Eitem Agenda

Polisi Menpos drafft

Cofnodion:

Ystyriwyd y Polisi Menopos drafft a gyflwynwyd gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Bryan Davies. Dywedwyd bod Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol, lle’r oedd pawb yn cael eu trin yn deg gydag urddas a pharch yn eu hamgylchedd gwaith. Roedd y Cyngor hefyd wedi ymrwymo i iechyd, diogelwch a lles y gweithlu cyfan.

 

Dywedwyd bod y menopos yn rhan naturiol o heneiddio (y cyfeirid ato’n aml fel ‘y newid’) a’i fod yn cyfeirio at yr adeg pan na fyddai’r mislif wedi dod am 12 mis. Nid oedd bob amser yn drawsnewidiad hawdd ond gyda’r cymorth cywir gallai fod yn llawer gwell. Er nad oedd pawb a oedd yn mynd drwy’r menopos yn dioddef o symptomau, byddai cefnogi’r rhai a oedd yn dioddef o symptomau yn gwella eu profiad yn y gwaith. Amcangyfrifwyd bod tua 1 ym mhob 3 pherson yn y Deyrnas Unedig naill ai wedi cyrraedd y menopos neu’n mynd drwyddo ar hyn o bryd. Roedd data Cyngor Sir Ceredigion ym mis Hydref 2022 yn cofnodi bod 66.1% (1,355) o’r gweithlu corfforaethol (ac eithrio ysgolion) yn fenywod, gyda 34.1% (698) ohonynt rhwng 45 a 64 oed a gallent fod mewn oedran lle’r oeddent yn debygol o fod yn profi’r perimenopos neu wedi cyrraedd y menopos. Roedd yn bwysig felly ein bod yn ystyried anghenion y grŵp hwn ac yn mynd ati’n rhagweithiol i reoli gweithlu a oedd yn amrywiol o ran oedran.

 

Roedd y Polisi Menopos drafft wedi’i ddatblygu i helpu’r rheini a oedd yn profi symptomau trafferthus yn gysylltiedig â’r menopos, ac i’w cefnogi nhw, eu cydweithwyr a’u rheolwyr i fynd i’r afael ag agweddau galwedigaethol symptomau’r menopos.

 

Nod y polisi oedd:

         Meithrin amgylchedd lle gall gweithwyr ddechrau sgyrsiau neu gymryd rhan mewn trafodaethau ynglŷn â’r menopos yn agored ac yn gyfforddus a theimlo’n hyderus i ofyn am gymorth.

         Sicrhau bod pawb yn deall beth yw’r menopos, yn gallu cael sgyrsiau da yn hyderus, a bod polisi ac arferion y Cyngor yn glir iddynt, gyda chefnogaeth Adnoddau Dynol a’r Swyddog Iechyd a Lles Gweithwyr.

         Addysgu a hysbysu rheolwyr ynghylch symptomau posibl y menopos a sut y gallant gefnogi gweithwyr yn y gwaith.

         Lleihau absenoldeb oherwydd symptomau’r menopos.

         Rhoi sicrwydd i weithwyr ein bod yn gyflogwr cyfrifol, sydd wedi ymrwymo i gefnogi eu hanghenion yn ystod y menopos.

 

Roedd y polisi’n nodi rolau a chyfrifoldebau’r rheini a oedd yn ymwneud â chefnogi gweithwyr yr effeithir arnynt yn y gweithle. Roedd yn rhoi trosolwg o symptomau’r menopos a’u heffaith, ac roedd yn cynnig arweiniad i weithwyr a rheolwyr llinell am y cymorth a’r wybodaeth a oedd ar gael i’w helpu i ymdrin â’r materion a oedd yn codi o’r menopos.

 

Fel rhan o’r polisi, byddai arweiniad a gwybodaeth bellach yn cael eu cynnwys yn adran y Gweithwyr ar CeriNet a byddai cymorth ymarferol ar gael i reolwyr yn y Pecyn Cymorth i Reolwyr ar CeriNet. Byddai’r Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth hefyd yn darparu cymorth pellach i’r rheini sy’n profi symptomau’r menopos drwy wneud y canlynol:

         Darparu caffi menopos lle gall gweithwyr gwrdd â’i gilydd a chael cymorth a gwybodaeth. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cefnogi gan y Swyddog Iechyd a Lles Gweithwyr.

         Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o’r menopos i Reolwyr

 

Diolchodd y Cynghorydd Bryan Davies i Alison Boshier, Ysgrifennydd, a Swyddog Menywod Unsain Ceredigion am ei holl waith caled wrth ddatblygu’r polisi hwn ar gyfer y Cyngor, gyda chymorth swyddogion yn y gwasanaeth Adnoddau Dynol.

         

  Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD:

(i) y dylid argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo’r Polisi Menopos;

(ii) y dylid ystyried penodi Hyrwyddwr neu Bencampwr y Menopos o fewn yr Awdurdod;

(iii) y dylai’r Cyngor hyrwyddo Diwrnod Menopos y Byd ym mis Hydref; ac

(vi) y dylid cynnal gweithdy i’r holl Aelodau a Rheolwyr i godi ymwybyddiaeth o’r Menopos

Dogfennau ategol: