Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Iau, 24ain Chwefror, 2022 9.30 am

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorydd Mark Strong am na fedrai ddod i’r cyfarfod. Estynnwyd dymuniadau gorau i’r Cynghorydd Strong

2.

Datgan Buddiannau Personol a Byddiannau sy'n Rhagfarnu

Cofnodion:

Dim.

3.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 16 Medi 2021 pdf eicon PDF 344 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 16 Medi 2021 yn rhai cywir.

6(iii) Gofynnodd y Cynghorydd Gareth Davies a oedd ymateb wedi dod i law oddi wrth y comisiwn gamblo ynglŷn â chyfyngu ar hysbysebu gwefannau gamblo. Ymddiheurodd yr Uwch Swyddog Trwyddedu a’r Cadeirydd gan nodi y bu camddealltwriaeth ynghylch pwy fyddai'n anfon y llythyr. Dywedwyd y byddai’r swyddog yn cysylltu â’r Cadeirydd i drafod cynnwys y llythyr ac yna byddai’n anfon y llythyr at y comisiwn gamblo.

 

.

 

 

 

4.

Diweddariad Cyffredinol pdf eicon PDF 380 KB

Cofnodion:

Materion Deddf Trwyddedu 2003:

 

 

 

Ystyriwyd adroddiad y Rheolwr Safonau Masnach a Thrwyddedu a’r Uwch Swyddog Trwyddedu a oedd yn hysbysu’r Aelodau o waith yr Adain Drwyddedu ers y cyfarfod diwethaf fel a ganlyn:-

           Datganiad Polisi Gamblo - 2022-2025  Deddf Gamblo 2005 – Diweddariad

           Deddf Gamblo 2005 – Diweddariad

           Gwerthiannau Prawf Gwerthu i Bobl Dan Oed - Deddf Gamblo 2005 – Peiriannau Chwarae

           Presenoldeb yng nghyfarfodydd Bihafiwch neu Cewch Eich Banio yn y Sir – Sbeicio diodydd a materion eraill.

           Ymweld â Safleoedd Trwyddedig sy’n Cynnig Lluniaeth Gyda’r Hwyr yn Aberystwyth

           Adolygiadau / Gwrandawiadau Trwyddedu

           Ymestyn Cyfnod Gwrandawiad

           Gwrandawiad ynghylch Cais i Addasu Trwydded Safle

           Cynnig i Ymestyn Oriau Trwyddedu – Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi’r Frenhines

           Newidiadau Dros Dro i Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro

           Ymestyn yr hawl i werthu alcohol i’w yfed oddi ar y safle – Rheoliadau Trwyddedu Alcohol (Coronafeirws) (Hawddfreintiau Rheoliadol) (Diwygio) 2021

 

 

Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD i nodi’r adroddiad er gwybodaeth.