Eitem Agenda

Cynigion a Chyfleoedd ar gyfer Parcio

Cofnodion:

Eglurodd y Cynghorydd Keith Henson (Aelod Cabinet ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli Carbon) mai pwrpas yr adroddiad oedd darparu gwybodaeth ynglŷn â’r ddau argymhelliad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 5 Medi 2023 fel y nodwyd isod:

 

Argymhelliad 1: Bod y Cabinet yn ystyried cynnal adolygiad ynghylch codi tâl am barcio ar hyd y Promenâd yn Aberystwyth.

 

Argymhelliad 2: Bod y Cabinet yn ystyried cynnig i roi 2 awr o barcio am ddim rhwng 8am a 10am, o ddydd Llun i ddydd Gwener, mewn un maes parcio ym mhob un o drefi Llanbedr Pont Steffan, Aberaeron ac Aberteifi.

 

Rhoddodd Rhodri Llwyd, Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol gyflwyniad i’r Pwyllgor ynglŷn â pharcio ar bromenâd Aberystwyth. Amlinellwyd y canlynol: 

·       Proses

·       Ystyriaethau

·       Adborth Rhanddeiliaid

 

Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan y Swyddogion. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd:

·       Cododd yr Aelodau Etholedig yn Aberystwyth bryderon am yr effaith ariannol y gallai codi tâl ar hyd y Promenâd ei chael ar fusnesau gan gynnwys llety Gwely a Brecwast ac ar breswylwyr nad oedd ganddynt le i barcio oddi ar y stryd megis yr henoed a’r anabl. O ran deiliaid Bathodyn Glas sydd mewn cerbyd sydd wedi’i eithrio o dalu treth o achos anabledd, ac sy’n dangos eu bathodyn glas, rhoddwyd cadarnhad eu bod yn cael parcio am ddim ym meysydd parcio Talu ac Arddangos Ceredigion. Fodd bynnag, byddai’n rhaid i ddeiliaid eraill y Bathodyn Glas dalu. Byddai’r trefniadau ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas lle cyflwynwyd codi tâl ar gyfer parcio ar y stryd yn cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a pholisi.

·       Pe byddai penderfyniad yn cael ei wneud i godi tâl am barcio ar hyd y Promenâd, teimlai’r Aelodau y byddai parcio ar gyfer preswylwyr yn allweddol. Awgrymwyd y dylid ymchwilio i’r ffioedd a godir ar breswylwyr ar draws Cymru i sicrhau y byddai’r hyn a godir am barcio yn deg. Dywedwyd na fyddai trwydded ar gyfer preswylwyr yn rhoi sicrwydd y byddai lle parcio ar gael iddynt gan fod parcio ar y stryd yn cael ei ddarparu ar y briffordd gyhoeddus.

·       Dywedwyd bod nifer o’r rhai a oedd yn parcio ar hyd y Promenâd yn ystod y dydd yn bobl a oedd wedi dod i’r dref i weithio. Ar hyn o bryd, pan nad oedd llefydd ar gael, roedd yn rhaid i breswylwyr a oedd yn byw ar y promenâd fynd i chwilio am lefydd parcio yn y strydoedd cyfagos. Codwyd pryderon y byddai codi tâl am barcio yn lleihau’r nifer o lefydd rhad ac am ddim gerllaw gan y byddai pobl yn mynd ati i chwilio am y llefydd hyn. Hefyd, o ystyried yr agenda newid hinsawdd, gallai codi tâl ar hyd y Promenâd annog mwy o bobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ddod i’r dref.

·       Awgrymodd yr Aelodau fod angen adolygu’r sefyllfa o ran parcio yn Aberystwyth yn ei chyfanrwydd gan fod datblygiadau newydd wedi golygu bod llai o lefydd parcio ar gael ac nad oedd y ddarpariaeth yn ddigonol.

·       Pwysleisiodd yr Aelodau y byddai’n hanfodol bod unrhyw gostau ychwanegol i’r gwasanaeth (e.e. gosod peiriannau talu / arwyddion) yn cael eu hadennill drwy’r incwm a fyddai’n cael ei greu. Dywedwyd bod arwyddion a oedd yn caniatáu i bobl dalu ar-lein yn cael eu defnyddio’n eang mewn lleoliadau eraill ac y byddai hynny’n well yn ariannol. Os mai dim ond rhan o’r Promenâd fyddai’n cael ei defnyddio i godi tâl am barcio, byddai llai o gostau ond hefyd byddai llai o incwm.

·       Ar hyn o bryd, am fod prinder llefydd, roedd anawsterau o ran parcio ar y Promenâd ond pe byddai tâl yn cael ei godi am barcio, roedd yr Aelodau o'r farn y byddai mwy o fynd a dod o ran cerbydau.

·       Codwyd pryderon am nifer y beicwyr modur ar lan y môr a'r perygl yr oeddent yn ei beri i’r cyhoedd; nodwyd mai mater i Heddlu Dyfed-Powys oedd hwn. 

·       O ystyried yr heriau i’r gyllideb, roedd rhan fwyaf yr Aelodau yn cytuno bod angen i’r Awdurdod Lleol ystyried sut y gallai greu incwm o barcio. Roedd nifer o’r Aelodau o’r farn bod codi tâl am barcio ar y Promenâd yn Aberystwyth yn cynnig cyfle heb ei ail. 

·       Nodwyd nad oedd y gwasanaeth teithio a pharcio wedi bodoli yn Aberystwyth am rai blynyddoedd. Roedd nifer o feysydd parcio ar gael gerllaw ynghyd â gwasanaethau bysiau a threnau rheolaidd.

·       Dylid ystyried yr agenda Teithio Llesol, cyllid y Gronfa Ffyniant Gyffredin, cynllun amddiffyn yr arfordir a strategaethau eraill, i sicrhau bod unrhyw newidiadau i barcio ar y Promenâd yn cael eu cyflwyno mewn modd rhesymegol.

 

Rhoddodd Gerwyn Jones, Rheolwr Corfforaethol, Gwasanaethau Amgylcheddol drosolwg i’r Pwyllgor o effaith ariannol y cynnig i roi 2 awr o barcio am ddim rhwng 8am a 10am, o ddydd Llun i ddydd Gwener, mewn un maes parcio ym mhob un o drefi Llanbedr Pont Steffan, Aberaeron ac Aberteifi.

 

Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan y Swyddogion. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd:

·       Nododd yr Aelodau fod yr argymhelliad yn cyfeirio at ystyried un maes parcio ym mhob un o drefi Llanbedr Pont Steffan, Aberaeron ac Aberteifi. Esboniwyd bod trosolwg o’r meysydd parcio wedi’i ddarparu er mwyn rhoi’r cyd-destun ac fel y gallai’r Aelodau gymharu data. Codwyd pryder pe byddai un maes parcio am ddim am 2 awr y byddai hyn yn cael effaith ar y meysydd parcio eraill yn yr un dref, ac yn sgil hynny, ar y targed o ran incwm a’r gwasanaeth yn ei gyfanrwydd. 

·       Codwyd pryderon na fyddai darparu parcio am ddim cyn 10am o fudd i’r henoed ac o ystyried yr argyfwng costau byw, codwyd pryderon am effaith unrhyw gynnydd yn y ffioedd a godir am barcio ar aelwydydd.

·       Soniwyd am bwysigrwydd sicrhau tegwch ar draws y sir. Er bod rhai gwasanaethau wedi dod i ben mewn ardaloedd fel Llandysul, roedd disgwyl i holl drigolion Ceredigion sybsideiddio’r gwasanaethau a oedd yn dal i fodoli ar draws y sir.

·       Nodwyd bod angen dull gweithredu mwy holistaidd yn gyffredinol, ac y dylai’r Cabinet ystyried datblygiad economaidd y trefi a chlywed barn y busnesau cyn gwneud unrhyw benderfyniadau. Hefyd, dylid ystyried y boblogaeth wledig a oedd yn defnyddio gwasanaethau lleol ond nad oedd ganddynt fynediad at drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Ystyriodd yr Aelodau senarios gwahanol ar gyfer y Promenâd gan gynnwys codi tâl drwy’r flwyddyn neu’n dymhorol. Hefyd, er mwyn sicrhau tegwch, ystyriodd yr Aelodau a ddylid cynnig 2 awr o barcio am ddim cyn 10am ym mhob un o feysydd parcio Talu ac Arddangos Cyngor Sir Ceredigion. Yn dilyn hynny, dywedodd y Swyddog 151 (Duncan Hall, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael) wrth y Pwyllgor nad oedd ganddynt y data ariannol cyflawn ar gyfer ystyried eu cynnig yn iawn am mai dim ond amcangyfrif o’r effaith ariannol oedd yr adroddiad yn ei ddangos o ran y meysydd parcio yn Aberaeron, Llanbedr Pont Steffan ac Aberteifi.  Nodwyd y byddai’r ffioedd am barcio ym meysydd parcio Tregaron a Llandysul yn cael eu hystyried yn ystod y broses o bennu’r gyllideb.

 

Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor, cytunwyd i nodi cynnwys yr adroddiad ac argymell y dylai’r Cabinet gynnal adolygiad ynghylch codi tâl am barcio ar hyd y Promenâd yn Aberystwyth drwy’r flwyddyn a chyflwyno parcio am ddim cyn 10am ym mhob un o feysydd parcio Talu ac Arddangos Cyngor Sir Ceredigion. Byddai angen i’r Cabinet ystyried goblygiadau ariannol ychwanegu Aberystwyth at y cynnig hwn gan na fyddai’r Pwyllgor  yn dymuno gweld unrhyw newidiadau yn cael effaith ariannol negyddol ar yr Awdurdod. 

Dogfennau ategol: