Agenda a Chofnodion

Cyfarfod arbennig, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol - Dydd Llun, 7fed Chwefror, 2022 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt: Dwynwen Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorydd Ceredig Davies a’r Cynghorydd Dan Potter am na fedrent ddod i’r cyfarfod. (Serch hynny, daeth y Cynghorydd Davies i’r cyfarfod yn ddiweddarach ar ôl bod yn bresennol mewn gwrandawiad trwyddedu)

 

Ymddiheurodd y Cynghorydd Lynford Thomas a’r Cynghorydd Rowland Rees-Evans am na fedrent ddod i’r cyfarfod am eu bod yn cyflawni dyletswyddau eraill ar ran y Cyngor.

 

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Dim.

3.

Cynigion Tai Cymunedol pdf eicon PDF 192 KB

Cofnodion:

Dywedodd Mr Russell Hughes-Pickering, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Economi ac Adfywio fod y Grŵp Annibynnol wedi cyflwyno papur i’r Pwyllgor ar 29 Tachwedd 2021 yn amlinellu gweledigaeth ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion berchen ar eu tŷ eu hunain. Roedd y

weledigaeth wedi'i drafftio mewn ymateb i'r sefyllfa economaidd sy'n wynebu pobl ifanc Ceredigion a'r diffyg cyfleoedd i'w galluogi i brynu eu cartref cyntaf ac aros yn eu cymunedau eu hunain.

 

Mewn cyfarfod a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2021, cyflwynwyd tystiolaeth i’r Aelodau i ddangos mai cyfyngedig oedd y cyfleoedd i bobl ifanc allu prynu eu cartref cyntaf oherwydd yr economi yng Ngheredigion. Roedd y Pwyllgor yn gefnogol i’r cynnig a chytunwyd y byddai’r ‘Weledigaeth ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion berchen ar eu tŷ eu hunain’ yn cael ei throsglwyddo i’r swyddogion perthnasol fel y gallent weithio ar ymarferoldeb y cynllun. Byddai’r Swyddogion wedyn yn dychwelyd i’r Pwyllgor gyda'u hargymhellion cyn y byddai argymhellion yn cael eu cyflwyno gerbron y Cabinet a'r Cyngor. Petai'r cynllun yn cael ei gymeradwyo gan y Cabinet/Cyngor, byddai'r opsiwn ariannu a ffefrir yn cael ei fodelu i mewn i’r broses flynyddol o bennu’r gyllideb.

 

Dywedwyd bod Grŵp Gorchwyl a Gorffen Premiwm Treth y Cyngor a oedd yn cynnwys Cynghorwyr a Swyddogion wedi cytuno’n unfrydol yn y cyfarfod ar 26 Ionawr 2022 i argymell a chefnogi’r cynnig tai lleol a gyflwynwyd i’r Pwyllgor.

 

Ystyriwyd cynnwys yr adroddiad a oedd yn rhoi amlinelliad manwl o’r Prif Bwyntiau yn y Weledigaeth, Arfarniad o’r Cynnig a’r Casgliadau.

 

Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau am gynnwys yr adroddiad a atebodd y swyddogion y cwestiynau hynny. Trafododd y Pwyllgor amrywiol faterion a chyfleoedd y byddai modd i’r weinyddiaeth newydd eu hystyried a’u datblygu ymhellach ar ôl yr etholiadau lleol ym mis Mai 2022. Cafwyd consensws bod y cynigion yn briodol fel cam cyntaf cynllun hirdymor i gefnogi pobl ifanc yng Ngheredigion.

 

CYTUNWYD argymell y canlynol i’r Cyngor:-

 

1.bod penderfyniad y Cyngor 24/3/16 Cofnod 12) Adroddiad y Dirprwy Brif Weithredwr ar Bremiymau Treth y Cyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi, pwynt 4 yn cael ei ddiwygio fel a ganlyn:

“4) a) Lefel Premiwm Ail Gartrefi Treth y Cyngor a godir i’w phennu ar 25% (yn dod i rym o 1 Ebrill 2017), a, b) bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor (net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol.”

 

2. bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor rhwng y cyfnod 1/4/17 i 31/3/22 (net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol.

 

3. bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor o 1/4/22 (net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol.

 

4. o 1/4/22, bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Cartrefi Gwag Treth y Cyngor (net o ad-daliadau  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion. pdf eicon PDF 325 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD i gadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Ionawr 2022.

 

Materion yn codi

Dim.