Eitem Agenda

Adroddiad ar y ffioedd arfaethedig ar gyfer Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021

Cofnodion:

Cyfeiriodd Heddwyn Evans at y cefndir a’r sefyllfa bresennol a amlinellwyd yn yr adroddiad. Nodwyd bod y ffioedd arfaethedig mewn ymateb i’r cynnydd mewn pobl sy’n gwerthu anifeiliaid anwes yn breifat ac ar-lein yn hytrach na phrynu o siop anifeiliaid anwes. Cyfeiriwyd at y Sefyllfa Bresennol, a oedd yn cynnwys bod cyflwyniad i’r ddeddfwriaeth wedi ei gyflwyno drwy’r broses Ddemocrataidd ym mis Tachwedd 2021 a hefyd Cyfraith Lucy, sydd eisoes ar waith yn Lloegr. Mae’r ffioedd arfaethedig sydd wedi’u rhestru ar dudalen 2 o’r adroddiad yn adlewyrchu’r gwaith ychwanegol sydd gan yr awdurdod i’w wneud a lefel y mewnbwn gan swyddogion.

 

Cyfeiriwyd at yr hyn sydd i mewn ac y tu allan i’r cwmpas: Gwerthu Anifeiliaid fel Anifeiliaid Anwes gan gynnwys y Prawf Busnes, meini prawf o fewn y cwmpas, canllaw i ddangosyddion rhedeg busnes gwerthu anifeiliaid fel anifeiliaid anwes, meini prawf y tu allan i’r cwmpas a dangosyddion canllaw o weithgareddau sydd “y tu allan i’r cwmpas” fel yr amlinellir yn yr adroddiad. 

 

Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan Heddwyn Evans. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd: 

 

·                Esboniodd Heddwyn Evans eu bod yn monitro hysbysebion ar-lein ac amlder hysbysebion gan fridwyr heb drwydded, a allai fod yn arwydd bod bridio yn cael ei wneud fel gweithgarwch masnachol.

·                Mae anawsterau gydag olrhain o ran monitro lles cŵn ar ôl iddyn nhw orffen bridio gan nad oes deddfwriaeth i gefnogi hyn. Mae amddiffyniad ar waith ar gyfer bridwyr trwyddedig nad ydynt yn caniatáu mwy nag un torllwyth y flwyddyn a 6 mewn oes. Yn ogystal, mae strategaeth ymddeol ar waith ac roedd gosod microsglodion yn ofyniad cyfreithiol. Mae gwaith yn cael ei wneud yn barhaus i ddiogelu lles anifeiliaid.

·      O ran pwy oedd yn cael ei gategoreiddio fel bridiwr, eglurodd Heddwyn Evans fod awdurdodau yn edrych ar wahanol senarios i sicrhau cysondeb. Mae monitro dros gyfnod o amser yn allweddol i weld a yw’r gweithgarwch yn fasnachol ac i wneud elw. Bydd pob achos yn cael ei ystyried yn ei rinwedd ei hun cyn gwneud penderfyniad.

·                Yn dilyn pryderon a godwyd gan aelodau y gallai teuluoedd gael torllwyth y flwyddyn am incwm ychwanegol, eglurodd Heddwyn Evans nad oedd unrhyw fwriad i drwyddedu pobl yn y sefyllfa yma ond yn hytrach, pobl a oedd wedi cael torllwyth gan sawl ci mewn blwyddyn.

·                Mae Bathodynnau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn nodi y gallai elw o £1000 awgrymu gweithgarwch masnachol - dywedodd Heddwyn Evans y byddai hyn yn codi pryderon o ystyried y cynnydd mewn prisiau yn ddiweddar.

·                Mae monitro gwefannau, nodi bridwyr a phatrymau gweithredu yn cymryd llawer o amser. Mae’r camau gorfodi ychwanegol wedi’u cynnwys yn y ffi. Os bydd angen adnoddau ychwanegol i wneud y gwaith, bydd angen ystyried hyn.

·                Mynegwyd pryderon gan aelodau nad oedd eglurder llwyr o ran y gwahaniaeth rhwng y diffiniad o weithgaredd domestig a masnachol.

·                Roedd yr aelodau’n teimlo bod cael anifail anwes teuluol yn bwysig, er mwyn addysgu plant am sut i ofalu am anifeiliaid anwes. 

·                Rhoddodd Alun Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol, sicrwydd i'r aelodau mai’r nod oedd targedu pobl heb drwydded a oedd yn amlwg yn gweithredu fel delwyr anifeiliaid anwes ac sy’n elwa o’u gweithredoedd. Roedd cael strwythur trwyddedu a ffioedd ar gyfer y trwyddedau newydd hyn yn orfodol o safbwynt cyfreithiol.

 

Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor, cytunwyd i argymell yr adroddiad a’r strwythur ffioedd arfaethedig i’w gymeradwyo gan y Cabinet.

 

Dogfennau ategol: