Eitem Agenda

Ystyried ceisiadau cynllunio a ohiriwyd mewn Cyfarfodydd blaenorol o’r Pwyllgor

Cofnodion:

Ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol CorfforaetholEconomi ac Adfywio

ar y ceisiadau cynllunio canlynol a ystyriwyd mewn cyfarfod blaenorol ac a oedd angen ystyriaeth bellach gan y Pwyllgor:-

 

A210757 Codi adeilad gwneud faniau ceffylau, gan gynnwys gosod mynedfa i gerbydau a safle trin pecynnau, tir gerllaw’r B4338, rhwng y gyffordd â’r C1279 a’r gyffordd â’r C1060, Llanybydder

 

CYMERADWYO’R cais, gydag amodau.

 

Cymerwyd pleidlais a gofnodwyd yn unol â Rhan 4, Dogfen I o Gyfansoddiad y Cyngor oherwydd bod penderfyniad y Pwyllgor yn groes i argymhelliad y Swyddog ac yn gwyro’n sylweddol oddi wrth y polisi. Cynigiodd y Cynghorydd Gareth Lloyd i fynd yn erbyn yr argymhelliad, ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Rhodri Evans.

 

O blaid yr argymhelliad:

Y Cynghorydd Rhodri Davies (1)

 

Yn erbyn yr argymhelliad:

Y Cynghorwyr Meirion Davies, Raymond Evans, Rhodri Evans, Chris James, Ceris Jones, Maldwyn Lewis a Gareth Lloyd (7)

 

Ymatal:

Y Cynghorydd Marc Davies (1)

 

Nid oedd yr Aelodau’n cytuno ag argymhelliad y Swyddogion ac roeddent o’r farn y gellid cymeradwyo’r cais am y rhesymau canlynol: -

         Roedd y cais o fewn Polisi S04: Datblygu mewnAneddiadau Cyswllt a Lleoliadau Eraill’ – paragraff 3b. safle sydd heb ei neilltuo ac mae naill ai:

i. arraddfa fach’ ac yn diwallu angen lleol penodol;

neu

ii. yn unol â gofynion Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 6 sy’n ymwneud â mentrau gwledig.

         Roedd y cais hefyd o fewn Polisi DM17, y Dirwedd yn Gyffredinol, gan ei fod yn nodi y caniateir datblygu ar yr amod nad yw’n cael effaith niweidiol arwyddocaol ar briodweddau a chymeriad arbennig tirweddau a morweddau gweledol, hanesyddol, daearegol, ecolegol neu ddiwylliannol Ceredigion, y Parciau Cenedlaethol a’r ardal gyfagos drwy:

1. achosi amhariad gweledol sylweddol;

2. cael ei leoli’n annoeth ac yn anystyriol o fewn y dirwedd;

3. cyflwyno neu ddwysáu defnydd sy’n anghydnaws â’i

leoliad;

4. ddim yn gydnaws â ffurf y tir a’r dirwedd neu ddim yn eu

gwella; ac/neu

5. colli neu fethu ag ymgorffori nodweddion traddodiadol

pwysig, patrymau, strwythurau a chynllun aneddiadau a

thirweddau.

Lle mae hynny’n bosibl dylai datblygu wella’r priodweddau hynny a’r nodweddion arbennig.

         Byddai cymeradwyo’r cais yn cefnogi busnes lleol ac economi Ceredigion yn unol â pholisi S02 ac S03

         Roedd yr holl safleoedd eraill ar gyfer y busnes wedi eu hystyried a’u dihysbyddu gyda’r prawf dilyniannol ac roedd y tir hwn yn addas ar gyfer yr ymgeisydd yn unig.

         Nid oedd y cynllun presennol yn addas ar gyfer Ceredigion fel sir wledig.

 

Atgoffwyd aelodau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu o’r ffaith bod cyfarwyddyd wedi’i dderbyn gan y Gweinidog Newid Hinsawdd o dan Erthygl 18 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012.

 

Mae’r cyfarwyddyd yn atal y Cyngor rhag rhoi caniatâd cynllunio mewn perthynas â chais cynllunio A210757, heb awdurdodiad ymlaen llaw gan Weinidogion Cymru.

 

O ganlyniad, rhaid i’r Cyngor yn awr aros am benderfyniad Gweinidogion Cymru ynghylch a oedd y cais yn cael ei alw i mewn cyn y gallai’r Cyngor roi unrhyw ganiatâd cynllunio.

_________________________________________________________________

A220638, Cam 4 - Codi 8 annedd gan gynnwys 2 fforddiadwy, Cae John, Cross Inn, Llanon

 

CYMERADWYO’R cais gydag amodau a chytundeb Adran 106 yn ymwneud â darparu tai fforddiadwy a mannau agored cyhoeddus.

 

Cymerwyd pleidlais a gofnodwyd yn unol â Rhan 4, Dogfen I o Gyfansoddiad y Cyngor oherwydd bod penderfyniad y Pwyllgor yn groes i argymhelliad y Swyddog ac yn gwyro’n sylweddol oddi wrth y polisi. Cynigiodd y Cynghorydd Gareth Lloyd i fynd yn erbyn yr argymhelliad, ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Meirion Davies.

 

O blaid yr argymhelliad:

Y Cynghorydd Marc Davies (1)

 

Yn erbyn yr argymhelliad:

Y Cynghorwyr Rhodri Davies, Meirion Davies, Raymond Evans, Chris James, Ceris Jones, Maldwyn Lewis a Gareth Lloyd (7)

 

Ymatal:

Y Cynghorydd Rhodri Evans (1)

 

Nid oedd yr Aelodau’n cytuno ag argymhelliad y Swyddogion, ac roeddent o’r farn y gellid cymeradwyo’r cais am y rhesymau canlynol:-

         Bod y cais ar safle addas a bod galw am dai yn y lleoliad hwn oherwydd bod rhestr aros ar gyfer yr anheddau

         Bod y datblygiad o fudd i fusnesau lleol yr ardal

         Roedd y tai mwy ar y safle hefyd yn fforddiadwy o gymharu â thai o’r un maint mewn lleoliadau eraill

         Bod y tai fforddiadwy wedi eu hadeiladu yn gyntaf cyn y tai marchnad agored

 

_________________________________________________________________

 

Dogfennau ategol: