Eitem Agenda

Ceisiadau Statudol, Llywodraeth Leol, Hysbysebion a Datblygu

Cofnodion:

Ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaetholyr Economi ac Adfywio ynghylch Ceisiadau cynllunio datblygu, hysbysebu; statudol a'r awdurdod lleol:-

 

Anerchodd Mr Emmanuel Kincaid (Asiant) a Mr O Jones (Ymgeisydd) y Pwyllgor yn unol â’r weithdrefn Weithredol ar gyfer Aelodau’r Cyhoedd sy’n annerch y Pwyllgor Rheoli Datblygu

        

A201012 Newid Defnydd Tir Amaethyddol i fod yn Safle Pod Glampio, Caeau i’r De-Ddwyrain o Bantyfod, Llanddewi Brefi, Tregaron

 

CYFEIRIO’R cais i’r Panel Archwilio Safle yn unol â phwynt 2 a 3 y meini prawf a fabwysiadwyd gan y Cyngor.

 

______________________________________________________________

Anerchodd Miss Abby Jaques (ymgeisydd) y Pwyllgor yn unol â’r weithdrefn Weithredol ar gyfer Aelodau’r Cyhoedd sy’n annerch y Pwyllgor Rheoli Datblygu

 

A210384 Newid defnydd a thrawsnewid adeilad amaethyddol gwag yn feithrinfa blant, Adeilad Gwag yng Nghrymant, Brongest, Castellnewydd Emlyn

 

 

CYMERADWYO’R cais.

Nid oedd yr aelodau yn cytuno ag argymhelliad y Swyddogion ac roeddent o’r farn y byddai modd cymeradwyo’r cais am y rhesymau canlynol:-

         Mae ystyriaethau perthnasol yn gwrthbwyso’r polisïau dros ei wrthod

         Roedd y cyfleuster gofal plant hwn yn bodloni’r galw

         Byddai’n cynnig cyflogaeth

         Mae’n cadw at y polisi o fodloni anghenion gofal plant yn y sir

         Byddai’r cyfleuster yn bodloni angen sydd eisoes wedi cael ei nodi

         Mae’r elfennau cadarnhaol yn gwrthbwyso’r elfennau negyddol yn y cais hwn

______________________________________________________________

Anerchodd Mr Rhys ap Dylan (Asiant) y Pwyllgor yn unol â’r weithdrefn Weithredol ar gyfer Aelodau’r Cyhoedd sy’n annerch y Pwyllgor Rheoli Datblygu

 

A220035 Codi annedd menter gwledig a gweithdy, Fferm Cwmcoedog, Mydroilyn, Llanbedr Pont Steffan

 

 

CYFEIRIO i’r grŵp Callio am y rhesymau a amlinellwyd yn ystod y drafodaeth, a oedd yn cynnwys:

         Lleoliad y cais

         Pe byddai modd ystyried y cais dan TAN 6

         Perchnogaeth Bryn Mair (tyst B)

         ei faint

         

________________________________________________________________

 

A220250 Codi bloc o fflatiau ar wahân, a fydd yn cynnwys chwech llawr (chweched llawr yn cynnwys llofft), a fydd yn cynnwys 24 uned, a lle parcio ceir cysylltiedig a mannau amwynder cymunol, Darn o dir gerllaw Adeilad Brynderw, Ffordd Stanley, Aberystwyth

 

 

CYFEIRIO’R cais i’r Panel Archwilio Safle yn unol â phwynt 3 a 7 y meini prawf a fabwysiadwyd gan y Cyngor.

__________________________________________________________________  Anerchodd Mrs Gwennan Jenkins (Asiant) a Mr David Clark (Aelod o Deulu yr Ymgeisydd) y Pwyllgor yn unol â’r weithdrefn Weithredol ar gyfer Aelodau’r Cyhoedd sy’n annerch y Pwyllgor Rheoli Datblygu

 

A220454 Datblygiad preswyl o Hyd at dri annedd, Tir Ym Mhlwmp, Plwmp, Llandysul

 

CYMERADWYO’R cais yn unol ag Adran 106 am anheddau fforddiadwy a fyddai’n cynnwys bod yr anheddau hyn yn cael eu hadeiladu cyn yr annedd ar gyfer y farchnad agored.

Nid oedd yr Aelodau yn cytuno ag argymhelliad y Swyddogion ac roeddent o’r farn bod modd cymeradwyo’r cais am y rhesymau canlynol:-

         At ei gilydd, mae darparu dau annedd fforddiadwy yn ganran uchel o’r datblygiad

         Nid oes unrhyw ddatblygiadau tai ar hyd yr arfordir ac mewn aneddiadau gwledig yn cael eu cyflwyno, felly mae modd cyfiawnhau’r anheddau fforddiadwy yn yr Anheddiad Cyswllt, gan bod angen

         Mae siop, llwybr bws, 2 ysgol gerllaw, capel a chyfleusterau cymunedol yn yr anheddiad cyswllt hwn

________________________________________________________________

 

A220714 Dymchwel siop gynnyrch bresennol a’i disodli gyda siop newydd a fflat ar y llawr cyntaf, Siop Gynnyrch Parc y Pant, Cross Inn, Ceinewydd

 

 

CYMERADWYO’R cais yn unol ag amodau.

 

A220763 Annedd amnewid arfaethedig (Dymchwel ar ôl ei gwblhau), estyniad i’r ardd a gwaith cysylltiedig, Allt y Bryn, Beulah, Castellnewydd Emlyn

 

Nodi bod y cais wedi cael ei DYNNU’N ÔL gan bod Swyddogion wedi cael gwybodaeth ychwanegol nad oeddent wedi ei hystyried.

 

 

Dogfennau ategol: