Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Rheoli Datblygu - Dydd Mercher, 14eg Chwefror, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Mrs Dana Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorydd Rhodri Davies, Ceris Jones a Mark Strong am eu anallu i fod yn bresennol yn y cyfarfod.

 

Yn absenoldeb y Cadeirydd, cadeiriwyd y cyfarfod gan yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Ifan Davies.

 

2.

Materion Personol

Cofnodion:

Dim.

3.

Datgelu buddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Datganodd Mrs Sian Holder, Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu – De, fuddiant personol ac sy’n rhagfarnu mewn yng Nghais A230893 a A230898 gan adael y Siambr wrth ystyried yr eitemau hyn.

 

4.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2024 pdf eicon PDF 74 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau cofnodion y Cyfarfod ar 17 Ionawr 2024 fel rhai cywir.

Materion yn codi

Dim.

 

5.

Ystyried ceisiadau cynllunio a ohiriwyd mewn Cyfarfodydd blaenorol o’r Pwyllgor pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

Rhoddwyd ystyriaeth i Adroddiad y Swyddog Arweiniol CorfforaetholEconomi ac Adfywio ar y ceisiadau cynllunio canlynol a ystyriwyd mewn cyfarfod blaenorol ac a oedd angen ystyriaeth bellach gan y Pwyllgor:-

 

A220711 Cais llawn ar gyfer datblygiad preswyl sy'n cynnwys 5 x 2 ystafell wely

fflatiau hunangynhwysol, Tir wrth ymyl y Marina, Aberystwyth

 

GOHIRIO’r cais i gwblhau cytundeb A106  ynghylch darparu tai fforddiadwy a chymeradwyo'r cais yn ddibynnol ar amodau unwaith y bydd cytundeb A106 wedi'i gwblhau a hefyd i ddarparu adroddiad i'r Cyngor ar sefydlogrwydd y tir cyn ac yn ystod y gwaith adeiladu.

 

________________________________________________________________

 

A230561 Dymchwel arfaethedig yr annedd bresennol ac adeiladu annedd newydd arfaethedig a'r holl waith cysylltiedig; The Beach House, Cae Dolwen, Aberporth, Aberteifi

 

CYMERADWYO yn ddibynnol ar amodau.

 

_________________________________________________________________

 

 

 

6.

Ceisiadau Statudol, Llywodraeth Leol, Hysbysebion a Datblygu pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

 

 

Rhoddwyd ystyriaeth i Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Economi ac Adfywio ar ddatblygiad, hysbyseb; ceisiadau cynllunio statudol ac awdurdodau lleol:-

 

Anerchodd Mrs Gwennan Jenkins (Asiant) a Mr C Harries (Ymgeisydd) y Pwyllgor yn unol â'r weithdrefn weithredol ar gyfer Aelodau'r Cyhoedd yn annerch y Pwyllgor Rheoli Datblygu  

 

 

A230293 Codi eiddo menter wledig (TAN 6) a sied, tir ger Maespwll, Talgarreg, Llandysul

 

GOHIRIO'r cais i'r Grŵp Oeri i gael ystyriaeth bellach i'r pwyntiau a godwyd yn y cyfarfod a CHYFEIRIO'r cais at y Panel Arolygu Safle yn unol â Pharagraff 2 a 5 o feini prawf mabwysiedig y Cyngor.

 

_________________________________________________________________

A230893 Diwygio Amod 2 heb Ddeunydd - Cynlluniau Cymeradwy,

Harbwr Aberaeron a Thraeth y De, Aberaeron

 

Cymeradwyo  caniatâd ar gyfer diwygiad nad yw'n berthnasol i Amod 2 o A211019 fel a ganlyn:

·       Dyluniad cymeradwy 5182114-ATK-MAR-GEN-DR-L-5003-C03 i gael ei ddisodli gan

182114-ATK-MAR-GEN-DR-L-5003-C05; a

·       Dyluniadau 5182114-ATK-MAR-GEN-SK-C-0060-C03 (Pen Cei) a 5182114 ATK-MAR-GEN-SK-C-0061-C02 (Pwll Cam) i gael eu hychwanegu i’r cynllun cymeradwy

 

 

_______________________________________________________________

A230898  Amrywio amod 2 o A211020 - Cynlluniau Cymeradwy, Harbwr Aberaeron a Thraeth y De, Aberaeron

 

CYMERADWYO bod Amod 2 o A211020 yn cael ei ddiwygio fel a ganlyn:

·       Dyluniad cymeradwy 5182114-ATK-MAR-GEN-DR-L-5003-C03 i gael ei ddisodli gan 5182114-ATK-MAR-GEN-DR-L-5003-C05; a

·       Dyluniadau 5182114-ATK-MAR-GEN-SK-C-0060-C03 (Pen Cei) a 5182114-ATK-MAR-GEN-SK-C-0061-C02 (Pwll Cam) i gael eu hychwanegu at y cynlluniau cymeradwy.

________________________________________________________________

 

 

 

7.

Ceisiadau Cynllunio y deliwyd â hwy o dan awdurdod dirprwyedig pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

8.

Apeliadau pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

CYTUNWYD i nodi'r apeliadau cynllunio a dderbyniwyd. Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau am y rhesymeg y tu ôl i'r gymeradwyaeth gan yr Arolygydd ar CAS-02678-N1G3P1 gan y Rheolwr Gwasanaeth (Rheoli Datblygu). Cytunwyd i nodi'r wybodaeth a gyflwynwyd.

 

9.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor

Cofnodion:

Dim.