Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu - Dydd Iau, 9fed Mai, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorydd Paul Hinge am nad oedd yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod oherwydd ei fod ar ddyletswydd arall gyda’r cyngor.

 

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Dim.

3.

Diweddariad ar waith ac effaith Partneriaid Addysg Canolbarth Cymru (PACC) pdf eicon PDF 281 KB

Cofnodion:

 

 

 

Bu i’r Aelod o’r Cabinet dros Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, y Cynghorydd Wyn Thomas, gyflwyno’r adroddiad ynghyd â Mrs Anwen Orrells, Arweinydd Strategol Partneriaid Addysg Canolbarth Cymru, gan roi diweddariad ar waith Partneriaid Addysg Canolbarth Cymru.

 

Nodwyd y byddai'r Arweinydd Strategol yn adrodd yn flynyddol ar waith ac effaith y bartneriaeth, fel y cytunwyd yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Ceredigion a Phowys.

 

Cyflwynwyd y wybodaeth ganlynol:

·       Cefndir

·       Y Sefyllfa Gyfredol: Adolygiad o flwyddyn ariannol 2023 – 2024

·       Cynllunio a blaenoriaethau 2024 – 2025

Ø  Dysgu ac addysgu effeithiol a myfyriol

Ø  Amgylchedd dysgu diogel a chynhwysol

Ø  Arweinyddiaeth gadarn a diwylliant o hunan-wella parhaus

 

Yn dilyn cwestiynau o'r llawr, CYTUNWYD i nodi gwaith ac effaith Partneriaid Addysg Canolbarth Cymru. Nodwyd hefyd fod y Bartneriaeth hon wedi cael ei hystyried yn arfer da a rhagwelir y byddai hyn yn cael ei fabwysiadu gan Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru.

 

 

 

 

 

 

4.

Cytundeb Partneriaeth rhwng yr ALl a'r Ysgolion 2024-27 pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu i’r Aelod o’r Cabinet dros Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, y Cynghorydd Wyn Thomas, gyflwyno’r adroddiad ynghyd â’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Ysgolion a Dirprwy Brif Swyddog Addysg. Hysbyswyd yr Aelodau fod Adran 197 o Ddeddf Addysg 2002 yn ddarpariaeth ar gyfer Cymru’n unig, sy’n rhoi’r pŵer i Lywodraeth Cymru ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wneud cytundeb partneriaeth gyda chorff llywodraethu pob ysgol a gynhelir gan yr awdurdod. Pwrpas y Cytundeb Partneriaeth yw gwella a chynnal gwaith partneriaeth rhwng yr Awdurdod Lleol ac ysgolion.

 

Ar hyn o bryd mae’r Cytundeb Partneriaeth yn nodi’r trefniadau ar gyfer adolygu’r cytundeb a rhaid iddo gael ei adolygu bob tair blynedd.

Roedd y Cytundeb Partneriaeth arfaethedig rhwng yr Awdurdod Lleol a’r ysgolion yn rhedeg o Fedi 2024 tan Awst 2027. Cafodd y Cytundeb Partneriaeth ei gynnwys ar ffurf Atodiad A i’r adroddiad.

Gellir crynhoi’r prif newidiadau i’r ddogfen fel y ganlyn:

·       Newidiadau i derminoleg e.e. Dysgu Sylfaen/ Anghenion Dysgu Ychwanegol

·       Newidiadau i ddadansoddi cynnydd disgyblion yng ngoleuni’r Cwricwlwm i Gymru

·       Cynllun Trawsnewid wedi ei addasu yng ngoleuni’r pwyslais ar 3-16 yn y Cwricwlwm i Gymru

·       Gwybodaeth ychwanegol o ran Iechyd a Diogelwch a materion yswiriant

·       Mae dyletswyddau Cyrff Llywodraethu wedi’u diweddaru i adlewyrchu Canllaw Llywodraeth Cymru ar y gyfraith

·       Mae rheoliadau diogelu data wedi’u diweddaru i gyfeirio at reoliadau’r DU yn hytrach na’r rheoliadau Ewropeaidd blaenorol.

 

Rhoddwyd diweddariad hefyd gan y Prif Swyddog Addysg ar yr hyfforddiant a'r gweithdrefnau a oedd wrthi’n cael eu hadolygu gan yr Awdurdod yn dilyn y digwyddiad brawychus yn Ysgol Dyffryn Aman, Rhydaman yn ddiweddar.

 

CYTUNWYD i argymell y Cytundeb Partneriaeth rhwng yr Awdurdod Lleol a’r Ysgolion 2024-27 i'r Cabinet i’w gymeradwyo.

 

5.

Diweddariad - Sgiliau Bywyd Sgiliau Gwaith a Lluosi pdf eicon PDF 261 KB

Cofnodion:

Bu i’r Aelod o’r Cabinet dros Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, y Cynghorydd Wyn Thomas, gyflwyno’r adroddiad ynghyd â’r Rheolwr Corfforaethol - Dysgu Gydol Oes a Sgiliau. Rhoddwyd diweddariad i’r Aelodau ar Sgiliau Bywyd, Sgiliau Gwaith a Lluosi. Cyflwynwyd cefndir y prosiect ynghyd â’r sefyllfa bresennol, fel a ganlyn:

         

Ar hyn o bryd mae Sgiliau Bywyd Sgiliau Gwaith yn darparu ystod o gymwysterau achrededig lefel 1 a lefel 2 ar gyfer dysgwyr blwyddyn 10 ac 11. Yn ystod blwyddyn academaidd 2022/2023 cyflawnodd 72 o ddysgwyr achrediadau a mynychodd 81 o ddysgwyr y Cwricwlwm Amgen o bob un o'r saith Ysgol Uwchradd / Ysgolion Gydol Oed yng Ngheredigion a'r Uned Cyfeirio Disgyblion.

Cynigiwyd lleoliadau profiad gwaith i 36 o ddysgwyr.

Dyma’r cyrsiau a oedd yn cael eu darparu ar hyn o bryd gan brosiect

Sgiliau Bywyd Sgiliau Gwaith:

           

         

 

Lluosi

Mae dros 170 o ddysgwyr unigol wedi ymgymryd â’r prosiect Lluosi hyd yma, gyda rhai yn cymryd rhan mewn sawl cyfle i ddysgu.

Gweler isod y gweithgareddau Ymgysylltu, gweithgareddau Dysgu a'r gweithgareddau cyhoeddusrwydd a oedd ar waith ar gyfer y prosiect Lluosi.

 

 

 

 

 

 

 

Estynnodd y Rheolwr Corfforaethol Dysgu Gydol Oes a Sgiliau wahoddiad i’r Pwyllgor ymweld â Hyfforddiant Ceredigion yn Aberystwyth. Cytunodd yr Aelodau, a chaiff dyddiad ei drefnu ar gyfer yr ymweliad.

 

CYTUNWYD i nodi'r sefyllfa bresennol yn amodol ar dderbyn diweddariad mewn cyfarfod yn y dyfodol ar effaith lleihau cyllid ar y cyrsiau a ddarperir .

 

6.

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Ieuenctid Ceredigion (02.02.24 a 20.03.24) pdf eicon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD i nodi cofnodion cyfarfodydd Cyngor Ieuenctid Ceredigion

 fel y’u cyflwynwyd, er gwybodaeth.

7.

Diweddariad Ffrwd Waith Trosolwg a Chraffu Cymunedau Dysgu pdf eicon PDF 3 MB

Cofnodion:

CYTUNWYD i nodi gwaith y Ffrydiau Gwaith, fel y’i cyflwynwyd.

8.

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn fwrdeistrefol 2024/25, gan ddechrau ar 17 Mai 2024.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD penodi'r Cynghorydd Caryl Roberts yn Is-gadeirydd ar gyfer blwyddyn fwrdeistrefol 2024/25, gan ddechrau ar 17 Mai 2024.

9.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion pdf eicon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD i gadarnhau bod Cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor yn gywir.

 

Materion yn codi

Dim

 

10.

I ystyried Blaenraglen Waith Ddrafft pdf eicon PDF 88 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

CYTUNWYD i nodi’r Flaenraglen Waith Ddrafft fel y’i cyflwynwyd.