Eitem Agenda

Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion a Chyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2023

Cofnodion:

Yn absenoldeb y Cynghorydd Bryan Davies, cyflwynodd Hazel Lloyd-Lubran yr adroddiad ynghylch Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion. Daeth yr ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch fersiwn ddrafft Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 2023-2028 i ben ar 31 Ionawr 2023. Gwnaed newidiadau a gwelliannau gan gynnwys y rhai a awgrymwyd gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a Llywodraeth Cymru. Yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2023, ystyriwyd y newidiadau arfaethedig gan bob sefydliad sy’n aelod o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, gyda’r bwriad o gymeradwyo’r Cynllun drwy eu trefniadau llywodraethu arferol cyn y gall y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus roi cymeradwyaeth derfynol i gyhoeddi’r Cynllun ym mis Mai 2023.

 

Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan Hazel Lloyd-Lubran, Naomi McDonagh a Diana Davies. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd:

·       Roeddent yn disgwyl fwy o ymateb i’r ymgynghoriad; fodd bynnag, cydnabuwyd mai un ffactor posib ar gyfer y nifer isel o ymatebion oedd bod pobl wedi blino ar ymgynghoriadau. Yn ogystal, gan fod gwaith ymgynghori gyda phartneriaid wedi’i wneud yn gynnar yn y broses, roedd llai o adborth oddi wrth y cyrff hyn gan eu bod nhw eisoes wedi cyfrannu at ddatblygu’r cynllun.

·       O ran y broses ymgynghori, cysylltwyd ag ystod o sefydliadau, cynhaliwyd ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol, cafodd y manylion eu cynnwys ar dudalen ymgynghoriadau’r Cyngor ar y we, a soniwyd am yr ymgynghoriad mewn nifer o gyfarfodydd gan gynnwys cyfarfod Cyngor Ieuenctid Ceredigion. Cwblhawyd ymarfer ymgysylltu gyda 13 ysgol gynradd a 3 ysgol uwchradd ar draws y sir ac ymgynghorwyd â grwpiau megis y Fforwm Anabledd. Roedd posteri a chopïau papur ar gael mewn llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden / canolfannau llesiant. Roedd cyfrifoldeb ar bob partner o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i sicrhau bod safbwyntiau pobl yn cael eu clywed. Wrth symud ymlaen, byddai trafod ac ymgysylltu’n barhaus â chymunedau’n fuddiol ynghyd â newid sut y caiff safbwyntiau a barn eu casglu.

·       Er ei bod hi’n bwysig ystyried y 12% nad oedd yn cytuno mai’r 5 amcan llesiant oedd y blaenoriaethau cywir, roedd hi’n hyfryd nodi bod 88% yn cytuno. Roedd hi hefyd yn bwysig ystyried y niferoedd a oedd ynghlwm wrth hyn yn hytrach na’r canrannau gan fod y gyfradd ymateb yn isel. Roedd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi gwneud sylwadau ynghylch cadernid yr Asesiad o Lesiant Lleol gan gynnwys y gwaith ymgysylltu a arweiniodd at ffurfio’r cynllun, ac felly roedd y swyddogion yn hyderus fod y blaenoriaethau’n gywir ac yn adlewyrchu safbwyntiau’r partneriaid a’r cyhoedd.

·       Codwyd pryderon am y ffaith fod Llywodraeth Cymru’n uchelgeisiol gyda’i chynlluniau, ond nid oedd unrhyw gyllid ar gael i awdurdodau lleol i gyflawni hyn. Byddai’r Cynllun Llesiant Lleol yn arwain at gydweithio pellach rhwng Partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Llywodraeth Cymru a gobeithiwyd, drwy ganolbwyntio ar y blaenoriaethau, y byddai hyn yn cynorthwyo i gyflawni’r cynllun. Nododd y Cynghorydd Keith Henson (Aelod Cabinet) fod Llywodraeth Cymru’n mynd i’r Grŵp Rheoli Carbon a Newid Hinsawdd ac yn cyfrannu at y trafodaethau ond cytunodd fod mwy o gydweithio’n bwysig.

·       Roedd Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gâr yn gweithio’n annibynnol ond yn agos er mwyn sicrhau bod cysondeb rhwng yr hyn y mae pawb yn ei wneud. Efallai bod y blaenoriaethau’n amrywio yng Nghynllun Llesiant Lleol bob Bwrdd, ond roedd y blaenoriaethau rhanbarthol a blaenoriaethau cyrff unigol yn cael eu hystyried yn y broses o ddatblygu’r cynllun. 

·       O ran monitro’r gwaith, caiff Adroddiad Blynyddol ei greu sy’n manylu ar berfformiad y Bwrdd, a chaiff ei anfon at Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a derbynwyr statudol eraill bob blwyddyn.

·       Roedd aelodaeth Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion wedi bod yn gyson gyda 4 sefydliad statudol (yn unol â’r cyfarwyddyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015) a nifer o sefydliadau eraill a wahoddwyd i gymryd rhan. Ar hyn o bryd roedd cyfle i adolygu’r aelodaeth o ran y sefydliadau a wahoddir ac i sicrhau bod y bobl a’r sefydliadau cywir yn gwneud gwaith ar ran y Bwrdd. Pwysleisiwyd pa mor bwysig ydy cynnwys pobl a allai wneud gwahaniaeth pan fo’r trafodaethau yn fwy lleol. 

 

Estynnodd y Cadeirydd ei dymuniadau gorau i Naomi McDonagh wrth iddi adael ei rôl gyda'r awdurdod a diolch iddi am ei gwaith caled dros y blynyddoedd.

 

Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor, cytunwyd i dderbyn Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion a’r Asesiad Effaith Integredig cysylltiedig.

 

Cyflwynodd Hazel Lloyd-Lubran gofnodion cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2023 i’r Pwyllgor. Cyfeiriwyd at y pwyntiau canlynol a drafodwyd yn y cyfarfod: 

  • Cafwyd trafodaeth helaeth ynghylch lefel yr ymateb a gafwyd i’r ymgynghoriad ynghylch Cynllun Llesiant Lleol 2023-28 a chynigion ar gyfer y dyfodol.
  • Cafwyd cyflwyniad am lansio’r ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch lleoliad yr ysbyty newydd ar gyfer gofal dwys a gofal wedi’i gynllunio. Nodwyd y byddai grŵp rhanddeiliaid yn cael ei greu i drafod hygyrchedd a thrafnidiaeth i’r safle; fodd bynnag gobeithiwyd y gellid ehangu cwmpas y grŵp tu hwnt i’r ysbyty newydd yn unig. Yn ogystal, trafodwyd pwysigrwydd cael gwasanaethau iechyd meddwl yn lleol. 
  • Diweddariadau ar Brosiectau Peilot y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
  • Diweddariad ynghylch system data Gorwel a diddordeb Llywodraeth Cymru mewn cael adnodd tebyg yn genedlaethol.
  • Agenda cyfarfod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Ebrill.

 

Esboniodd y Cadeirydd fod gweithdy wedi cael ei gynnal gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac aelodau etholedig ynghylch lleoliad yr ysbyty newydd ar gyfer gofal brys a gofal wedi’i gynllunio.

 

Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor, cytunwyd i dderbyn cofnodion drafft cyfarfod BGC Ceredigion a gynhaliwyd ar 6 Mawrth 2023.

 

Dogfennau ategol: