Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Rheoli Datblygu - Dydd Mercher, 10fed Mai, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Mrs Dana Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Materion Personol

Cofnodion:

Estynnodd y Cadeirydd groeso i bawb i’r cyfarfod.

2.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Dim.

3.

Datgelu buddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Datgelodd Y Cynghorydd Rhodri Evans fudd personol ac sy’n rhagfarnu yng Nghais A201012, A220815 ac A230102.

 

Datgelodd Y Cynghorydd Marc Davies fudd personol yng Nghais A230102.

 

Datgelodd Mr Russell Hughes-Pickering fudd personol ac sy’n rhagfarnu yng Nghais A230162.

 

 

4.

Ystyried ceisiadau cynllunio a ohiriwyd mewn Cyfarfodydd blaenorol o’r Pwyllgor pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

Dim.

5.

Ceisiadau Statudol, Llywodraeth Leol, Hysbysebion a Datblygu pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

Ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaetholyr Economi ac Adfywio ynghylch Ceisiadau cynllunio datblygu, hysbysebu; statudol a'r awdurdod lleol:-

        

A201012 Newid Defnydd Tir Amaethyddol i fod yn safle Podiau Glampio, Caeau i’r De-ddwyrain o Bantyfod, Llanddewi Brefi, Tregaron

 

Nodi bod y cais wedi cael ei DYNNU’N ÔL o’r agenda, oherwydd y cafwyd gwybodaeth bellach gan yr asiant ar ôl cyhoeddi’r agenda i’w hystyried gan y swyddogion.

 

______________________________________________________________

Anerchodd Mr Paul Nicholls (Asiant) y Pwyllgor yn unol â'r weithdrefn Weithredol ar gyfer Aelodau'r Cyhoedd sy'n annerch y Pwyllgor Reoli Datblygu

 

A220398 Annedd mewnlenwi arfaethedig, Tir Gerllaw Uwch-y-nant Borth

 

GOHIRIO’R cais er mwyn caniatáu amser pellach neu gyfnodcallio’ er mwyn ystyried y pwyntiau a godwyd gan yr Aelodau, er mwyn ystyried a oes unrhyw ystyriaethau perthnasol y dangosir tystiolaeth ddigonol ohonynt i wrthbwyso’r polisïau, ystyried arwyddocâd y gwyro ac ystyried y risgiau sydd ynghlwm â chymeradwyo’r penderfyniad, cyn adrodd yn ôl i’r Pwyllgor.

______________________________________________________________

 

A220815  Codi sied amaethyddol i gadw tail buarth, Llanio Fawr, Tregaron

 

CYMERADWYO’R cais yn unol ag amodau.

 

________________________________________________________________

Anerchodd Mr Tim Rainbird (Asiant) y Pwyllgor yn unol â'r weithdrefn Weithredol ar gyfer Aelodau'r Cyhoedd sy'n annerch y Pwyllgor Reoli Datblygu

 

A230028  Codi 1 uned fanwerthu (Dosbarth A1) a chreu ardal arddangos allanol, mynediad a threfniadau gwasanaethu, lle parcio ceir, tirlunio a gwaith cysylltiedig, Tir yn Ffordd y Baddondy, Aberteifi

 

CYMERADWYO’R cais yn unol ag amodau .

 

_____________________________________________________________

 

Anerchodd Ms Samantha Davies (gwrthwynebydd) y Pwyllgor yn unol â’r weithdrefn Weithredol ar gyfer Aelodau’r Cyhoedd sy’n annerch y Pwyllgor Rheoli Datblygu

 

A230102  Ysgol Gynradd un llawr newydd gydag Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Canolfan Iaith, Meithrin, ffordd fynediad newydd a lle parcio, MUGA a Chae 3G llifoleuedig gydag adeilad Storio/Toiled, cyfleusterau chwistrellu, is-orsaf, lle gwasanaeth a lle storio sbwriel, gwaith tirlunio gan gynnwys ffens, triniaethau ffin a llwybrau, a gwelliannau i’r palmant wrth ymyl y briffordd, Ysgol Gynradd Dyffryn Aeron, Ffordd Llanbedr Pont Steffan, Felin-fach, Llanbedr Pont Steffan

 

CYMERADWYO’R cais yn unol ag amodau.

 

________________________________________________________________

Anerchodd Mr Keith Davies y Pwyllgor ar ran Grŵp Preswylwyr Llangawsai (gwrthwynebydd) yn unol â’r weithdrefn Weithredol ar gyfer Aelodau’r Cyhoedd sy’n annerch y Pwyllgor Rheoli Datblygu

 

A230162  Dymchwel 2 uned ystafell ddosbarth Dros dro ac 1 garej a’u disodli gyda bloc deulawr newydd o 10 ystafell ddosbarth, tanc chwistrellu cysylltiedig, gwaith allanol a gwaith tirlunio, Ysgol Gymraeg, Plascrug, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

 

GOHIRIO’R penderfyniad er mwyn cael ymateb boddhaol gan ymgynghorai, sef NRW, ynghylch llifogydd, halogi tir ac arolwg ystlumod, a hefyd, ceisio eglurhad gan gynrychiolaeth o swyddogion i gymeradwyo/gwrthod y cais gan bod y Swyddog Corfforaethol Arweiniol dros yr Economi ac Adfywio wedi datgan budd yn y cais.  Cyflwynir y  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 5.

6.

Ceisiadau Cynllunio y deliwyd â hwy o dan awdurdod dirprwyedig pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD nodi rhestr y ceisiadau cynllunio y bu i Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaetholyr Economi ac Adfywio ymdrin â nhw.

7.

Apeliadau pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

CYTUNWYD nodi'r apeliadau cynllunio a oedd wedi dod i law.

8.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor

Cofnodion:

Dim.