Eitem Agenda

Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael ynghylch Gosod Treth y Cyngor ar gyfer 2023/24

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Gareth Davies, yr Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Cyllid a Chaffael adroddiad i’r Cyngor ynglŷn â Phennu Treth y Cyngor ar gyfer 2023/24.  Nododd mai adroddiad technegol oedd hwn a bod gofyniad statudol i bleidleisio ar y mater hwn. Serch hynny, nid oedd hyn yn ailagor y drafodaeth a gafwyd ar yr eitem a gytunwyd iddi yn flaenorol.

 

Yn dilyn pleidlais, PENDERFYNWYD cymeradwyo’r canlynol:

 

(a)  I nodi y cymeradwywyd y symiau canlynol ar gyfer y flwyddyn 2023/24 yng nghyfarfod Cabinet y Cyngor a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2022 yn unol â rheoliadau Adran 33(5) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992:

 

(b)  32,767.99 sef y swm a gyfrifir gan y Cyngor fel sylfaen treth y Cyngor ar gyfer yr ardal, yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth y Cyngor) (Cymru) 1995, fel y’u diwygiwyd gan Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth y Cyngor) a Threth y Cyngor (Dosbarthau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) (Diwygio) 2004.

 

(c)     RHAN O ARDAL Y CYNGOR

 

Ardaloedd CynghorauTref a

Chymuned:

Sylfaen

Treth y Cyngor

Ardaloedd CynghorauTref a

Chymuned:

Sylfaen

Treth y Cyngor

ABERYSTWYTH

4,078.02

TREGARON

540.26

ABERAERON

760.58

YSBYTY YSTWYTH

207.94

ABERTEIFI / CARDIGAN

1,850.53

YSTRAD FFLUR

312.91

LLANBEDR P.S. / LAMPETER

1,004.15

YSTRAD MEURIG

168.04

CEI NEWYDD / NEW QUAY

726.00

CILIAU AERON

427.90

BORTH

744.47

HENFYNYW

517.31

CEULANAMAESMAWR

429.83

LLANARTH

750.23

BLAENRHEIDOL

202.85

LLANDYSILOGOGO

547.81

GENEU’R GLYN

357.37

LLANFAIR CLYDOGAU

308.76

LLANBADARN FAWR

895.70

LLANFIHANGEL YSTRAD

663.86

LLANGYNFELIN

270.19

LLANGYBI

283.50

LLANFARIAN

759.01

LLANLLWCHAEARN

492.89

LLANGWYRYFON

251.05

LLANSANTFFRAED

617.81

LLANILAR

481.58

LLANWENOG

585.35

LLANRHYSTUD

451.68

LLANWNNEN

213.69

MELINDWR

520.75

DYFFRYN ARTH

575.32

PONTARFYNACH

243.53

ABERPORTH

1,128.88

TIRYMYNACH

798.36

BEULAH

870.46

TRAWSGOED

447.89

LLANDYFRIOG

831.23

TREFEURIG

786.69

LLANDYSUL

1,262.45

FAENOR

818.47

LLANGOEDMOR

593.30

YSGUBOR-Y-COED

163.41

LLANGRANNOG

428.33

LLANDDEWI BREFI

308.09

PENBRYN

735.39

LLANGEITHO

371.44

TROEDYRAUR

663.13

LLEDROD

309.53

Y FERWIG

631.71

NANTCWNLLE

378.36

 

 

 

SYLFAEN TRETH Y CYNGOR 32,767.99

 

sef y symiau a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol â Rheoliad 6 o Reoliadau 1995 (fel y’u diwygiwyd gan Reoliadau 2004), fel symiau Treth y Cyngor am y flwyddyn ar gyfer anheddau mewn rhannau penodol o’r ardal y mae un eitem neu fwy yn berthnasol iddynt;

 

3.2   I cymeradwyo’r symiau a gyfrifwyd gan y Cyngor ar gyfer y flwyddyn 2023/24 yn unol ag adrannau 32 hyd 36, Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y nodir isod:-

 

(a)  £269,760,426 sef cyfanswm y symiau a amcangyfrifwyd gan y Cyngor ar gyfer eitemau a nodir yn Adran 32(2)(a) hyd (e) o’r Ddeddf. Mae hyn yn cynnwys £190,000 o ran Rhyddhad Ardrethi Annomestig Cenedlaethol.

 

(b)  £88,284,000 sef cyfanswm y symiau a amcangyfrifwyd gan y Cyngor ar gyfer eitemau a nodir yn Adran 32(3)(a) hyd (c) o’r Ddeddf.

 

(c)  £181,476,426 sef swm y diffyg rhwng cyfanswm (a) uchod a chyfanswm (b) uchod, a gyfrifir gan y Cyngor fel yr anghenion cyllidebol am y flwyddyn, yn unol ag Adran 32(4) o’r ddeddf.

 

(d)  £129,192,414 sef cyfanswm y symiau y mae’r Cyngor yn amcangyfrif a fydd yn daladwy i Gronfa’r Cyngor am y flwyddyn ar gyfer ailddosbarthu ardrethi annomestig, y grant cymorth refeniw a Chynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor.

 

(e)  £1,595.58 sef y swm a roddir o dan (c) uchod, namyn y swm a roddir o dan (d) uchod, wedi’i rannu â Sylfaen Treth y Cyngor, a gyfrifir gan y Cyngor fel swm sylfaenol Treth y Cyngor am y flwyddyn yn unol ag Adran 33(1) o’r Ddeddf.

 

(f)    £1,375,663 sef cyfanswm yr holl eitemau arbennig y cyfeirir atynt yn Adran 34(1) o’r Ddeddf.

 

(g)  £1,553.60 sef y cyfanswm a roddir o dan (e) uchod, namyn y swm a geir wrth rannu’r swm a roddir o dan (f) uchod â’r Sylfaen Treth y Cyngor a gyfrifwyd gan y Cyngor fel swm sylfaenol Treth y Cyngor am y flwyddyn, yn unol ag Adran 34(2) o’r Ddeddf.

(h) RHAN O ARDAL Y CYNGOR

 

Ardaloedd Cynghorau Tref a

Chymuned:

Sylfaen

Treth y Cyngor

Ardaloedd Cynghorau Tref a

Chymuned:

Sylfaen

Treth y Cyngor

ABERYSTWYTH

1,695.58

TREGARON

1,594.32

ABERAERON

1,609.60

YSBYTY YSTWYTH

1,568.03

ABERTEIFI / CARDIGAN

1,599.93

YSTRAD FFLUR

1,576.65

LLANBEDR P.S. / LAMPETER

1,592.44

YSTRAD MEURIG

1,566.60

CEI NEWYDD / NEW QUAY

1,576.85

CILIAU AERON

1,567.62

BORTH

1,585.12

HENFYNYW

1,567.13

CEULANAMAESMAWR

1,590.82

LLANARTH

1,566.24

BLAENRHEIDOL

1,575.91

LLANDYSILOGOGO

1,572.34

GENEU’R GLYN

1,580.18

LLANFAIR CLYDOGAU

1,564.94

LLANBADARN FAWR

1,601.92

LLANFIHANGEL YSTRAD

1,568.59

LLANGYNFELIN

1,579.51

LLANGYBI

1,567.71

LLANFARIAN

1,572.97

LLANLLWCHAEARN

1,576.61

LLANGWYRYFON

1,568.21

LLANSANTFFRAED

1,592.45

LLANILAR

1,568.14

LLANWENOG

1,579.23

LLANRHYSTUD

1,572.64

LLANWNNEN

1,569.82

MELINDWR

1,567.04

DYFFRYN ARTH

1,579.19

PONTARFYNACH

1,567.97

ABERPORTH

1,590.01

TIRYMYNACH

1,578.03

BEULAH

1,582.32

TRAWSGOED

1,565.21

LLANDYFRIOG

1,571.65

TREFEURIG

1,570.12

LLANDYSUL

1,591.43

FAENOR

1,594.44

LLANGOEDMOR

1,604.16

YSGUBOR-Y-COED

1,575.02

LLANGRANNOG

1,578.11

LLANDDEWI BREFI

1,584.44

PENBRYN

1,569.92

LLANGEITHO

1,568.41

TROEDYRAUR

1,570.19

LLEDROD

1,561.10

Y FERWIG

1,592.54

NANTCWNLLE

1,559.41

 

 

 

sef y symiau sy’n ganlyniad o ychwanegu swm yr eitem neu eitemau arbennig a wnelo ag anheddau yn y rhannau penodol o ardal y Cyngor y cyfeirir atynt uchod at y swm a roddir o dan 3.2(g) uchod, wedi rhannu yn y ddau achos â’r swm a roddir o dan 3.1(b) uchod, a amcangyfrifwyd gan y Cyngor fel symiau sylfaenol Treth y Cyngor ar gyfer anheddau mewn rhannau penodol o’r ardal y mae un eitem arbennig neu fwy yn berthnasol iddynt, yn unol ag Adran 34(3) o’r Ddeddf.

 

(i)      RHAN O ARDAL Y CYNGOR

 

ARDALOEDD

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

CYNGHORAU

A

 B

C

D

E

F

G

H

I

TREF A CHYMUNED:

£

£

£

£

£

£

£

£

£

ABERYSTWYTH

1130.38

1318.79

1507.18

1695.58

2072.37

2449.17

2825.96

3391.16

3956.36

ABERAERON

1073.06

1251.92

1430.76

1609.60

1967.28

2324.98

2682.66

3219.20

3755.74

ABERTEIFI / CARDIGAN

1066.62

1244.39

1422.16

1599.93

1955.47

2311.01

2666.55

3199.86

3733.17

LLANBEDR P.S. / LAMPETER

1061.62

1238.57

1415.50

1592.44

1946.31

2300.19

2654.06

3184.88

3715.70

CEI NEWYDD / NEW QUAY

1051.23

1226.44

1401.65

1576.85

1927.26

2277.67

2628.08

3153.70

3679.32

BORTH

1056.74

1232.88

1409.00

1585.12

1937.36

2289.62

2641.86

3170.24

3698.62

CEULANAMAESMAWR

1060.54

1237.31

1414.06

1590.82

1944.33

2297.85

2651.36

3181.64

3711.92

BLAENRHEIDOL

1050.60

1225.71

1400.81

1575.91

1926.11

2276.32

2626.51

3151.82

3677.13

GENEU'R GLYN

1053.45

1229.03

1404.61

1580.18

1931.33

2282.48

2633.63

3160.36

3687.09

LLANBADARN FAWR

1067.94

1245.94

1423.93

1601.92

1957.90

2313.89

2669.86

3203.84

3737.82

LLANGYNFELIN

1053.00

1228.51

1404.01

1579.51

1930.51

2281.52

2632.51

3159.02

3685.53

LLANFARIAN

1048.64

1223.43

1398.20

1572.97

1922.51

2272.07

2621.61

3145.94

3670.27

LLANGWYRYFON

1045.47

1219.72

1393.97

1568.21

1916.70

2265.19

2613.68

3136.42

3659.16

LLANILAR

1045.42

1219.67

1393.90

1568.14

1916.61

2265.09

2613.56

3136.28

3659.00

LLANRHYSTUD

1048.42

1223.17

1397.90

1572.64

1922.11

2271.59

2621.06

3145.28

3669.50

MELINDWR

1044.69

1218.81

1392.93

1567.04

1915.27

2263.50

2611.73

3134.08

3656.43

PONTARFYNACH

1045.31

1219.54

1393.75

1567.97

1916.40

2264.85

2613.28

3135.94

3658.60

TIRYMYNACH

1052.02

1227.36

1402.70

1578.03

1928.70

2279.38

2630.05

3156.06

3682.07

TRAWSGOED

1043.47

1217.39

1391.30

1565.21

1913.03

2260.86

2608.68

3130.42

3652.16

TREFEURIG

1046.74

1221.21

1395.66

1570.12

1919.03

2267.95

2616.86

3140.24

3663.62

FAENOR

1062.96

1240.12

1417.28

1594.44

1948.76

2303.08

2657.40

3188.88

3720.36

YSGUBOR-Y-COED

1050.01

1225.02

1400.02

1575.02

1925.02

2275.03

2625.03

3150.04

3675.05

LLANDDEWI BREFI

1056.29

1232.35

1408.39

1584.44

1936.53

2288.64

2640.73

3168.88

3697.03

LLANGEITHO

1045.60

1219.88

1394.14

1568.41

1916.94

2265.48

2614.01

3136.82

3659.63

LLEDROD

1040.73

1214.19

1387.65

1561.10

1908.01

2254.92

2601.83

3122.20

3642.57

NANTCWNLLE

1039.60

1212.88

1386.14

1559.41

1905.94

2252.48

2599.01

3118.82

3638.63

TREGARON

1062.88

1240.03

1417.18

1594.32

1948.61

2302.91

2657.20

3188.64

3720.08

YSBYTY YSTWYTH

1045.35

1219.58

1393.81

1568.03

1916.48

2264.93

2613.38

3136.06

3658.74

YSTRAD FFLUR

1051.10

1226.29

1401.47

1576.65

1927.01

2277.38

2627.75

3153.30

3678.85

YSTRAD MEURIG

1044.40

1218.47

1392.54

1566.60

1914.73

2262.87

2611.00

3133.20

3655.40

CILIAU AERON

1045.08

1219.26

1393.44

1567.62

1915.98

2264.34

2612.70

3135.24

3657.78

HENFYNYW

1044.75

1218.88

1393.01

1567.13

1915.38

2263.63

2611.88

3134.26

3656.64

LLANARTH

1044.16

1218.19

1392.22

1566.24

1914.29

2262.35

2610.40

3132.48

3654.56

LLANDYSILIOGOGO

1048.22

1222.94

1397.64

1572.34

1921.74

2271.16

2620.56

3144.68

3668.80

LLANFAIR CLYDOGAU

1043.29

1217.18

1391.06

1564.94

1912.70

2260.47

2608.23

3129.88

3651.53

LLANFIHANGEL YSTRAD

1045.72

1220.02

1394.30

1568.59

1917.16

2265.74

2614.31

3137.18

3660.05

LLANGYBI

1045.14

1219.33

1393.52

1567.71

1916.09

2264.47

2612.85

3135.42

3657.99

LLANLLWCHAEARN

1051.07

1226.26

1401.43

1576.61

1926.96

2277.33

2627.68

3153.22

3678.76

LLANSANTFFRAED

1061.63

1238.58

1415.51

1592.45

1946.32

2300.21

2654.08

3184.90

3715.72

LLANWENOG

1052.82

1228.29

1403.76

1579.23

1930.17

2281.11

2632.05

3158.46

3684.87

LLANWNNEN

1046.54

1220.98

1395.40

1569.82

1918.66

2267.52

2616.36

3139.64

3662.92

DYFFRYN ARTH

1052.79

1228.26

1403.73

1579.19

1930.12

2281.05

2631.98

3158.38

3684.78

ABERPORTH

1060.00

1236.68

1413.34

1590.01

1943.34

2296.68

2650.01

3180.02

3710.03

BEULAH

1054.88

1230.70

1406.51

1582.32

1933.94

2285.57

2637.20

3164.64

3692.08

LLANDYFRIOG

1047.76

1222.40

1397.02

1571.65

1920.90

2270.16

2619.41

3143.30

3667.19

LLANDYSUL

1060.95

1237.78

1414.61

1591.43

1945.08

2298.73

2652.38

3182.86

3713.34

LLANGOEDMOR

1069.44

1247.68

1425.92

1604.16

1960.64

2317.12

2673.60

3208.32

3743.04

LLANGRANNOG

1052.07

1227.42

1402.77

1578.11

1928.80

2279.49

2630.18

3156.22

3682.26

PENBRYN

1046.61

1221.05

1395.49

1569.92

1918.79

2267.66

2616.53

3139.84

3663.15

TROEDYRAUR

1046.79

1221.26

1395.73

1570.19

1919.12

2268.05

2616.98

3140.38

3663.78

Y FERWIG

1061.69

1238.65

1415.59

1592.54

1946.43

2300.34

2654.23

3185.08

3715.93

 

sef y symiau sy’n ganlyniad o luosi’r symiau a roddir o dan 3.2(h) gyda’r rhif sydd, yn ôl y gyfran a bennir yn Adran 5(1) o’r Ddeddf, yn berthnasol i anheddau a restrir mewn band prisio penodol wedi rhannu gyda’r rhif sydd, yn ôl y gyfran honno, yn berthnasol i anheddau a restrir ym mand prisio D gan y Cyngor, yn unol ag Adran 36(1) o’r Ddeddf, sef y symiau a gaiff eu hystyried ar gyfer y flwyddyn mewn perthynas â chategorïau o anheddau a restrir mewn gwahanol fandiau prisio.

3.3 I nodi’r symiau yn y praeseptau a gyflwynwyd i’r Cyngor gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ar gyfer 2023/24 yn unol ag Adran 47 Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol, ar gyfer pob categori o anheddiad a ddengys isod:-

 

Treth Gyngor Heddlu Dyfed-Powys

BANDIAU PRISIO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

£

£

£

£

£

£

£

£

£

208.43

243.17

277.91

312.65

382.13

451.61

521.08

625.30

729.52

 

3.4  I pennu Treth y Cyngor yn unol ag Adran 30 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992. Ar ôl cyfrifo’r cyfanswm ymhob achos ar gyfer y symiau a roddir o dan 3.2(i) a 3.3 uchod, mae’r Cyngor, yn unol ag Adran 30(2) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, drwy hyn yn pennu’r symiau, sydd i’w gweld yn Atodiad A, fel symiau Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn 2023/24 ar gyfer pob categori anheddiad.

 

ARDALOEDD

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

CYNGHORAU

A

 B

C

D

E

F

G

H

I

TREF A CHYMUNED

£

£

£

£

£

£

£

£

£

ABERYSTWYTH

1338.82

1561.96

1785.09

2008.23

2454.50

2900.77

3347.05

4016.46

4685.87

ABERAERON

1281.50

1495.09

1708.67

1922.25

2349.41

2776.58

3203.75

3844.50

4485.25

ABERTEIFI / CARDIGAN

1275.06

1487.56

1700.07

1912.58

2337.60

2762.61

3187.64

3825.16

4462.68

LLANBEDR P.S. / LAMPETER

1270.06

1481.74

1693.41

1905.09

2328.44

2751.79

3175.15

3810.18

4445.21

CEI NEWYDD / NEW QUAY

1259.67

1469.61

1679.56

1889.50

2309.39

2729.27

3149.17

3779.00

4408.83

BORTH

1265.18

1476.05

1686.91

1897.77

2319.49

2741.22

3162.95

3795.54

4428.13

CEULANAMAESMAWR

1268.98

1480.48

1691.97

1903.47

2326.46

2749.45

3172.45

3806.94

4441.43

BLAENRHEIDOL

1259.04

1468.88

1678.72

1888.56

2308.24

2727.92

3147.60

3777.12

4406.64

GENEU'R GLYN

1261.89

1472.20

1682.52

1892.83

2313.46

2734.08

3154.72

3785.66

4416.60

LLANBADARN FAWR

1276.38

1489.11

1701.84

1914.57

2340.03

2765.49

3190.95

3829.14

4467.33

LLANGYNFELIN

1261.44

1471.68

1681.92

1892.16

2312.64

2733.12

3153.60

3784.32

4415.04

LLANFARIAN

1257.08

1466.60

1676.11

1885.62

2304.64

2723.67

3142.70

3771.24

4399.78

LLANGWYRYFON

1253.91

1462.89

1671.88

1880.86

2298.83

2716.79

3134.77

3761.72

4388.67

LLANILAR

1253.86

1462.84

1671.81

1880.79

2298.74

2716.69

3134.65

3761.58

4388.51

LLANRHYSTUD

1256.86

1466.34

1675.81

1885.29

2304.24

2723.19

3142.15

3770.58

4399.01

MELINDWR

1253.13

1461.98

1670.84

1879.69

2297.40

2715.10

3132.82

3759.38

4385.94

PONTARFYNACH

1253.75

1462.71

1671.66

1880.62

2298.53

2716.45

3134.37

3761.24

4388.11

TIRYMYNACH

1260.46

1470.53

1680.61

1890.68

2310.83

2730.98

3151.14

3781.36

4411.58

TRAWSGOED

1251.91

1460.56

1669.21

1877.86

2295.16

2712.46

3129.77

3755.72

4381.67

TREFEURIG

1255.18

1464.38

1673.57

1882.77

2301.16

2719.55

3137.95

3765.54

4393.13

FAENOR

1271.40

1483.29

1695.19

1907.09

2330.89

2754.68

3178.49

3814.18

4449.87

YSGUBOR-Y-COED

1258.45

1468.19

1677.93

1887.67

2307.15

2726.63

3146.12

3775.34

4404.56

LLANDDEWI BREFI

1264.73

1475.52

1686.30

1897.09

2318.66

2740.24

3161.82

3794.18

4426.54

LLANGEITHO

1254.04

1463.05

1672.05

1881.06

2299.07

2717.08

3135.10

3762.12

4389.14

LLEDROD

1249.17

1457.36

1665.56

1873.75

2290.14

2706.52

3122.92

3747.50

4372.08

NANTCWNLLE

1248.04

1456.05

1664.05

1872.06

2288.07

2704.08

3120.10

3744.12

4368.14

TREGARON

1271.32

1483.20

1695.09

1906.97

2330.74

2754.51

3178.29

3813.94

4449.59

YSBYTY YSTWYTH

1253.79

1462.75

1671.72

1880.68

2298.61

2716.53

3134.47

3761.36

4388.25

YSTRAD FFLUR

1259.54

1469.46

1679.38

1889.30

2309.14

2728.98

3148.84

3778.60

4408.36

YSTRAD MEURIG

1252.84

1461.64

1670.45

1879.25

2296.86

2714.47

3132.09

3758.50

4384.91

CILIAU AERON

1253.52

1462.43

1671.35

1880.27

2298.11

2715.94

3133.79

3760.54

4387.29

HENFYNYW

1253.19

1462.05

1670.92

1879.78

2297.51

2715.23

3132.97

3759.56

4386.15

LLANARTH

1252.60

1461.36

1670.13

1878.89

2296.42

2713.95

3131.49

3757.78

4384.07

LLANDYSILIOGOGO

1256.66

1466.11

1675.55

1884.99

2303.87

2722.76

3141.65

3769.98

4398.31

LLANFAIR CLYDOGAU

1251.73

1460.35

1668.97

1877.59

2294.83

2712.07

3129.32

3755.18

4381.04

LLANFIHANGEL YSTRAD

1254.16

1463.19

1672.21

1881.24

2299.29

2717.34

3135.40

3762.48

4389.56

LLANGYBI

1253.58

1462.50

1671.43

1880.36

2298.22

2716.07

3133.94

3760.72

4387.50

LLANLLWCHAEARN

1259.51

1469.43

1679.34

1889.26

2309.09

2728.93

3148.77

3778.52

4408.27

LLANSANTFFRAED

1270.07

1481.75

1693.42

1905.10

2328.45

2751.81

3175.17

3810.20

4445.23

LLANWENOG

1261.26

1471.46

1681.67

1891.88

2312.30

2732.71

3153.14

3783.76

4414.38

LLANWNNEN

1254.98

1464.15

1673.31

1882.47

2300.79

2719.12

3137.45

3764.94

4392.43

DYFFRYN ARTH

1261.23

1471.43

1681.64

1891.84

2312.25

2732.65

3153.07

3783.68

4414.29

ABERPORTH

1268.44

1479.85

1691.25

1902.66

2325.47

2748.28

3171.10

3805.32

4439.54

BEULAH

1263.32

1473.87

1684.42

1894.97

2316.07

2737.17

3158.29

3789.94

4421.59

LLANDYFRIOG

1256.20

1465.57

1674.93

1884.30

2303.03

2721.76

3140.50

3768.60

4396.70

LLANDYSUL

1269.39

1480.95

1692.52

1904.08

2327.21

2750.33

3173.47

3808.16

4442.85

LLANGOEDMOR

1277.88

1490.85

1703.83

1916.81

2342.77

2768.72

3194.69

3833.62

4472.55

LLANGRANNOG

1260.51

1470.59

1680.68

1890.76

2310.93

2731.09

3151.27

3781.52

4411.77

PENBRYN

1255.05

1464.22

1673.40

1882.57

2300.92

2719.26

3137.62

3765.14

4392.66

TROEDYRAUR

1255.23

1464.43

1673.64

1882.84

2301.25

2719.65

3138.07

3765.68

4393.29

Y FERWIG

1270.13

1481.82

1693.50

1905.19

2328.56

2751.94

3175.32

3810.38

4445.44

 

Dogfennau ategol: