio am y llefydd hyn. Hefyd, o ystyried yr agenda newid hinsawdd, gallai codi tâl ar hyd y Promenâd annog mwy o bobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ddod i’r dref.

·       Awgrymodd yr Aelodau fod angen adolygu’r sefyllfa o ran parcio yn Aberystwyth yn ei chyfanrwydd gan fod datblygiadau newydd wedi golygu bod llai o lefydd parcio ar gael ac nad oedd y ddarpariaeth yn ddigonol.

·       Pwysleisiodd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

Canolfan Bwyd Cymru pdf eicon PDF 124 KB

Cofnodion:

Rhoddwyd ystyriaeth i’r adroddiad ar Ganolfan Bwyd Cymru, a adeiladwyd gan Gyngor Sir Ceredigion yn Horeb, Llandysul, ac fe'i hagorwyd ym 1996, i ddarparu cymorth technegol i'r diwydiant bwyd yng Ngheredigion yn ogystal â Chanolbarth a De-orllewin Cymru. Mae ei leoliad, yn hygyrch i gymunedau gwledig yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn amlygu un o'i amcanion allweddol, sef cefnogi busnesau amaeth sydd am arallgyfeirio i ychwanegu gwerth at gynnyrch craidd. Mae Canolfan Fwyd Cymru yn darparu gwasanaethau technegol i fusnesau newydd, busnesau bach a chanolig a gweithgynhyrchwyr bwyd cenedlaethol.

 

Mae Canolfan Bwyd Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda dwy ganolfan dechnoleg fwyd arall yng Nghymru, sydd wedi'i lleoli yn Llangefni ac yng Nghaerdydd i ddarparu cefnogaeth ledled Cymru i'r diwydiant bwyd. Rhoddwyd trosolwg o’r ddarpariaeth bresennol gan gynnwys gwybodaeth helaeth am brosiect Helix a’r effaith ar yr economi. Ers 2016, roedd tîm Canolfan Bwyd Cymru wedi sicrhau canlyniadau da drwy brosiect HELIX yn unol â’r targedau a osodwyd. Dywedwyd nad oedd y tabl yn yr adroddiad yn adlewyrchu’r holl gymorth a ddarparwyd am mai dim ond yr ymyriadau cyntaf a ddarperid i’r busnesau oedd modd eu cynnwys, er bod nifer yn dychwelyd sawl gwaith y flwyddyn.

 

O ran y dyfodol, prynodd Cyngor Sir Ceredigion 5 erw arall o dir ger yr ystâd bresennol yn Horeb yn 2019 i hwyluso cynlluniau twf. Ar hyn o bryd, mae dau brosiect yn cael eu datblygu a'u hasesu i'w cynnwys yn rhaglen y Cynllun Twf ar gyfer Canolbarth Cymru:

i.      Sefydlu Canolfan Arloesi Cynhyrchu Bwyd, a fyddai'n dod â'r cyfleusterau peilot diweddaraf ar raddfa ddiwydiannol gyda'r nod o alluogi twf mwy o fusnesau gweithgynhyrchu bwyd canolig eu maint yng nghanolbarth Cymru.

ii.     Darparu cyfleusterau mwy o faint ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu bwyd, gan adeiladu ar yr unedau deor presennol yng Nghanolfan Bwyd Cymru.

 

Byddai'r datblygiadau hyn yn gwella ymhellach y ddarpariaeth o wasanaethau ar gyfer y sector bwyd-amaeth yng Ngheredigion, sy'n allweddol i'w les economaidd, a byddant yn helpu i ddiogelu dyfodol y Ganolfan a'i berthnasedd a hyfywedd hirdymor. Hefyd, roedd yna ddatblygiadau cyffrous gan brosiectau eraill ym Margen Dwf Tyfu Canolbarth Cymru sef ArloesiAber a Thir Glas, a fyddai’n cyd-fynd â gwaith Canolfan Bwyd Cymru. Roedd cyllideb graidd y Ganolfan wedi cael eu hymestyn am 2 flynedd ond nid oedd dim sicrwydd ar ôl hyn.

 

Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan y Swyddogion. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd:

·       Nodwyd bod y Ganolfan yn medru cefnogi busnesau o’r tu allan i Gymru yn fasnachol, ond dim ond busnesau o Gymru oedd yn medru elwa o brosiect Helix, a dyna oedd y ffocws ar hyn o bryd.

·       Roedd rhan fwyaf y busnesau a oedd yn derbyn cymorth wedi’u lleoli yng nghanolbarth a de-orllewin Cymru. Roedd Rachel’s Diary a busnesau eraill a oedd wedi derbyn cefnogaeth yn gynnar ar eu siwrne wedi parhau i gael cefnogaeth wrth iddyn nhw dyfu. Wrth i’r busnesau ehangu, roedd mwy o alw am arbenigedd yn hytrach na chefnogaeth gyffredinol. Hefyd, oherwydd yr hinsawdd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.

5.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion pdf eicon PDF 86 KB

Cofnodion:

Cytunwyd i gadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Gorffennaf 2023.

 

Materion sy’n codi: Dim.

6.

Ystyried Rhaglen Flaen Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cytunwyd nodi cynnwys y Flaen raglen Waith a gyflwynwyd, yn ddibynnol ar gynnwys y canlynol:

·     Y diweddaraf am fflyd cerbydau Cyngor Sir Ceredigion (Rhagfyr 2023 os yn bosibl)