Agenda

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) - Dydd Mercher, 5ed Gorffennaf, 2023 9.30 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Eitemau
Rhif eitem

1.

Gweddi

2.

Ymddiheuriadau

3.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Mawrth 2023 ac ystyried unrhyw faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny (Cymraeg i ddilyn) pdf eicon PDF 71 KB

4.

Cyflwyniad i Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (ACaRh) gan Laurie Hughes, Athrawes Ymgynghorol Iechyd a Lles

5.

Diweddariad parthed niferoedd sy'n astudio Addysg Grefyddol

6.

Cyflwyniad esgol - Llifon Ellis, Pennaeth Strategol e-sgol

7.

Aelodaeth

8.

Diweddariad cyfarfod CYSAgau Cymru

9.

Unrhyw Fusnes Arall