Eitem Agenda

Materion Personol

Cofnodion:

a)  Estynnodd y Cynghorydd Ifan Davies ei gydymdeimlad â theulu Mr Dai Lloyd Evans, cyn arweinydd Cyngor Ceredigion a Chynghorydd dros sawl degawd. Bu i’r Cynghorwyr Bryan Davies a Keith Evans hefyd gydymdeimlo â’r teulu gan dalu teyrnged i Mr Dai Lloyd Evans;

 

Cafwyd munud o dawelwch i gofio amdano.

 

b)  Diolchodd y Cynghorydd Paul Hinge i Vernon Jones, Clerc ei Gyngor Cymuned lleol a fyddai’n rhoi’r gorau iddi ar ôl rhoi 52 o flynyddoedd o wasanaeth cyhoeddus;

c)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Carl Worrall Daphne Muriel Day ar ddathlu ei phen-blwydd yn gant oed.

d)  Estynnodd y Cynghorydd Keith Evans ei gydymdeimlad â theulu Emlyn Watkin, cyn Bennaeth Cyllid Cyngor Sir Ceredigion;

e)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Keith Evans Ella Davies, Llandysul ar ddathlu ei phen-blwydd yn gant oed.

f)   Llongyfarchodd y Cynghorydd Ann Bowen Morgan gangen Llanbedr Pont Steffan o Ferched y Wawr ar ddathlu ei phen-blwydd yn 50 oed;

 g) Llongyfarchodd y Cynghorydd Ann Bowen Morgan Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan a’r Brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan am sefydlu Gwobr Goffa Hag Harris;

h)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Maldwyn Lewis aelodau Clwb Bowlio Rhydlewis am eu llwyddiant ar gyrraedd brig y gynghrair ac am gynrychioli Ceredigion a Chymru;

i)   Llongyfarchodd y Cynghorydd Rhodri Evans Ann Jones ar gael ei phenodi’n Ddirprwy Raglaw dros Geredigion.

j)   Llongyfarchodd y Cynghorydd Rhodri Evans Sion Davies, disgybl yn Ysgol Henry Richard a fyddai’n cynrychioli Tîm Dartiau Cymru yn Gibraltar;

k)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Catrin M S Davies Gwyneth Keyworth am ennill gwobr y Perfformiwr Cefnogol Gorau mewn drama theatr yng Ngwobrau WhatsOnStage am ei rôl yn To Kill a Mockingbird;

l)   Diolchodd y Cynghorydd Catrin M S Davies i bob un a gynorthwyodd i sicrhau bod Cystadleuaeth Hanner Awr Adloniant y Clybiau Ffermwyr Ifanc yn llwyddiant ysgubol; 

m) Llongyfarchodd y Cynghorydd Catrin M S Davies Beca Williams am ennill gwobr yr Actores Orau yng Nghystadleuaeth Hanner Awr Adloniant y Clybiau Ffermwyr Ifanc;

n)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Catrin M S Davies Dafydd Williams am ennill gwobr yr Actor Gorau yn y categori dan 16 oed yng Nghystadleuaeth Hanner Awr Adloniant y Clybiau Ffermwyr Ifanc;

o) Llongyfarchodd y Cynghorydd Catrin M S Davies Elen Pencwm am ennill gwobr y Cynhyrchydd Gorau yng Nghystadleuaeth Hanner Awr Adloniant y Clybiau Ffermwyr Ifanc;

p)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Eryl Evans Glwb Ffermwyr Ifanc Bro Dderi am eu llwyddiant yng Nghystadleuaeth Hanner Awr Adloniant y Clybiau Ffermwyr Ifanc;

q) Llongyfarchodd y Cynghorydd Eryl Evans Elliw Dafydd am ennill gwobr y Cynhyrchydd Gorau yng Nghystadleuaeth Hanner Awr Adloniant y Clybiau Ffermwyr Ifanc;

r)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Eryl Evans Betrys Davies am ennill gwobr yr Actores Orau yn y categori dan 16 oed yng Nghystadleuaeth Hanner Awr Adloniant y Clybiau Ffermwyr Ifanc;

s)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Eryl Evans Martha Thomas am ennill y drydedd wobr yng nghategori’r Actores Orau o dan 16 oed yng Nghystadleuaeth Hanner Awr Adloniant y Clybiau Ffermwyr Ifanc;

t)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Eryl Evans Ifan Meredith a Gruffydd Davies am ddod yn gydradd drydydd yng nghategori’r Actor Gorau o dan 16 oed yng Nghystadleuaeth Hanner Awr Adloniant y Clybiau Ffermwyr Ifanc;

u)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Eryl Evans Lowri Elen am ennill gwobr yr Actores Orau dros 16 oed yng Nghystadleuaeth Hanner Awr Adloniant y Clybiau Ffermwyr Ifanc;

v)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Eryl Evans Gapel Ebenezer, Llangybi am ddathlu 250 o flynyddoedd;

w) Llongyfarchodd y Cynghorydd Keith Henson Ronald H Thomas am roi 48 o flynyddoedd o wasanaeth i Gyngor Sir Ceredigion a dymunodd yn dda iddo ar ei ymddeoliad;

x)  Estynnodd y Cynghorydd Amanda Edwards ei chydymdeimlad â theulu Margaret Symmonds, a fu’n gweithio ar ran y Cyngor mewn gorsafoedd pleidleisio rhwng 2005 a 2022 ac yn cynorthwyo â’r gwaith canfasio;

y)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Gareth Lloyd bob un o’r Clybiau Ffermwyr Ifanc am eu llwyddiant yn y Gystadleuaeth Hanner Awr Adloniant ac yn arbennig Clwb Ffermwyr Ifanc Pontsian a dymunodd yn dda i’r clwb wrth symud ymlaen i’r rownd nesaf;

z)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Gareth Lloyd Sion Wyn Evans ac Endaf Griffiths ar gael eu penodi’n Aelod Hŷn ac Aelod Iau newydd y Ffermwyr Ifanc yng Ngheredigion a diolchodd i Sioned Davies a Caryl Davies, yr aelodau a fyddai’n rhoi’r gorau i’r rolau hyn, am eu holl waith;

aa) Llongyfarchodd y Cynghorydd Wyn Evans aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Lledrod am eu hymdrechion, ac yn arbennig Emrys Jones am ennill yr ail wobr yng nghategori’r actor gorau yng Nghystadleuaeth Hanner Awr Adloniant y Clybiau Ffermwyr Ifanc;

bb) Llongyfarchodd y Cynghorydd Ifan Davies Gylch Meithrin Pontrhydfendigaid ar dderbyn adroddiad rhagorol yn dilyn Arolygiad gan Estyn. Gwahoddwyd y Cylch Meithrin i baratoi astudiaeth achos o arferion gorau fel y gellid ei rhannu â holl gylchoedd y Mudiad Meithrin ledled Cymru.