Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach - Dydd Llun, 15fed Gorffennaf, 2024 10.30 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Dwynwen Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

3.

Cymunedau oed-cyfeillgar - asesiadau pdf eicon PDF 904 KB

4.

Polisi Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Polisi Llety a Chymorth pdf eicon PDF 1 MB

6.

Adroddiad ar ganfyddiadau Adroddiad Cynnydd Ansawdd Aer 2023, yn unol â Rhan IV o Ddeddf yr Amgylchedd 1995 - Rheoli Ansawdd Aer yn Lleol. pdf eicon PDF 2 MB

7.

Ystyried Cynllun Gwaith y Pwyllgor 2024/2025 pdf eicon PDF 143 KB

8.

Cadarnhau cofnodion cyfarfod 11 Mawrth 2024 a 21 Mawrth 2024 ac i ystyried unrhyw faterion sy'n codi ohonynt. pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol: