Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Rheoli Datblygu - Dydd Mercher, 11eg Hydref, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Mrs Dana Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Gweithdrefn

Cofnodion:

Yn absenoldeb y Cadeirydd, yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Ifan Davies oedd yn cadeirio’r cyfarfod.

 

2.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorydd Rhodri Davies a Sian Maehrlein am eu hanallu i fynychu'r cyfarfod.

.

 

3.

Materion Personol

Cofnodion:

Dim.

4.

Datgelu buddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Datganodd Mrs Dana Jones, y Swyddog Democrataidd a Safonau ddiddordeb personol a rhagfarnol yng Nghais A220035 a chymerwyd  cofnodion yr eitem hon gan Ms Nia Jones, Rheolwr CorfforaetholGwasanaethau Democrataidd.

 

5.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Medi 2023 pdf eicon PDF 87 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD fod cofnodion y Cyfarfod ar 13 Medi 2023 yn gywir.

 

Materion yn codi

Dim.

6.

Ystyried ceisiadau cynllunio a ohiriwyd mewn Cyfarfodydd blaenorol o’r Pwyllgor pdf eicon PDF 720 KB

Cofnodion:

Rhoddwyd ystyriaeth i Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Economi ac Adfywio ar y ceisiadau cynllunio canlynol a ystyriwyd mewn cyfarfod blaenorol ac a oedd angen ystyriaeth bellach gan y Pwyllgor:-

 

A210757 Adeilad saernïo blwch ceffylau arfaethedig, i gynnwys gosod gwaith mynediad a thriniaeth pecyn cerbydau, tir cyfagos B4338, o'r gyffordd â C1279 a chyffordd â C1060, Llanybydder

 

Nodi bod y cais  wedi'i DYNNU'N ÔL o'r agenda gan fod gwybodaeth bellach wedi ei dderbyn nad oedd wedi'i gynnwys na'i ystyried yn yr adroddiad.

 

Cytunwyd y byddai Swyddogion yn dosbarthu e-bost at Gynghorwyr os oeddent yn ymwybodol bod cais wedi ei dynnu'n ôl cyn y cyfarfod.

_________________________________________________________________

 

A220035 Codi annedd a gweithdy menter wledig, Fferm Cwmcoedog, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan

 

 

GOHIRIO trwy bŵer i Swyddogion gymeradwyo'r cais yn amodol er mwyn i’r ymgeisydd a'r swyddogion yn ddod i gytundeb ar ostyngiad ym maint yr annedd a gostyngiad ym maint safle'r cais ac yn amodol ar Gytundeb adran 106 sy'n clymu'r annedd arfaethedig i'r weddill y tir y cyfeirir ato o fewn y cais (gan gynnwys Fferm Cwmcoedog)

 

 

Cymerwyd pleidlais a gofnodwyd yn unol â Rhan 4, Dogfen I o Gyfansoddiad y Cyngor oherwydd bod penderfyniad y Pwyllgor yn groes i argymhelliad y Swyddog a gwyriad sylweddol oddi wrth bolisi.

 

Dros yr argymhelliad:

Y Cynghorwyr Ifan Davies, Gethin Davies, Marc Davies, Meirion Davies, Raymond Evans, Hugh Hughes, Chris James, Ceris Jones, Maldwyn Lewis a Gareth Lloyd

 

Yn erbyn yr argymhelliad:

Y Cynghorydd Mark Strong

 

Ymatal:

Gwnaeth y Cynghorydd Rhodri Evans adael y cyfarfod am ychydig felly ni bledleisiodd.

 

Nid oedd yr Aelodau'n cytuno ag argymhelliad y Swyddogion ac roeddent o'r farn y gellid cymeradwyo'r cais am y rhesymau canlynol: -

 

  • O ystyried nad oedd yr adeilad a elwir Bryn Aur yn eiddo i'r ymgeisydd ac felly ni ellid ei ystyried yn eiddo arall. Hyd yn oed pe bai'n digwydd, roedd yr Aelodau o'r farn bod lleoliad Bryn Aur yn amhriodol gan nad oedd wedi'i leoli'n agos at adeiladau'r fferm bresennol. Roedd yr aelodau o'r farn bod lleoliad yr annedd arfaethedig yn addas.
  • Roedd gofyniad llafur ar y daliad a oedd yn cyfiawnhau'r angen am annedd menter wledig.
  • Nodwyd bod yr ymgeisydd wedi cytuno i glymu'r annedd arfaethedig â’r tir cyfan y cyfeirir ato yn y cais.
  • Nodwyd bod yr ymgeisydd wedi cytuno i leihau maint yr eiddo a safle'r cais.
  • Nodwyd bod y cais yn cefnogi pobl ifanc ac y byddai'n hyrwyddo'r economi leol.

 

 

 

 

_________________________________________________________________

 

A220774 Ailddatgan arfaethedig o anheddau i'w defnyddio fel bythynod gwyliau i gynnwys gosod offer trin pecyn a mynediad cerbydau newydd, Ty'n Bwlch, Lledrod.

 

 

CYMERADWYO'r cais yn  amodol ar Adran 106 yn clymu safle'r cais, gyda phrif ddaliad fferm yr ymgeisydd yn Henbant a'r holl dir sy'n gysylltiedig â Henbant a Thŷ’n Bwlch.

 

Cymerwyd pleidlais a gofnodwyd yn unol â Rhan 4, Dogfen I o Gyfansoddiad y Cyngor oherwydd bod penderfyniad y Pwyllgor yn groes i argymhelliad y Swyddog a gwyriad sylweddol oddi wrth bolisi.

 

Dros yr argymhelliad:

Y Cynghorwyr Ifan Davies, Gethin Davies, Marc Davies,  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 6.

7.

Ceisiadau Statudol, Llywodraeth Leol, Hysbysebion a Datblygu pdf eicon PDF 692 KB

Cofnodion:

Dim.

8.

Ceisiadau Cynllunio y deliwyd â hwy o dan awdurdod dirprwyedig pdf eicon PDF 700 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD nodi'r amserlen o geisiadau cynllunio yr ymdriniwyd ag Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaetholyr Economi ac Adfywio.

 

9.

Apeliadau pdf eicon PDF 694 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD i nodi na gafodd unrhyw apeliadau eu cyflwyno. 

10.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor

Cofnodion:

Dim.