Eitem Agenda

Adroddiad Monitro'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-22

Cofnodion:

3         Adroddiad monitro’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-22

Croesawyd y Cynghorydd Catrin MS Davies, Aelod Cabinet a Cathryn Morgan i gyflwyno adroddiad monitro’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-22.

 

             Roedd Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhoi dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i ystyried anghenion pob unigolyn yn ein gwaith bob dydd. Roedd y Ddeddf yn cynnwys Dyletswyddau Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Penodol i Gymru a oedd yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Cyngor bennu Amcanion Llesiant mewn Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ac roedd yn rhaid adolygu’r cynllun bob pedair blynedd.

 

             Rhoddir sylw i’r modd y caiff y Gymraeg ei hybu a’i defnyddio ym Mesur y Gymraeg 2011, yn hytrach na’r Ddeddf Cydraddoldeb. Fodd bynnag, roeddem yn ystyried gofynion y Gymraeg ochr yn ochr â nodweddion gwarchodedig y Ddeddf Cydraddoldeb er mwyn hyrwyddo dull cyfannol.

 

             Roedd cynllun gweithredu’n sicrhau bod Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 y Cyngor yn cael ei gyflawni, ac roedd wedi’i rannu i 5 Amcan Cydraddoldeb.

 

Dywedwyd mai hwn oedd yr ail adroddiad blynyddol ynghylch y cynnydd a wnaed o ran Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020- 2024. Roedd y system lliwiau BRAG yn dangos pa mor dda yr oedd y camau gweithredu’n perfformio neu’n cael eu cyflawni, o gymharu â’r llynedd. 

 

             Tynnwyd sylw at y pwyntiau canlynol:

                Cyflwynwyd asesiad risg beichiogrwydd diwygiedig. Roedd yr asesiad risg bellach yn adlewyrchu’n well canllawiau presennol Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch pobl feichiog yn y gweithle.

Roedd y tîm Cydlyniant Cymunedol rhanbarthol yn parhau i weithio gyda phartneriaid i annog pobl i godi ymwybyddiaeth am droseddau casineb ac i adrodd am unrhyw achosion. Cynhaliwyd digwyddiadau ac ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth i fynd i’r afael â throseddau casineb, gan gynnwys Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb, digwyddiadGolau Glas’ ar gyfer ffoaduriaid, Sesiynau Peilot Casineb Ar-lein a Hyfforddiant Small Steps ynghylch yr Asgell Dde.

                  Etholwyd Lloyd Warburton, disgybl yn Ysgol Penglais, fel yr Aelod newydd o Senedd Ieuenctid Cymru dros Geredigion ac roedd hefyd yn aelod gweithgar o Gyngor Ieuenctid Ceredigion.

Bu’r Gofrestr Tai Hygyrch a’r Polisi Tai Hygyrch ar waith ers mis Mehefin 2016. O ganlyniad, roedd nifer y bobl a ddefnyddiai’r gofrestr tai hygyrch ac a dderbyniai gynigion yn dilyn hynny yn parhau i gynyddu.

Roedd perfformiad disgyblion Anghenion Addysgol Arbennig / Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion yn dda. Cafwyd cynnydd yn nifer y disgyblion a oedd wedi cael diagnosis o awtistiaeth ddifrifol yn y blynyddoedd cynnar, a’r disgyblion oedd ag anghenion cymhleth.

Roedd pandemig COVID-19 wedi cael effaith mawr ar y cynnydd yr oedd  dysgwyr sydd â Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn ei wneud, er ein bod ni wedi mynd y tu hwnt i’r targedau: 9.5% o ddisgyblion wedi symud i fyny lefel (targed = 5%). 3.4% wedi gwneud cynnydd o 2 lefel neu fwy (targed = 1%). 77.7% o ddisgyblion sydd â Saesneg fel Iaith Ychwanegol ar god C-E. O’r rhain roedd 56.9% yn gymwys (D) neu’n rhugl (E).

 

Yn dilyn trafodaeth, cytunodd yr Aelodau i dderbyn Adroddiad Monitro Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor ar gyfer 2021-22, gan argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo’r adroddiad ar 6 Rhagfyr 2022.

 

Dogfennau ategol: