Eitem Agenda

Ystyried ceisiadau cynllunio a ohiriwyd mewn Cyfarfodydd blaenorol o’r Pwyllgor

Cofnodion:

Rhoddwyd ystyriaeth i Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Economi ac Adfywio ar y ceisiadau cynllunio canlynol a ystyriwyd mewn cyfarfod blaenorol ac a oedd angen ystyriaeth bellach gan y Pwyllgor:-

 

A210757 Adeilad saernïo blwch ceffylau arfaethedig, i gynnwys gosod gwaith mynediad a thriniaeth pecyn cerbydau, tir cyfagos B4338, o'r gyffordd â C1279 a chyffordd â C1060, Llanybydder

 

Nodi bod y cais  wedi'i DYNNU'N ÔL o'r agenda gan fod gwybodaeth bellach wedi ei dderbyn nad oedd wedi'i gynnwys na'i ystyried yn yr adroddiad.

 

Cytunwyd y byddai Swyddogion yn dosbarthu e-bost at Gynghorwyr os oeddent yn ymwybodol bod cais wedi ei dynnu'n ôl cyn y cyfarfod.

_________________________________________________________________

 

A220035 Codi annedd a gweithdy menter wledig, Fferm Cwmcoedog, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan

 

 

GOHIRIO trwy bŵer i Swyddogion gymeradwyo'r cais yn amodol er mwyn i’r ymgeisydd a'r swyddogion yn ddod i gytundeb ar ostyngiad ym maint yr annedd a gostyngiad ym maint safle'r cais ac yn amodol ar Gytundeb adran 106 sy'n clymu'r annedd arfaethedig i'r weddill y tir y cyfeirir ato o fewn y cais (gan gynnwys Fferm Cwmcoedog)

 

 

Cymerwyd pleidlais a gofnodwyd yn unol â Rhan 4, Dogfen I o Gyfansoddiad y Cyngor oherwydd bod penderfyniad y Pwyllgor yn groes i argymhelliad y Swyddog a gwyriad sylweddol oddi wrth bolisi.

 

Dros yr argymhelliad:

Y Cynghorwyr Ifan Davies, Gethin Davies, Marc Davies, Meirion Davies, Raymond Evans, Hugh Hughes, Chris James, Ceris Jones, Maldwyn Lewis a Gareth Lloyd

 

Yn erbyn yr argymhelliad:

Y Cynghorydd Mark Strong

 

Ymatal:

Gwnaeth y Cynghorydd Rhodri Evans adael y cyfarfod am ychydig felly ni bledleisiodd.

 

Nid oedd yr Aelodau'n cytuno ag argymhelliad y Swyddogion ac roeddent o'r farn y gellid cymeradwyo'r cais am y rhesymau canlynol: -

 

 • O ystyried nad oedd yr adeilad a elwir Bryn Aur yn eiddo i'r ymgeisydd ac felly ni ellid ei ystyried yn eiddo arall. Hyd yn oed pe bai'n digwydd, roedd yr Aelodau o'r farn bod lleoliad Bryn Aur yn amhriodol gan nad oedd wedi'i leoli'n agos at adeiladau'r fferm bresennol. Roedd yr aelodau o'r farn bod lleoliad yr annedd arfaethedig yn addas.
 • Roedd gofyniad llafur ar y daliad a oedd yn cyfiawnhau'r angen am annedd menter wledig.
 • Nodwyd bod yr ymgeisydd wedi cytuno i glymu'r annedd arfaethedig â’r tir cyfan y cyfeirir ato yn y cais.
 • Nodwyd bod yr ymgeisydd wedi cytuno i leihau maint yr eiddo a safle'r cais.
 • Nodwyd bod y cais yn cefnogi pobl ifanc ac y byddai'n hyrwyddo'r economi leol.

 

 

 

 

_________________________________________________________________

 

A220774 Ailddatgan arfaethedig o anheddau i'w defnyddio fel bythynod gwyliau i gynnwys gosod offer trin pecyn a mynediad cerbydau newydd, Ty'n Bwlch, Lledrod.

 

 

CYMERADWYO'r cais yn  amodol ar Adran 106 yn clymu safle'r cais, gyda phrif ddaliad fferm yr ymgeisydd yn Henbant a'r holl dir sy'n gysylltiedig â Henbant a Thŷ’n Bwlch.

 

Cymerwyd pleidlais a gofnodwyd yn unol â Rhan 4, Dogfen I o Gyfansoddiad y Cyngor oherwydd bod penderfyniad y Pwyllgor yn groes i argymhelliad y Swyddog a gwyriad sylweddol oddi wrth bolisi.

 

Dros yr argymhelliad:

Y Cynghorwyr Ifan Davies, Gethin Davies, Marc Davies, Meirion Davies, Raymond Evans, Hugh Hughes, Chris James, Ceris Jones, Maldwyn Lewis, Gareth Lloyd a Mark Strong

 

Yn erbyn yr argymhelliad:

Neb.

 

Ymatal:

Y Cynghorydd Carl Worrall

 

Nid oedd yr Aelodau'n cytuno ag argymhelliad y Swyddog, ac roeddent o'r farn y gellid cymeradwyo'r cais am y rhesymau canlynol:-

 

 • Roedd y cais o fewn polisi ar gyfer arallgyfeirio annedd.
 • Bod yr adeilad yn cadw ei ymddangosiad sylweddol fel annedd.
 • Y byddai'r cynnig, o ran ei raddfa a'i ddyluniad, yn gweld yr adeilad yn cael ei ailadeiladu yn unol â'i ymddangosiad a'i gymeriad traddodiadol, sy'n golygu, yn weledol, y byddai'n ymddangos fel trosiad, ac nid adeilad newydd.
 • Roedd y cais yn dderbyniol gan fod yr adeilad arfaethedig ar ôl troed yr annedd wreiddiol.  Roedd yr aelodau o'r farn bod y raddfa yn dderbyniol gan ei bod yn dilyn ôl troed yr hen annedd a'r adeilad allanol.
 • Roedd yr ymgeisydd wedi cytuno i Adran 106 glymu'r adeilad i'r brif fferm a'r tir cysylltiedig a gadarnhaodd yr achos dros arallgyfeirio ffermydd.
 • Byddai'r cais hwn yn helpu i hyrwyddo economi'r Sir.
 • Roedd yr annedd wreiddiol yn rhan o hanes ac o fewn mapiau'r degwm a oedd yn bwysig i dreftadaeth ein sir.

 

 

 

__________________________________________________________________

 

 

Dogfennau ategol: