Eitem Agenda

Adroddiad ar gais i gofrestru tir fel Maes Pentref yng nghae Erw Goch, Waunfawr, Aberystwyth

Cofnodion:

Gadawodd y Cynghorydd Bryan Davies y cyfarfod drwy gydol y drafodaeth.  Cadarnhaodd y Prif Weithredwr, Eifion Evans fod y Cynghorydd Rhodri Evans eisoes wedi gadael y cyfarfod cyn dechrau'r trafodaethau.  Arhosodd y Cynghorydd Gareth Davies yn Siambr y Cyngor gan nodi na fyddai'n pleidleisio ar y mater hwn.

 

Rhoddodd Cadeirydd y Cyngor amlinelliad o'r broses hyd yma, a gwahoddodd y Cynghorydd Clive Davies, Aelod Cabinet dros yr Economi ac Adfywio i gyflwyno'r adroddiad i'r Cyngor. 

 

Nododd y Cynghorydd Clive Davies fod y Cyngor fel Awdurdod Cofrestru wedi cyfarwyddo Aseswr Annibynnol i ystyried a yw'r athrawiaeth anghydnawsedd statudol yn atal cofrestru'r Tir fel maes tref neu bentref.  Roedd yr Ymgynghorydd Annibynnol wedi darparu nodyn Arolygydd ym mis Rhagfyr ynglŷn â'r weithdrefn, sydd wedi'i chynnwys yn atodiad 1. 

 

Darllenodd y Cynghorydd Clive Davies rannau perthnasol Atodiad 1.

 

Nododd y Cynghorydd Clive Davies hefyd fod yr Ymgynghorydd Annibynnol yn darparu Adroddiad Arolygydd ar y mater rhagarweiniol o anghydnawsedd statudol sydd wedi'i gynnwys yn Atodiad 2, gan ddyfynnu paragraffau 20, a pharagraffau 24 - 27 o'r adroddiad. Nododd fod yn rhaid i'r cais nawr gael ei ystyried gan y Cyngor (sy'n gweithredu fel yr Awdurdod Cofrestru) i'w benderfynu.

 

Nododd y Cynghorydd Keith Henson fod 'cydbwysedd tebygolrwydd' yn awgrymu y gallai hyn fod yn farn oddrychol ac y gallai Bargyfreithiwr arall fod wedi dod i gasgliad gwahanol, gan nodi y byddai am gael mwy o wybodaeth am hyn.  Nododd y Cadeirydd fod cydbwysedd tebygolrwydd yn brawf sifil, ac atgoffodd yr Aelodau y gofynnir iddynt ystyried argymhelliad y Bargyfreithiwr ynghylch yr amddiffyniad anghydnawsedd statudol.

 

Dywedodd y Swyddog Monitro wrth yr Aelodau bod cydbwysedd tebygolrwydd yn brawf sifil h.y. yn fwy tebygol na pheidio.  Dywedodd hefyd wrth yr Aelodau fod y mater anghydnawsedd statudol yn gwestiwn cyfreithiol. Mae hynny'n golygu na all aelodau ddod i ddyfarniad gwahanol ar y ffeithiau yn gyfreithlon gan nad yw'n fater o ddisgresiwn iddynt ganfod bod yr amddiffyniad anghydnawsedd statudol yn methu a byddai angen iddynt allu egluro pam fod dadansoddiad cyfreithiol yr arolygydd yn anghywir. Os mai'r argymhelliad yw ei fod yn methu a'ch bod yn pleidleisio yn erbyn yr argymhelliad, mae'r broses hon wedyn wedi dod i ben, a byddai'n agored i chi fel Awdurdod Cofrestru ofyn am gyngor ynghylch prosesau gweithdrefnol ar gyfer y dyfodol.  Yr argymhelliad yw eich bod yn gwrthod, ond os nad ydych yn cytuno, nid yw'n golygu nad yw'n cael ei ganiatáu, gan y byddai angen ymholiad cyhoeddus.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Gareth Lloyd am eglurhad a oes proses apelio os caiff y cais ei wrthod; a oedd y tir lle cafodd Hafan y Waun ei adeiladu hefyd yn ddarostyngedig i'r un cymal addysgol ac felly'n creu cynsail; a beth yw goblygiadau ail-bwrpasu'r tir yn y Cynllun Datblygu Lleol. 

 

Nododd y Cynghorydd Elizabeth Evans nad oedd y Cynghorydd John Roberts yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod heddiw, ond ei fod wedi cyflwyno sylw ysgrifenedig a ddarllenodd y Cynghorydd Elizabeth Evans ar ei ran.  Nododd y datganiad ysgrifenedig fod y tir wedi'i gadw at ddibenion addysg; fodd bynnag, penderfynwyd adeiladu ysgol newydd Ysgol Ardwyn mewn mannau eraill.  Yn y cyfamser, roedd y defnydd o'r tir wedi newid yn gynyddrannol ac nid yw'n debyg i'w ddiben gwreiddiol mwyach.

 

Nododd y Cynghorydd Gareth Davies nad oedd cymal addysgol ar y tir pan gafodd ei brynu i ddechrau, ac yn ystod cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 1985, penderfynodd Cyngor Sir Dyfed brydlesu'r tir yn Erw Goch i Gyngor Dosbarth Ceredigion i'w ddefnyddio fel caeau chwarae cymunedol.    Nododd fod trigolion wedi defnyddio rhan o'r tir ar gyfer pêl-droed a bod cystadleuaeth Tarian Waun yn arfer cael ei chynnal yno flynyddoedd lawer yn ôl.  Dywedodd fod yr elfen o bwrpas addysgol wedi do di ben flynyddoedd yn ôl, ond nid yw adroddiad y Bargyfreithiwr yn rhoi unrhyw ystyriaeth i hyn.  Nododd hefyd y gwerth a roddwyd gan Bolisi Cynllunio Cymru mewn perthynas â mannau gwyrdd.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Matthew Vaux bleidlais.  Cafodd hyn ei eilio gan y Cynghorydd Paul Hinge a chytunwyd yn unfrydol.

 

Cynhaliwyd pleidlais a gofnodwyd, fel y cytunwyd ac yn unol â Rheol 14.5 o Reolau Gweithdrefn y Cyngor a gynhwysir yng Nghyfansoddiad y Cyngor.

O blaid:  Neb (0)

 

Yn erbyn: Clive Davies, Euros Davies, Gethin Davies, Ifan Davies, Marc Davies, Meirion Davies, Rhodri Davies, Amanda Edwards, Endaf Edwards, Elizabeth Evans, Eryl Evans, Gwyn Wigley Evans, Raymond Evans, Wyn Evans, Keith Henson, Paul Hinge, Hugh Hughes, Gwyn James, Gareth Lloyd, Sian Maehrlein, Ann Bowen Morgan, Caryl Roberts, Mark Strong, Wyn Thomas, Matthew Vaux, Alun Williams, Carl Worrall a Maldwyn Lewis (28)

 

Atal: Neb (0)

  

Yn unol â hynny, nid yw’r argymhelliad yn pasio.

Dogfennau ategol: