Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Dydd Mercher, 1af Mai, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Dim.

2.

Datgelu Buddiannau Personol / Buddiannau sy'n Rhagfarnu

Cofnodion:

Datgelodd y Cynghorydd Caryl Roberts fuddiant personol yn eitemau 4 a 5.

3.

Eitem gyfrinachol

Mae’r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod Categori 8 o’r Rheolau Gweithdrefnau Mynediad at Wybodaeth yn berthnasol i’r adroddiad canlynol (eitem 4 a 5). Ar ôl ystyried darpariaeth Rheol 11.8 Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor, ei barn ar brawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ar unigolyn penodol ac y byddai’n caniatáu i wybodaeth fynd i’r parth cyhoeddus cyn i’r unigolyn gael cyfle i gyflwyno sylwadau yn ei chylch. Mae’r ffactorau hyn yn ei barn hi yn drech na’r budd o ddatgelu’r wybodaeth i’r cyhoedd ar hyn o bryd.

Gofynnwyd i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf budd y cyhoedd, y mae’n rhaid iddynt benderfynu yn ei gylch wrth ystyried:

• a ddylai’r eitem eithriedig barhau i fod wedi’i heithrio, ac

• a ddylid gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod.

 

Cofnodion:

Roedd y Swyddog Monitro wedi penderfynu bod Categori 12 a 13 Gorchymyn Mynediad at Wybodaeth (Amrywio) (Cymru) 2007 yn berthnasol i'r adroddiad a ganlyn (eitemau 4 a 5). Ei barn ar brawf lles y cyhoedd (ar ôl ystyried darpariaethau Rheol 10.5 o Reolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor) oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol ac yn caniatáu i wybodaeth ddod yn gyhoeddus cyn bod yr unigolyn wedi cael cyfle i wneud sylwadau yn ei chylch. Mae'r ffactorau hyn yn ei barn hi yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth ar hyn o bryd.

Gofynnwyd i'r aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, y mae’n rhaid iddynt benderfynu arno wrth ystyried a:

• ddylai'r eitem esempt barhau i fod yn esempt, ac

• a ddylid gwahardd y cyhoedd a'r wasg o'r cyfarfod.

 

CYTUNODD y Pwyllgor:

i) bod prawf lles y cyhoedd o gynnal yr esemptiad wedi'i fodloni

ii) y dylai eitemau 4 a 5 barhau i fod yn esempt

iii) i wahardd y cyhoedd a’r wasg o’r Pwyllgor yn ystod ystyriaeth o’r fath, yn unol â Rhan 4 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i diwygiwyd gan Orchymyn Mynediad at Wybodaeth (Amrywio) (Cymru) 2007

 

 

 

4.

Adroddiad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - adroddiad ar achos honedig o dorri Cod Ymddygiad Cyngor Sir Powys i Aelodau

Nid yw’r adroddiad sy’n ymwneud â’r eitem uchod i’w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y’i diffiniwyd ym mharagraff 12 a 13 Ran 4 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i diwygiwyd gan Lywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007. Os bydd y Cyngor, ar ôl cymhwyso’r Prawf Lles y Cyhoedd yn penderfynu ystyried yr eitem hon yn breifat, bydd y cyhoedd a’r wasg yn cael eu gwahardd o’r cyfarfod yn unol ag Adran 100B(2) o’r Ddeddf.

 

Wrth ddelio â’r eitemau, gofynnir i Aelodau ystyried a ddylid gwahardd y cyhoedd a’r wasg o’r Cyfarfod.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd yr adroddiad sy’n ymwneud â’r eitem isod i’w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth esempt fel y’i diffinnir ym mharagraff 12 a 13 o Ran 4 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007.

 

 

CYTUNODD y Pwyllgor:

(i) mai'r gweithdrefnau sydd i'w mabwysiadu gan y Pwyllgor Moeseg a Safonau wrth gyflawni ei swyddogaethau a gwneud ei benderfyniad yw'r rheini sydd wedi’u hymgorffori yn Rhan 5 Dogfen S o Gyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion, sydd ynghlwm wrth yr Adroddiad hwn (Atodiad 1).

(ii) nodi bod y Swyddog Monitro wedi derbyn trosglwyddo'r achos hwn o Bwyllgor Safonau Cyngor Sir Powys.

(iii) i ystyried adroddiad Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus yn dwyn dyddiad 20fed Tachwedd 2023 (Atodiad 2), mewn perthynas â Chynghorydd, a

iv) i wneud ei benderfyniad cychwynnol yn unol â Rheoliad 7 o Reoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau (Cymru) 2001).

 

Rheswm dros y penderfyniad:

Cydymffurfio â’r gofynion o dan Reoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001.

 

5.

Adroddiad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - adroddiad i achos honedig o dorri Cod Ymddygiad Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i Aelodau

Nid yw’r adroddiad sy’n ymwneud â’r eitem uchod i’w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y’i diffiniwyd ym mharagraff 12 a 13 Ran 4 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i diwygiwyd gan Lywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007. Os bydd y Cyngor, ar ôl cymhwyso’r Prawf Lles y Cyhoedd yn penderfynu ystyried yr eitem hon yn breifat, bydd y cyhoedd a'r wasg yn cael eu gwahardd o’r cyfarfod yn unol ag Adran 100B(2) o’r Ddeddf.

Wrth ddelio â’r eitemau, gofynnir i Aelodau ystyried a ddylid gwahardd y cyhoedd a’r wasg o’r Cyfarfod.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd yr adroddiad sy’n ymwneud â’r eitem isod i’w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth esempt fel y’i diffinnir ym mharagraff 12 a 13 o Ran 4 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007.

 

PENDERFYNODD y Pwyllgor:

(i) mai'r gweithdrefnau sydd i'w mabwysiadu gan y Pwyllgor Moeseg a Safonau wrth gyflawni ei swyddogaethau a gwneud ei benderfyniad yw'r rheini sydd wedi’u hymgorffori yn Rhan 5 Dogfen S o Gyfansoddiad Cyngor Sir Ceredigion, sydd ynghlwm wrth yr Adroddiad hwn (Atodiad 1).

(ii) i nodi bod y Swyddog Monitro wedi derbyn trosglwyddo'r achos hwn o Bwyllgor Safonau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

(iii) i ystyried adroddiad Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus yn dwyn dyddiad 20fed Tachwedd 2023 (Atodiad 3), mewn perthynas â Chynghorydd, a

iv) i wneud ei benderfyniad cychwynnol yn unol â Rheoliad 7 o Reoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau (Cymru) 2001).

 

Rheswm dros y penderfyniad:

Cydymffurfio â’r gofynion o dan Reoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001.

 

 

Gadawodd y Pwyllgor i drafod yn breifat. Roedd y Swyddog Monitro yn bresennol i gynghori'r Pwyllgor.

 

Yn dilyn trafodaethau gan y Pwyllgor, dychwelodd y Pwyllgor, y cyhoedd, y wasg a Swyddogion i’r sesiwn gyhoeddus.

 

Cadarnhaodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi PENDERFYNU fel a ganlyn:

 

Eitem 4:

1) ar ôl ystyried Adroddiad Ymchwiliad yr Ombwdsmon yn dwyn dyddiad 20fed Tachwedd 2023 (Atodiad 3) bod tystiolaeth a allai fod yn gyfystyr â methiant i gydymffurfio â’r cod ymddygiad i roi cyfle i’r Cynghorydd Sir gyflwyno sylwadau, naill ai ar lafar neu’n ysgrifenedig mewn cyfarfod yn y dyfodol mewn perthynas â chanfyddiadau’r ymchwiliad ac unrhyw honiad ei fod ef neu hi wedi methu, neu y gallai fod wedi methu, â chydymffurfio â’r cod ymddygiad yn unol â’r gweithdrefnau a fabwysiadwyd uchod.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

Cydymffurfio â'i rwymedigaethau yn unol â Rheoliad 7 (b) o Reoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001

 

2) Byddai cyfarfod pellach yn cael ei drefnu ar Orffennaf 8fed 2024 i benderfynu ar y mater.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

Cydymffurfio â’i rwymedigaethau o dan Reoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001.

 

 

Eitem 5:

1) ar ôl ystyried Adroddiad Ymchwiliad yr Ombwdsmon yn dwyn dyddiad 20fed Tachwedd 2023 (Atodiad 3) bod tystiolaeth a allai fod yn gyfystyr â methiant i gydymffurfio â’r cod ymddygiad i roi cyfle i gyn-gynghorydd yr awdurdod gyflwyno sylwadau, naill ai ar lafar neu’n ysgrifenedig mewn cyfarfod yn y dyfodol mewn perthynas â chanfyddiadau’r ymchwiliad ac unrhyw honiad ei fod ef neu hi wedi methu, neu y gallai fod wedi methu, â chydymffurfio â’r cod ymddygiad yn unol â’r gweithdrefnau a fabwysiadwyd uchod.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

Cydymffurfio â'i rwymedigaethau yn unol â Rheoliad 7 (b) o Reoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001

 

 

2) Byddai cyfarfod pellach yn cael ei drefnu ar Orffennaf 8fed 2024  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 5.