Agenda a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mawrth, 24ain Ionawr, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Eitemau
Rhif eitem

132.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

133.

Materion Personol

Cofnodion:

Dim.

134.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Gareth Davies fuddiant personol mewn perthynas ag eitem 139.

135.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny pdf eicon PDF 108 KB

Cofnodion:

Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 10 Ionawr 2023 yn gywir.

 

Materion yn codi: Nid oedd materion yn codi o’r cofnodion.

136.

Unrhyw ddeisebau a dderbyniwyd

Cofnodion:

Dim.

137.

Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu

Cofnodion:

Dim.

138.

Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr agenda

Cofnodion:

Dim.

139.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Cyllideb Refeniw 2023/24 a’r rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn pdf eicon PDF 743 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

1.     Nodi bod y codiad arfaethedig yn ardoll Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru (eu hopsiwn o 13% i’r Gyllideb) yn golygu pwysau o £519,000 o ran y gost ar Gyllideb 23/24 y Cyngor, sy’n cyfateb â chynnydd o 1.3% yn Nhreth Gyngor preswylwyr Band D Ceredigion.

2.     Cymeradwyo opsiwn a ffefrir ar gyfer Gofyniad Cyllideb 23/24 drafft o £180.101m, a fyddai’n cynrychioli cynnydd arfaethedig o 7.3% i Dreth Gyngor Band D at ddibenion y Cyngor (gan gynnwys 1.3% mewn perthynas â'r cynnydd arfaethedig yn Ardoll yr Awdurdod Tân).

3.     Argymell y dylai’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ystyried yr opsiynau canlynol ar gyfer Gofyniad Cyllideb 23/24 a’r cynnydd canlyniadol i’r Dreth Gyngor at ddibenion y Cyngor Sir sef :

a)    Cynnydd o 6.3% i’r Dreth Gyngor (gan gynnwys 1.3% mewn perthynas â'r cynnydd arfaethedig yn Ardoll yr Awdurdod Tân) a gofyniad Cyllideb o £179.627m ar gyfer 23/24, a fyddai'n darparu cyfraniad is tuag at Bwysau Costau Cyllidebau Ysgolion Dirprwyedig.

b)    Cynnydd o 7.3% i’r Dreth Gyngor (gan gynnwys 1.3% mewn perthynas â'r cynnydd arfaethedig yn Ardoll yr Awdurdod Tân) a gofyniad Cyllideb o £180.101m ar gyfer 23/24.

c)     Cynnydd o 8.3% i’r Dreth Gyngor (gan gynnwys 1.3% mewn perthynas â'r cynnydd arfaethedig yn Ardoll yr Awdurdod Tân) a gofyniad Cyllideb o £180.576m ar gyfer 23/24, a fyddai'n darparu cyfraniad uwch tuag at Bwysau Costau Cyllidebau Ysgolion Dirprwyedig.

d)    Cynnig opsiwn arall yn ychwanegol at Argymhellion 3a) i 3c) i ddarparu cynnydd penodol at ddiben penodol, ar yr amod bod unrhyw opsiwn yn cael ei ystyried yn ystod cyfarfodydd Craffu'r Gyllideb a bod swyddog Adran 151 yn cael digon o amser ymlaen llaw i fodelu'r effaith yn llawn ac i roi barn ar ei gadernid.

4.     Pan gyhoeddir setliad Terfynol 23/24, bod:

a)    Gwerth unrhyw grantiau penodol pellach a drosglwyddir i RSG yn cael eu trosglwyddo i gyllideb y Gwasanaeth perthnasol, gan gynnwys Grant Pensiynau yr Awdurdod Tân o £143,000 i gyllideb yr Ardoll Tân.

b)    Dylai unrhyw newidiadau penodol eraill dargedu’r Gwasanaeth(au) sy’n cael eu heffeithio yn uniongyrchol, pan fo hynny’n briodol.

c)     Rhoddir sylw i unrhyw newid arall i’r AEF trwy wneud addasiad i gyllideb y Grŵp Arweiniol.

5.     Nodi yr ystyrir adroddiad am y Strategaeth Ariannol ar gyfer y Tymor Canolig wedi’i diweddaru fel eitem ar wahân yn y dyfodol ac y bydd yn adlewyrchu cynnydd dangosol yn Setliad 24/25 o 3.1% ar y mwyaf.

6.     Cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn fel y nodir yn Atodiad 8 ac argymell hon i’r Cyngor Llawn i’w chymeradwyo.

7.     Cymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf fel y nodir yn Atodiad 9 ac argymell hon i’r Cyngor Llawn i’w chymeradwyo.

8.     Cyfeirio’r adroddiad Cabinet hwn er mwyn cael safbwyntiau’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu y byddant yn cyfarfod ar 02/02/23, 09/02/23 a 10/02/23.   Bydd y pwyllgorau hyn yn cael gwybodaeth am y cynigion ynghylch Taliadau a Ffioedd hefyd.

9.     Nodi y caiff y penderfyniadau terfynol am Ofyniad Cyllideb 23/24 a lefel y cynnydd i’r Dreth Gyngor ar gyfer 23/24 eu gwneud gan y  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 139.

140.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a Diwylliant ynghylch Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol pdf eicon PDF 139 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Cadarnhau enwebu’r sawl a enwir yn yr adroddiad yn gynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar Gorff Llywodraethol yr ysgol berthnasol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Enwebu cynrychiolwyr o’r Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol.

141.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ynghylch Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS Chwarter 2 2022-23 pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad.

142.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Cabinet

Cofnodion:

Dim.