Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) - Dydd Iau, 21ain Mawrth, 2024 2.15 pm

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Dana Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Dim.

2.

Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Dim.

3.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 05 Hydref 2023 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion hynny pdf eicon PDF 64 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2023 fel rhai cywir.

 

Materion yn codi

Dim.

4.

Diweddariad Cyffredinol pdf eicon PDF 232 KB

Cofnodion:

Rhoddwyd ystyriaeth i'r Adroddiad diweddariad cyffredinol ar Tacsis a materion eraill (Anstatudol). Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn rhoi gwybod i’r Aelodau am weithgaredd yr Adran Drwyddedu ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor a hefyd i gynghori ar y gwaith cyfredol sy'n cael ei wneud.

  • Trwyddedu Tacsis a Cherbydau Llogi Preifat
  • Penderfyniadau dirprwyedig
  • Gwrandawiadau’r Panel Trwyddedu
  • Perfformiad Blynyddol
  • Archwiliadau Mewnol
  • Materion eraill o ddiddordeb
    • Lleisiau Eraill, Aberteifi 2023
    • Lleoliadau Llwybr Cerdd

 

Yn dilyn cwestiynau, PENDERFYNWYD:

(i) nodi'r adroddiad er gwybodaeth; a

(ii) cymeradwyo'r angen i ddiwygio'r polisïau trwyddedu i weithredu'r argymhellion a wnaed gan yr Archwiliad Mewnol.

 

5.

Diweddariad Cyffredinol-cynllun trwyddedu gorfodol 'gweithdrefnau arbennig' a ragwelir y bydd yn cael ei gyflwyno yng Nghymru pdf eicon PDF 74 KB

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Dr Sarah Jones, Uwch Gynghorydd Iechyd yr Amgylchedd, Llywodraeth Cymru i'r cyfarfod i roi trosolwg o'r cynllun trwyddedu gorfodol ar gyfer gweithdrefnau arbennig yng Nghymru ar y cyd â'r adroddiad a gyflwynwyd.  Darparwyd y wybodaeth ganlynol:-

·       Mae enghreifftiau lawer o’r risgiau Iechyd Cyhoeddus ac na chaiff eu hysbysu.  Caiff hyn ei waethygu gan fframwaith rheoleiddio sy’n dameidiog.

·       Cynllun Trwyddedu Gorfodol

·       Cyflwyno'r Cynllun Trwyddedu

·       Paratoadau Awdurdodau Lleol

·       Mae ymgysylltu gweithredol ag awdurdod lleol a rhanddeiliaid y diwydiant yn hanfodol

·       Symud Ymlaen

 

Yn dilyn cwestiynau PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a'r cyflwyniad er gwybodaeth.