Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol - Dydd Iau, 16eg Mai, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Dwynwen Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

3.

Adroddiad Perfformiad Diwygio Lles pdf eicon PDF 235 KB

4.

Cynllun Grant Cymunedol Ceredigion pdf eicon PDF 779 KB

5.

Trosolwg o'r materion ariannol yn ystod y flwyddyn pdf eicon PDF 203 KB

6.

Adroddiad Blynyddol Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi 2023-2024 pdf eicon PDF 531 KB

7.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 143 KB

8.

Cadarnhau cofnodion 12.03.2024 a'r 21.03.2024 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion. pdf eicon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol: