Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach - Dydd Iau, 21ain Mawrth, 2024 11.10 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Dwynwen Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Dim.

2.

Datgan diddordebau personol / diddordebau personol sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Dim.

3.

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn fwrdeistrefol 2024/25, gan ddechrau ar 17 Mai 2024.

Cofnodion:

Cynigiodd y Cynghorydd Caryl Roberts ac eiliwyd gan y Cynghorydd Amanda Edwards bod y Cynghorydd Ceris Jones yn cael ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn Gyngor nesaf.

 

PENDERFYNWYD yn unfrydol bod y Cynghorydd Ceris Jones yn cael ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn Gyngor nesaf.

4.

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn fwrdeistrefol 2024/25, gan ddechrau ar 17 Mai 2024.

Cofnodion:

Cynigiodd y Cynghorydd Caryl Roberts ac eiliwyd gan y Cynghorydd Wyn Evans bod y Cynghorydd Amanda Edwards yn cael ei ethol yn Is-gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn Gyngor nesaf.

 

PENDERFYNWYD yn unfrydol bod y Cynghorydd Amanda Edwards yn cael ei ethol yn Is-gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn Gyngor nesaf.