Eitem Agenda

Adroddiad gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd ar Restr Cydnabyddiaeth Ariannol i'r Aelodau ar gyfer 2023/24

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor ac Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Democrataidd, Polisi, Perfformiad a Phobl a Threfniadaeth yr adroddiad i’r Cyngor gan nodi bod Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol wedi’i gyhoeddi ym mis Chwefror 2023 ac wedi’i ystyried gan bwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd yn ei gyfarfod ar 24 Mawrth 2023. 

 

Rhoddodd amlinelliad o'r cydnabyddiaethau ariannol, gan bwysleisio bod angen cydnabyddiaeth ariannol digonol er mwyn denu cynrychiolaeth eang o bobl, gan atgoffa'r aelodau o'r cymorth sydd ar gael ar gyfer cost gofal, a'r gwasanaeth cwnsela sydd ar gael.

 

Nododd y Cynghorydd Elizabeth Evans, Cadeirydd Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd fod y Pwyllgor wedi ystyried yr adroddiad yn ei gyfarfod dyddiedig 24 Mawrth 2023 ac wedi penderfynu argymell i'r Cyngor gymeradwyo cynnwys yr adroddiad.  Nododd ei siom fodd bynnag fod y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol wedi methu â chydnabod bod cynghorwyr yn gweithio mwy na'r hyn sy'n cyfateb i 3 diwrnod yr wythnos, a bod angen annog yr angen i ddenu aelodaeth fwy amrywiol.

 

Gofynnodd yr Aelodau am yr opsiwn i optio allan o gymryd y codiad mewn cyflog, a chadarnhawyd y byddai angen iddynt gyflwyno cais ysgrifenedig i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Gwasanaethau Democrataidd.

 

Nododd y Cynghorydd Bryan Davies fod nifer y Cynghorwyr wedi gostwng o 42 i 38, a oedd yn achosi problemau o ran penodi aelodau i bwyllgorau ac yn rhoi mwy o bwysau ar Aelodau o ran amser, a chyfrifoldebau ychwanegol, yn ychwanegol at eu rolau ar gyrff allanol.

 

Nododd y Cynghorydd Gareth Davies, o ran cyllideb y Cyngor, fod cyflogau Aelodau yn cyfrif am lai na 0.5% o’r gyllideb gyffredinol.

 

PENDERFYNODD y Cyngor nodi’r canlynol:

1.     Talu’r Cyflogau Sylfaenol a’r Uwch Gyflogau yn unol â’r hyn a bennwyd gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, fel y nodir yn Atodlen 1, Atodiad A;

2.     Talu’r Cyflogau Dinesig sy’n daladwy i Gadeirydd ac Is-gadeirydd y Cyngor, fel y nodir yn Atodlen 1, Atodiad A;

3.     Y Rhestr sy’n dangos y taliadau eraill, fel y nodir yn Atodlen 1;

 

Yn dilyn pleidlais, PENDERFYNODD y Cyngor gymeradwyo’r canlynol:

1.     Parhau â’r arfer presennol o beidio â thalu costau teithio wrth gyflawni dyletswyddau yn yr etholaeth;

2.     Cymeradwyo bod y lwfansau teithio, cynhaliaeth, llety dros nos a pharcio ceir yn 2023/24 parhau ar yr un lefelau ag yr oeddent yn 2022/23;

3.     Parhau â’r cynllun lwfans misol y gellir optio i mewn iddo gydag uchafswm o £10 i dalu am gostau ffôn, band eang a phostio;

4.     Adlewyrchu talu’r lwfans hwn yn y Datganiad Taliadau blynyddol a wneir i Aelodau;

5.     Talu ffioedd i Aelodau Cyfetholedig yn amodol ar uchafswm cyfwerth â 10 diwrnod llawn ar gyfer pob pwyllgor y cafodd unigolyn ei gyfethol iddo ar sail taliad hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn;

6.     Parhau i gyhoeddi cyfanswm y swm a ad-dalwyd gan yr awdurdod yn ystod y flwyddyn heb ei bennu’n benodol i unrhyw Aelod a enwyd o ran y costau gofal a ad-dalwyd;

7.     Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau ar gyfer 2023-2024, yn amodol ar gynnwys unrhyw newidiadau y penderfyna’r Cyngor arnynt yn y cyfarfod hwn; ac

8.     Awdurdodi’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd i gynnwys unrhyw newidiadau cyn cyhoeddi’r ddogfen ar ôl y Cyfarfod Blynyddol sydd i’w gynnal ar 19eg Mai 2023.

Dogfennau ategol: