Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus - Dydd Gwener, 9fed Chwefror, 2024 9.30 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Dim.

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Dim.

3.

Adroddiad am Gyllideb ddrafft 24/25 pdf eicon PDF 3 MB

Cofnodion:

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Bryan Davies, yr adroddiad ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2024/2025 (Atodiad A). Dywedodd yr Arweinydd fod hon yn sefyllfa ariannol eithriadol o anodd sy'n wynebu'r Cyngor gyda phwysau ariannol sylweddol.

 

Cyflwynodd Aelod y Cabinet ar gyfer Cyllid a Chaffael, y Cynghorydd Gareth Davies, y wybodaeth sy'n weddill yn Atodiad A yr adroddiad. Dywedodd y Cynghorydd Davies hefyd mai dyma'r sefyllfa ariannol waethaf y mae wedi ei hwynebu o bell ffordd fel Cynghorydd wrth bennu'r gyllideb.

 

Yna rhoddodd Duncan Hall, Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Cyllid a Chaffael, ddiweddariad llafar byr o ran sefyllfa ddiweddaraf y Gyllideb.

 

Yna rhoddodd Aelodau’r Cabinet yn eu tro wybodaeth fanwl am Atodiadau B ac C a’r cynigion penodol o ran arbedion a ddangosir yn Atodiad D, fel a ganlyn:

 

D1 – Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Aelod Cabinet a Phortffolio Cabinet:

Y Cynghorydd Keith Henson, Aelod Cabinet dros Briffyrdd a Gwasanaethau     Amgylcheddol a Rheoli Carbon

Y Targed o ran Lleihau Costau / Gwneud Arbedion 2024/25: £1.576m

Y gyllideb bresennol: £19.4m

 

D2 – Economi ac Adfywio

Aelod Cabinet a Phortffolio Cabinet:

Y Cynghorydd Clive Davies, Aelod Cabinet dros yr Economi ac Adfywio

Y Targed o ran Lleihau Costau / Gwneud Arbedion 2024/25: £255k (rhan        o’r £419k o ostyngiadau arfaethedig ar gyfer Gwasanaeth yr Economi ac       Adfywio)

Y gyllideb bresennol: £4.0m

 

Yna ystyriodd yr Aelodau Atodiad E, Ffioedd a Chostau yn ymwneud â'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus, tudalennau 17-42 papurau'r agenda.

 

Yna ystyriodd yr aelodau Atodiad F ac Atodiad G.

 

Yn dilyn trafodaeth, gofynnwyd i Aelodau'r Pwyllgor ystyried yr argymhellion canlynol.

 

Argymhellion:       

O ran y gwasanaethau sydd yng nghylch gwaith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu hwn, gofynnir i’r Aelodau:

1.    Ystyried y canlynol:

a)    sefyllfa gyffredinol cyllideb ddrafft 24/25.

b)    yr elfennau perthnasol o ran y symudiadau yn y Gyllideb Refeniw.

c)    yr elfennau perthnasol yng nghyswllt y pwysau o ran costau yn y Gyllideb Refeniw.

d)    yr elfennau perthnasol o ran y cynigion ynghylch gwneud arbedion yn y Gyllideb Refeniw.

e)    yr elfennau perthnasol o ran y cynigion ynghylch Ffioedd a Chostau.

f)      cynnig y Cabinet ynghylch Premiymau Treth y Cyngor.

g)    yr elfennau perthnasol o ran y Rhaglen Gyfalaf Aml-flwyddyn.

2.    Gwneud unrhyw argymhellion y mae’r Pwyllgor yn credu sy’n briodol yng nghyswllt y Gyllideb, er mwyn i’r Cabinet eu hystyried ar 20/02/24.

 

Rheswm dros yr argymhellion:

Er mwyn cynorthwyo â pharatoi cyllideb gytbwys, sicrhau bod y gyllideb gyffredinol sy’n cael ei chynnig yn cael ei chraffu’n briodol a gwneud argymhellion, fel y bo’n briodol, i’r Cabinet eu hystyried yn ei gyfarfod nesaf ar 20/02/24.

 

Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau'r Pwyllgor eu bod wedi ystyried yr argymhellion uchod ac wedi cytuno i argymell bod y Cabinet yn:

 

1.    Nid yw'r cynnig i gael gwared ar gasgliad ar wahân/penodedig Cynhyrchion Hylendid Amsugnol yn cael ei ystyried fel rhan o'r arbedion arfaethedig;

2.    Cynhelir Asesiadau Effaith Integredig o ran y cynigion a nodwyd ar gyfer lleihau costau / arbedion;

Rhoddir rhagor o fanylion am y cynigion a nodwyd ar gyfer lleihau  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion pdf eicon PDF 93 KB

Cofnodion:

Cytunwyd i gadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr 2023.

 

 

Materion sy’n codi: Dim.