Eitem Agenda

Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS Chwarter 1 2022-23

Cofnodion:

Roedd Alun Williams, yr Aelod Cabinet, yn bresennol i gyflwyno

Adroddiad Diogelu Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS Chwarter 1 2022-23.

 

Yn ystod trafodaethau, amlygwyd y pwyntiau allweddol canlynol:

·       Yn Chwarter 1, roedd gostyngiad yn nifer y cysylltiadau/adroddiadau a dderbyniwyd o'i gymharu â Chwarter 4 gyda 943 o gysylltiadau/adroddiadau wedi'u derbyn yn Chwarter 1 a 1010 wedi'u derbyn yn Chwarter 4.

·       Fodd bynnag, roedd cynnydd yn nifer y cysylltiadau/adroddiadau a aeth ymlaen i angen cymryd camau o dan y Gweithdrefnau Amddiffyn Plant, 221 yn Chwarter 1 o'i gymharu â 154 yn Chwarter 4.

·       Canran yr adroddiadau a aeth ymlaen i Drafodaeth Strategaeth yn y chwarter hwn oedd 23.4% o'i gymharu â 21.8% yn Chwarter 4. Aeth 11.5% o'r rhain ymlaen i ymholiad Adran 47 o'i gymharu â 6.49% yn Chwarter 4, ac aeth 1.4% ymlaen i Gynhadledd Gychwynnol Amddiffyn Plant o'i gymharu â 0.99% yn Chwarter 4.

·       Cyfanswm y plant a roddwyd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant yn y chwarter hwn yn dilyn Cynhadledd oedd 12, o'i gymharu â 21 yn y chwarter blaenorol.

·       Cyfanswm y plant a dynnwyd oddi ar y gofrestr oedd 14 o'i gymharu â 12 yn y chwarter blaenorol.

·       Cyfanswm yr ymholiadau Adran 47 a gwblhawyd yn ystod y chwarter hwn oedd 109, cafodd 92 eu cynnal ar y cyd â'r Heddlu, a chafodd 17 eu cynnal fel Asiantaeth Sengl Gwasanaethau Cymdeithasol. Yn Chwarter 4 nifer yr ymholiadau Adran 47 a gwblhawyd oedd 65, cafodd 64 eu cynnal ar y cyd â'r Heddlu.

·       Y prif gategori o gam-drin a arweiniodd at ymholiad Adran 47 yn Chwarter 1 oedd cam-drin corfforol (47) ac yna cam-drin/camfanteisio'n rhywiol(44), o'i gymharu â Chwarter 4 lle mai cam-drin corfforol (22) oedd yr ail brif gategori, a cham-drin/camfanteisio'n rhywiol (29) oedd y prif gategori o gam-drin.

·       Y prif ffactorau risg ar gyfer y 40 o blant oedd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ar 30/06/22 oedd cam-drin domestig (38), iechyd meddwl rhieni (28), troseddau treisgar oedolion (28), troseddau treisgar

gan oedolion (27), rhieni yn camddefnyddio sylweddau/camddefnyddio alcohol (27), a diffyg cydweithrediad rhieni â'r Cynllun Amddiffyn Plant (17).

·       O ran Diogelu Oedolion, bu gostyngiad yn nifer yr oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl o gael eu cam-drin a/neu eu hesgeuluso, gyda 120 yn Chwarter 4 a 107 yn Chwarter 1, a'r adroddiadau gwirioneddol a dderbyniwyd oedd 120 yn Chwarter 1 ac 154 yn Chwarter 4.

·       Y categori o gam-drin yr adroddwyd amdano fwyaf yn ystod y chwarter hwn oedd cam-drin emosiynol/seicolegol, gyda 58 o adroddiadau yn datgan mai hwn oedd y prif gategori o gam-drin. Y categori hwn o gam-drin oedd y prif gategori o gam-drin a adroddwyd yn Chwarter 4 hefyd lle

         cafwyd 61 o adroddiadau. Esgeulustod oedd yr ail brif gategori o                    gam-drin a adroddwyd (46), yna cam-drin ariannol (34) a cham-drin corfforol. Roedd 9 adroddiad o gam-drin rhywiol.

 

Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i nodi cynnwys yr adroddiad a'r lefel o weithgarwch o fewn yr Awdurdod Lleol fel bod trefniadau llywodraethu’r Awdurdod Lleol a’r asiantaethau sy’n bartneriaid yn cael eu monitro.

 

Bu i Aelodau’r Pwyllgor longyfarch Elizabeth Upcott a’i thîm am eu gwaith caled.

 

Dogfennau ategol: