Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Gwener, 20fed Mai, 2022 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Nia Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Cod Ymddygiad ar gyfer gweddill yr Aelodau

Cofnodion:

Rhoddodd Elin Prysor, Swyddog Monitro anerchiad i'r Cyngor ar y gofyniad statudol i bob Aelod wneud Datganiad Derbyn ac ymrwymiad i gydymffurfio â'r Cod Ymddygiad, gan gadarnhau bod yr holl Gynghorwyr sy'n gwneud eu Datganiad Derbyn Swydd statudol heddiw wedi derbyn hyfforddiant cynhwysfawr ar God Ymddygiad y Cyngor ddydd Llun 9 Mai 2022 neu ddydd Iau 19 Mai 2022.

 

Mae hyn er mwyn iddynt gyflawni eu swyddogaethau gyda dealltwriaeth o Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus, eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau o dan y Cod, a hefyd y canlyniadau ar gyfer methu â gwneud hynny.

2.

Yr Aelodau i wneud Datganiad o Dderbyn Swydd ac Ymrwymiad i gadw at y Cod Ymddygiad

Cofnodion:

Derbyniodd y Cynghorwyr Catrin M S Davies, Steve Davies a Carl Worrall eu Datganiad Derbyn Swydd ar lafar ac ymrwymo i gydymffurfio â'r Cod Ymddygiad a lofnodwyd gan bob un a'i gydlofnodi gan y Swyddog Priodol.

3.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Gareth Davies a Mark Strong am eu hanallu i fynychu'r cyfarfod

 

4.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Datganodd y Cadeirydd fuddiant personol ar ran yr holl Gynghorwyr yn eitem 15 isod. Cytunodd pob Cynghorydd.

 

5.

Materion Personol

Cofnodion:

a)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Euros Davies Rose Florence a fydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 104  oed ar 28 Mai;

b)    Estynnodd y Cynghorydd Bryan Davies ei gydymdeimlad â'r Cynghorydd Mark Strong ar brofedigaeth ddiweddar ei dad;

c)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Alun Williams Mair Thomas ar ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed;

d)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Rhodri Evans Cari Davies ar ennill Aelod Iau Ceredigion o'r Clwb Ffermwyr Ifanc, a Sioned Davies ar ennill Uwch Aelod Clwb Ffermwyr Ifanc Ceredigion a Chymru;

e)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Keith Evans Menna James ar ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed;

f)      Estynnodd y Cynghorydd Keith Evans ei gydymdeimlad â theulu Mr Lyndon Lloyd Jones ar eu profedigaeth ddiweddar.

 

6.

Derbyn hysbysiad o’r Dirprwy Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet gan Arweinydd y Cyngor

Cofnodion:

Hysbysodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Bryan Davies y Cyngor fod aelodaeth y Cabinet fel a ganlyn:

 

Aelod Cabinet

Portffolio Cabinet

 

Y Cynghorydd Bryan Davies

Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Democrataidd, Polisi, Perfformiad a Phartneriaethau

 

Y Cynghorydd Alun Williams

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gydol Oes a Lles

 

Y Cynghorydd Catrin M S Davies

Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Hamdden a Gwasanaethau Cwsmeriaid

 

Y Cynghorydd Clive Davies

Aelod Cabinet dros yr Economi ac Adfywio

 

Y Cynghorydd Gareth Davies

Aelod Cabinet dros Gyllid a Gwasanaethau Caffael

 

Y Cynghorydd Keith Henson

Aelod Cabinet dros Briffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli Carbon

 

Y Cynghorydd Wyn Thomas

Aelod Cabinet dros Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

 

Y Cynghorydd Matthew Vaux

Aelod Cabinet dros Dai, Cyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a Sefydliadau a Diogelu'r Cyhoedd

 

 

PENDERFYNWYD nodi Aelodaeth newydd y Cabinet a Dirprwy Arweinydd y Cyngor.

7.

Derbyn hysbysiadau’r Grwpiau a chadarnhau aelodaeth y Pwyllgorau a’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu:

Pwyllgorau

 

a)        Pwyllgor Rheoli Datblygu (15)

b)        Pwyllgor Trwyddedu (11)

c)         Pwyllgor Llywodraethu ac Arachwilio (6)

d)        Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (6)

e)        Pwyllgor Iaith (7)

f)          Pwyllgor Moeseg a Safonnau (2)

 

          Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu

         

a)        Adnoddau Corfforaethol (13)

b)        Cymunedau Ffyniannus (13)

c)         Cymunedau Iachach (13)

d)        Cymunedau sy’n Dysgu (13)

e)        Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu (2)

 

Mae’r 8 Aelod sy’n weddill o Aelodaeth y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu yn cynnwys Cadeiryddion ac Is-Gadeirydion y pwyllgorau trosolwg a chraffu thematig. Mae’r 10 Aelod yma hefyd yn aelodau’r Pwyllgor Ymddiriedolwr Elusennau.

 

Cofnodion:

Pwyllgor

 

Aelodau

 

Pwyllgor Rheoli Datblygu (15)

 

Plaid Cymru (7):

 

Y Cynghorydd Rhodri Davies

Y Cynghorydd Carl Worrall

Y Cynghorydd Ceris Jones

Y Cynghorydd Mark Strong

Y Cynghorydd Gethin Davies

Y Cynghorydd Maldwyn Lewis

Y Cynghorydd Chris James

 

 

Annibynnol (4):

 

Y Cynghorydd Ifan Davies

Y Cynghorydd Rhodri Evans

Y Cynghorydd Marc Davies

Y Cynghorydd Gareth Lloyd

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (3):

 

Y Cynghorydd Meirion Davies

Y Cynghorydd Geraint Hughes

Y Cynghorydd Sian Maehrlein

 

 

Heb ei grwpio (1):

Y Cynghorydd Hugh Hughes

 

Pwyllgor Trwyddedu (11)

 

Plaid Cymru (5):

 

Y Cynghorydd Steve Davies

Y Cynghorydd Amanda Edwards

Y Cynghorydd Endaf Edwards

Y Cynghorydd Eryl Evans

Y Cynghorydd Caryl Roberts

 

 

Annibynnol (3):

 

Y Cynghorydd Euros Davies

Y Cynghorydd Keith Evans

Y Cynghorydd Gwyn James

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (3):

 

Y Cynghorydd Elaine Evans

Y Cynghorydd Paul Hinge

Y Cynghorydd John Roberts

 

Y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (6)

 

Plaid Cymru (3):

 

Y Cynghorydd Steve Davies

Y Cynghorydd Endaf Edwards

Y Cynghorydd Maldwyn Lewis

 

 

Annibynnol (2):

 

Y Cynghorydd Gareth Lloyd

Y Cynghorydd Wyn Evans

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1):

 

Y Cynghorydd Elizabeth Evans

 

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (6)

 

Plaid Cymru (3):

 

Y Cynghorydd Endaf Edwards

Y Cynghorydd Caryl Roberts

Cynghorydd Mark Strong

 

 

Annibynnol (2):

 

Y Cynghorydd Gwyn James

Y Cynghorydd Gareth Lloyd

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1):

 

Y Cynghorydd Elizabeth Evans

 

Pwyllgor Iaith (7)

 

Plaid Cymru (3):

 

Y Cynghorydd Catrin M S Davies

Y Cynghorydd Rhodri Davies

Y Cynghorydd Chris James

 

 

Annibynnol (2):

 

Y Cynghorydd Gwyn Wigley Evans

Y Cynghorydd Gareth Lloyd

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (2):

 

Y Cynghorydd John Roberts

Sedd wag

 

Pwyllgor Moeseg a Safonau (2)

 

Aelodau Etholedig (2):

 

Y Cynghorydd Gwyn Wigley Evans

Y Cynghorydd Caryl Roberts

 

 

 

Aelodau Etholedig (cynrychiolwyr Cynghorau Cymuned) (2):

 

I'w benodi gan y Cynghorau Cymuned.


 

Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu

Adnoddau Corfforaethol (13)

 

Plaid Cymru (5):

 

Y Cynghorydd Endaf Edwards

Y Cynghorydd Eryl Evans

Y Cynghorydd Ceris Jones

Y Cynghorydd Caryl Roberts

Y Cynghorydd Carl Worrall

 

 

Annibynnol (4):

 

Y Cynghorydd Euros Davies

Y Cynghorydd Ifan Davies

Y Cynghorydd Rhodri Evans

Y Cynghorydd Hag Harris

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (3):

 

Y Cynghorydd Elaine Evans

Y Cynghorydd Paul Hinge

Y Cynghorydd Geraint Hughes

 

 

Heb ei grwpio (1):

Y Cynghorydd Hugh Hughes

 

 

Cymunedau Ffyniannus (13)

 

Plaid Cymru (6):

 

Y Cynghorydd Gethin Davies

Y Cynghorydd Rhodri Davies

Y Cynghorydd Steve Davies

Y Cynghorydd Chris James

Y Cynghorydd Maldwyn Lewis

Y Cynghorydd Carl Worrall

 

 

Annibynnol (4):

 

Y Cynghorydd Marc Davies

Y Cynghorydd Gwyn Wigley Evans

Y Cynghorydd Rhodri Evans

Y Cynghorydd Wyn Evans

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (3):

 

Y Cynghorydd Meirion Davies

Y Cynghorydd Sian Maehrlein

Y Cynghorydd John Roberts

 

Cymunedau Iachach (13)

 

Plaid Cymru (6):

 

Y Cynghorydd Amanda Edwards

Y Cynghorydd Eryl Evans

Y Cynghorydd Ceris Jones

Y Cynghorydd Mark Strong

Y Cynghorydd Caryl Roberts

Y Cynghorydd Carl Worrall

 

 

Annibynnol (4):

 

Y Cynghorydd Ifan Davies

Y Cynghorydd Keith Evans

Y Cynghorydd Gwyn James

Y Cynghorydd Wyn Evans

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (3):

 

Y Cynghorydd Elaine Evans

Y Cynghorydd Sian Maehrlein

Y Cynghorydd John Roberts  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 7.

8.

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

i.               Penodi'r Cynghorydd Elizabeth Evans yn Gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd; a

ii.              Penodi'r Cynghorydd Gareth Lloyd yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

 

9.

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

                    i.     penodi'r Cynghorydd Keith Evans yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydgysylltu Trosolwg a Chraffu; a

                   ii.     penodi'r Cynghorydd Wyn Evans yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Cydgysylltu Trosolwg a Chraffu.

 

10.

Penodi Aelodau i'r rolau Hyrwyddwyr:

Hyrwyddwyr

-       50+

-       Gwrth-Gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesol

-       Lluoedd Arfog

-       Bioamrywiaeth

-       Gofalwyr

-       Plant a Phobl Ifanc

-       Mynd i’r afael a thlodi

-       Hyrwyddwr Digidol

-       Amrywiaeth

-       Trais yn y cartre

-       Cydraddoldeb

-       Iechyd a Diogelwch

-       Anableddau Dysgu

-       Datblygu Aelodau

-       Iechyd Meddwl

-       Iechyd Cyhoeddus

-       Diogelu

-       Cynaliadwyedd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD penodi'r canlynol fel Hyrwyddwyr Aelodau:

 

Hyrwyddwyr

Cynghorydd

50+

Alun Williams

Gwrth-gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol

Elizabeth Evans

Lluoedd Arfog

Paul Hinge

Bioamrywiaeth

Keith Henson

Gofalwyr

Carl Worrall

Plant a Phobl Ifanc

Wyn Thomas

Trechu Tlodi

Elaine Evans

Hyrwyddwr digidol

Clive Davies

Amrywiaeth

Catrin M S Davies

Trais

Sian Maehrlein

Cydraddoldeb

Catrin M S Davies

Iechyd a Diogelwch

Keith Henson

Anableddau Dysgu

Wyn Thomas

Datblygu Aelodau

Bryan Davies

Iechyd Meddwl

Catrin M S Davies

Iechyd y Cyhoedd

Matthew Vaux

Diogelu

Alun Williams

Cynaliadwyedd

Keith Henson

 

11.

Penodi Aelodau i wasanaethu ar Gyrff Llywodraethu Ysgolion pdf eicon PDF 463 KB

Cofnodion:

Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad ar seddi gwag ar gyfer Aelodau'r AALl ar Gyrff Llywodraethu Ysgolion a PHENDERFYNWYD gwneud y penodiadau fel y'u cyflwynwyd yn y cyfarfod, yn amodol ar y diwygiadau canlynol:

 

-       Ysgol Gynradd Llechryd, i benodi'r Cynghorydd Amanda Edwards;

-       Ysgol Uwchradd Aberteifi, i benodi'r Cynghorydd Sian Maehrlein;

-       Ysgol Penweddig, i benodi 2 Aelod sef y cynghorydd Gareth Davies, a'r Cynghorydd Endaf Edwards.

 

12.

Penodi Aelodau i wasanaethau ar Banelu Mewnol, Grwpiau Gweithredol, Ffora

 

 

a) Grŵp Rheoli Asedau

4 Aelod, sef:

- Arweinydd

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gyllid a Chaffael

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a’r Amgylcheddol

 

b) Grŵp Oeri'r Pwyllgor Rheoli Datblygu

7 Aelod (cydbwysedd gwleidyddol)

 

c) Grŵp Rheoli Parhad Busnes Brys

2 Aelod, sef:

- Dirprwy Arweinydd

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Diogelu'r Cyhoedd

 

d) Grŵp Monitro Cyfalaf

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gyllid a Chaffael

 

e) Grŵp Rheoli Carbon

1 Aelod, sef:

- Hyrwyddwr Aelodau dros Gynaliadwyedd

 

f) Panel Grantiau Cymunedol

2 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gyllid a Chaffael

 

g) Fforwm Gweithwyr Corfforaethol

2 Aelod, sef:

- Arweinydd

- Dirprwy Arweinydd

 

h) Fforwm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol

1 Aelod, sef

- Hyrwyddwr Aelodau dros Iechyd a Diogelwch

 

i) Grŵp Rhianta Corfforaethol

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cynnal

 

j) Grŵp Datblygu

4 Aelod, sef:

- Arweinydd

- Dirprwy Arweinydd

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gyllid a Chaffael

 

k) Grŵp Cydraddoldebau

1 Aelod, sef:

- Arweinydd

 

l) Panel Grantiau Tai

4 Aelod, sef:

- Arweinydd

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gyllid a Chaffael

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Gofal

 

m) Gweithgor y Cynllun Datblygu Lleol

7 Aelod (cydbwysedd gwleidyddol)

 

n) Bwrdd Rheoli Perfformiad

2 Aelod, sef:

- Arweinydd

- Dirprwy Arweinydd

(Gwahoddir holl Aelodau'r Cabinet i fod yn bresennol)

 

o) Grŵp Strategaeth Gwastraff

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

p) Grŵp Trawsbleidiol y Cyfansoddiad

7 Aelod (cydbwysedd gwleidyddol)

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD penodi'r Aelodau canlynol i wasanaethu ar Baneli Mewnol, Gweithgorau a Fforymau:

 

Panel / Grŵp

Cefndir

Cynghorwyr

Grŵp Rheoli Asedau

 

4 Aelod, sef:

- Arweinydd

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gyllid a Chaffael

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Gwasanaethau Amgylcheddol

 

Bryan Davies

Gareth Davies

Clive Davies

Keith Henson

Grŵp Oeri'r Pwyllgor Rheoli Datblygu

7 Aelod (cydbwysedd gwleidyddol)

 

Plaid Cymru – 3

Annibynnol – 2

Dem. Rhydd. - 2

 

Rhodri Davies

Ceris Jones

Gethin Davies

Gareth Lloyd

Rhodri Evans

Meirion Davies

Geraint Hughes

Grŵp Rheoli Parhad Busnes Mewn Argyfwng

 

2 Aelod, sef:

- Dirprwy Arweinydd

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Diogelu'r Cyhoedd

 

Alun Williams

Matthew Vaux

Grŵp Monitro Cyfalaf

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gyllid a Chaffael

 

Gareth Davies

Grŵp Rheoli Carbon

 

3 Aelod (cydbwysedd gwleidyddol) i gynnwys yr Hyrwyddwr Aelodau dros Gynaliadwyedd

 

Keith Henson

Rhodri Evans

Elizabeth Evans

Panel Grantiau Cymunedol

2 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gyllid a Chaffael

Clive Davies

Gareth Davies

Fforwm Gweithwyr Corfforaethol

 

2 Aelod, sef:

- Arweinydd

- Dirprwy Arweinydd

 

Bryan Davies

Alun Williams

Fforwm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol

1 Aelod, sef

- Hyrwyddwr Aelodau dros Iechyd a Diogelwch

 

Keith Henson

Grŵp Rhianta Corfforaethol

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cynnal

 

Alun Williams

Grŵp Datblygu

4 Aelod, sef:

- Arweinydd

- Dirprwy Arweinydd

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gyllid a Chaffael

 

Bryan Davies

Alun Williams

Clive Davies

Gareth Davies

Grŵp Cydraddoldebau

1 Aelod, sef:

- Arweinydd

 

Bryan Davies

Panel Grantiau Tai

4 Aelod, sef:

- Arweinydd

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gyllid a Chaffael

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Gofal

 

Bryan Davies

Gareth Davies

Matthew Vaux

Alun Williams

Gweithgor y Cynllun Datblygu Lleol

7 Aelod (cydbwysedd gwleidyddol)

Plaid Cymru – 3

Annibynnol – 2

Dem Rhydd. - 2

 

Rhodri Davies

Ceris Jones

Chris James

Gareth Lloyd

Rhodri Evans

Meirion Davies

Geraint Hughes

 

Bwrdd Rheoli Perfformiad

2 Aelod, sef:

- Arweinydd

- Dirprwy Arweinydd

(Gwahoddir holl Aelodau'r Cabinet i fod yn bresennol)

 

Bryan Davies

Alun Williams

Grŵp Strategaeth Gwastraff

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

Keith Henson

Gweithgor Trawsbleidiol y Cyfansoddiad

7 Aelod (cydbwysedd gwleidyddol)

Bryan Davies

Gareth Davies

Alun Williams

Gareth Lloyd

Keith Evans

Paul Hinge

Elizabeth Evans

 

Gofynnodd yr Aelodau a ddylai'r Grŵp Panel Asedau, sy'n cynnwys Aelodau trawsbleidiol, gael ei gynnwys yn y rhestr hon, a nodwyd hefyd bod y Grŵp Rheoli Carbon yn cynnwys cynrychiolaeth ar draws pob grŵp.

13.

Penodi Aelodau i wasanaethau ar Bartneriaethau, Cyfarfodydd ar y cyd, Asiantaethau

a) Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Aberystwyth-Amwythig

2 Aelod

 

b) Cynghrair Gofalwyr

1 Aelod, sef

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cymorth Cynnar

 

c) Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, ac Is-bwyllgorau

Wedi'i ddyrannu ymhlith Aelodau'r Cabinet

 

d) Cyd-bwyllgor Corfforaethol

1 Aelod, sef Arweinydd

 

e) Is-bwyllgorau Cyd-bwyllgorau Corfforaethol

- Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu (5 Aelod â chydbwysedd gwleidyddol)

- Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (2 Aelod)

- Pwyllgor Safonau (2 Aelod)

 

f) Grŵp Cyfeirio'r Uned Teithwyr a Thrafnidiaeth Gorfforaethol

4 Aelod (3 hawl pleidleisio), sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ysgolion

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Oedran (hawl pleidleisio a rennir)

 

g) Bwrdd Prosiect Cylch Caron

2 Aelod (1 hawl pleidleisio), sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Gofal (gyda'r hawl i bleidleisio)

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai (dim hawliau pleidleisio)

 

h) Grŵp Prosiect Menter ac Arloesi

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

 

i) Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

3 Aelod, sef:

- Arweinydd y Cyngor

- 2 Aelod Cabinet

 

j) Cyd-bwyllgor Tyfu Canolbarth Cymru

5 Aelod, sef:

- Arweinydd y Cyngor

- 4 Aelod Cabinet

 

k) Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu Tyfu Canolbarth Cymru

5 Aelod o Gymunedau Ffyniannus (cydbwysedd gwleidyddol)

 

l) Grŵp Defnyddwyr yr Harbwr

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

m) Fforwm Mynediad Lleol

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

 

n) Panel Mabwysiadu Canolbarth Cymru

1 Aelod, sef

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cynnal

 

o) Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Canolbarth Cymru

1 Aelod, sef:

- Arweinydd

 

p) Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

q) PATROL (Rheoliadau Parcio a Thraffig y tu allan i Gyd-bwyllgor Dyfarnu Llundain)

1 Aelod

 

r) Y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

5 Aelod

 

s) Partneriaeth Tai Strategol

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai

 

t) TraCC

2 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

u) Grŵp Ymgynghorol Rheoli Traffig

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

v) Bwrdd Rheoli Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai

 

w) Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cynnal

 

x) Bwrdd Rheoli Cyfiawnder Ieuenctid

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cymorth Cynnar

Cofnodion:

PENDERFYNWYD penodi'r canlynol i'r Partneriaethau, y Cyd-bwyllgorau a'r Asiantaethau:

 

Partneriaeth / Pwyllgor

Cefndir

Cynghorwyr

Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Aberystwyth-Amwythig

2 Aelod

 

Alun Williams

Paul Hinge

Cynghrair Gofalwyr

1 Aelod, sef

-       Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cymorth Cynnar

 

Alun Williams

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, ac Is-bwyllgorau

Arweinydd y Cyngor i eistedd ar y BGC

 

Is-bwyllgorau i'w dyrannu ymhlith Aelodau'r Cabinet

 

Bryan Davies

Cyd-bwyllgor Corfforaethol

1 Aelod, sef Arweinydd

 

Bryan Davies

Is-bwyllgorau Cyd-bwyllgor corfforaethol

Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu (5 Aelod â chydbwysedd gwleidyddol)

Gohirio penderfyniad

Y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (2 Aelod)

Gohirio penderfyniad

Pwyllgor Safonau (2 Aelod)

Gohirio penderfyniad

 

 

 

Grŵp Cyfeirio'r Uned Teithwyr a Thrafnidiaeth Gorfforaethol

4 Aelod (3 hawl pleidleisio), sef:

-       Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

-       Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ysgolion

-       Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Drwy Oedran (hawl pleidleisio a rennir)

 

Keith Henson

Wyn Thomas

Alun Williams

 

 

Bwrdd Prosiect Cylch Caron

2 Aelod (1 hawl pleidleisio), sef

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Gofal (gyda'r hawl i bleidleisio)

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai (dim hawliau pleidleisio)

 

Alun Williams

Matthew Vaux

Grŵp Prosiect Menter ac Arloesi

 

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

 

Clive Davies

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

3 Aelod, sef:

-        Arweinydd y Cyngor

-        2 Aelod Cabinet

 

Bryan Davies

Clive Davies

Keith Henson

Cyd-bwyllgor Tyfu Canolbarth Cymru

5 Aelod, sef:

- Arweinydd y Cyngor

- 4 Aelod Cabinet

 

Bryan Davies

Catrin M S Davies Clive Davies

Keith Henson

Matthew Vaux

Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu Tyfu Canolbarth Cymru

 

5 Aelod (cydbwysedd gwleidyddol)

Gohirio penderfyniad

Grŵp Defnyddwyr yr Harbwr

1 Aelod, sef

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

Keith Henson

Fforwm Mynediad Lleol

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

 

Clive Davies

Panel Mabwysiadu Canolbarth Cymru

1 Aelod, sef

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cynnal

 

Alun Williams

Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Canolbarth Cymru

1 Aelod, sef:

- Arweinydd

 

Bryan Davies

Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

Keith Henson

PATROL (Rheoliadau Parcio a Thraffig y tu allan i Gyd-bwyllgor Dyfarnu Llundain)

 

1 Aelod

 

Keith Henson

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

5 Aelod

 

Keith Henson

Ceris Jones

Keith Evans

Ifan Davies

John Roberts

Partneriaeth Tai Strategol

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai

 

Matthew Vaux

TraCC

2 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

Clive Davies

Keith Henson

Grŵp Ymgynghorol Rheoli Traffig

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a'r Amgylchedd

 

Keith Henson

Bwrdd Rheoli Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru

 

1 Aelod, sef:

- Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Dai

 

Matthew Vaux

Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Cynnal

 

Alun Williams

Bwrdd Rheoli Cyfiawnder Ieuenctid

1 Aelod, sef:

-        Aelod Cabinet  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 13.

14.

Penodi Aelodau i wasanaethau ar gyrff allanol (Papur A) pdf eicon PDF 301 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD penodi'r canlynol i'r cyrff allanol:

Corff / Panel Allanol

Nifer yr Aelodau sydd eu hangen

Cynghorydd(wyr)

Prifysgol Aberystwyth

2 Aelod, sef:

-       Arweinydd

-       Cadeirydd y Cyngor

 

Bryan Davies

Ifan Davies

Cyngor Chwaraeon Ceredigion

 

2 Aelod, sef:

-       Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Borth Gofal

-       Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Gyllid a Chaffael

 

Alun Williams

Gareth Davies

Consortia Awdurdodau Lleol Cymru (CLAW)

1 Aelod, sef

- Arweinydd y Cyngor (gyda'r Aelod Cabinet dros yr Economi ac Adfywio i ddirprwyo)

 

 

Bryan Davies

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

 

3 Aelod.

Rhaid iddo adlewyrchu cydbwysedd gwleidyddol y Cyngor a bydd enwebiadau yn amodol ar gymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Cartref.

 

Wyn Thomas

Keith Evans

Elizabeth Evans

Partneriaeth Biosffer Dyfi

2 Aelod, sef:

-          Aelod Cabinet sy'n dal portffolio sy'n allweddol berthnasol i Biosffer Dyfi megis datblygu cynaliadwy, adnoddau naturiol neu newid yn yr hinsawdd

-          Aelod lleol o Ward o fewn Biosffer Dyfi wedi'i ehangu (Aberystwyth Penparcau, Aberystwyth Morfa a Glais, Aberystwyth Rheidol, Llanbadarn Fawr, Faenor, Tirymynach, Borth a Ceulanmaesmawr)

 

Keith Henson

Catrin M S Davies

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

3 Aelod

 

Amanda Edwards

Wyn Evans

Elizabeth Evans

 

 

 

Cyd-Gyngor Cymru

1 Aelod, sef

- Arweinydd y Cyngor

 

Bryan Davies

 

 

Awdurdod Tân Canolbarth Cymru

2 Aelod

Hag Harris

Gwyn Wigley Evans

Awdurdod Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

1 Aelod, sef:

-       Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Briffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

 

Keith Henson

 

Parc Natur Penglais

2 Aelod Lleol

 

Mark Strong

Alun Williams

 

Ardal Cadwraeth Arbennig Penllyn a'r Sarnau

1 Aelod (yn cynrychioli'r Cyngor ar faterion cadwraeth a morol)

Keith Henson

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

2 Aelod, sef:

-       Arweinydd y Cyngor

Dirprwy Arweinydd y Cyngor

 

Bryan Davies

Alun Williams

 

Bwrdd Gweithredol Cymdeithas CLlLC

1 Aelod, sef

Arweinydd y Cyngor

Bryan Davies

 

Fforwm Gwledig CLlLC

1 Aelod, sef

Arweinydd y Cyngor

 

Bryan Davies

 

 

15.

Adroddiad gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democratiadd ar Restr Cydnabyddiaeth Ariannol i'r Aelodau ar gyfer 2022/23 pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor yr adroddiad i'r Cyngor.

 

PENDERFYNODD y Cyngor nodi'r canlynol:

 

1.     Talu’r Cyflogau Sylfaenol ac Uwch Gyflogau yn unol á’r hyn a bennwyd gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, fel y nodir yn Atodlen 1;

2.     £25,593 ac £20,540 fydd y Cyflogau Dinesig sy'n daladwy i Gadeirydd a Is-Gadeirydd y Cyngor, yn y drefn honno oddi ar 27 Mai 2022;

3.     Nodi'r Hawl i Absenoldeb Teuluol;

4.     Nodi'r Cyfraniad tuag at gostau Gofal a Chymorth Personol;

5.     Y Rhestr sy’n dangos y taliadau eraill fel y nodir yn Atodlen 1;

 

Yn dilyn pleidlais, PENDERFYNODD y Cyngor gymeradwyo'r canlynol:

 

1.     Parhau â'r arfer presennol o beidio â gwneud taliadau am gostau teithio wrth gyflawni dyletswyddau yn yr etholaeth;

3.     Parhau â'r cynllun lwfans misol – y gellir optio i mewn iddo - gydag uchafswm o £10 i dalu am gostau ffôn, band eang a phostio;

4.      Cynnwys gwybodaeth ynglŷn ag optio i mewn i’r lwfans hwn yn y Datganiad blynyddol o’r Taliadau a waned i Aelodau;

5.     Bod y ffioedd a delir i’r Aelodau Cyfetholedig yn amodol ar uchafswm sy'n cyfateb i 10 diwrnod llawn y flwyddyn ar gyfer pob pwyllgor y bydd unigolyn wedi’i gyfethol iddo;

6.     Parhau i gyhoeddi cyfanswm y swm a ad-delwyd gan yr awdurdod yn ystod y flwyddyn heb ei bennu’n benodol i unrhyw Aelod a enwyd o ran y costau gofal a ad-dalwyd;

7.     Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau ar gyfer 2022/2023, yn amodol ar gynnwys unrhyw newidiadau y penderfyna’r Cyngor arnynt yn y cyfarfod hwn; ac

8. Awdurdodi'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd i gynnwys unrhyw newidiadau cyn cyhoeddi’r ddogfen ar ôl y Cyfarfod Blynyddol a gynhelir ar 27 Mai 2022.

 

Cytunodd yr Aelodau i ohirio penderfyniad ar baragraff 15.1 o'r adroddiad eglurhaol  sy'n ymwneud â'r gofyniad am gymeradwyaeth ymlaen llaw ar gyfer teithio allan o'r Sir ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a hyfforddiant, i'w hystyried ymhellach gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.