Eitem Agenda

Fframwaith Datblygu ar gyfer Cynghorwyr yng Nghymru 2021

Cofnodion:

Ystyriwyd yr adroddiad ar y Fframwaith Datblygu ar gyfer Cynghorwyr yng Nghymru 2021. Adroddwyd y datblygwyd y fframwaith hwn gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, fel canllaw defnyddiol i nodi blaenoriaethau ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol parhaus ac ar gyfer darparu cymorth a hyfforddiant i aelodau. Mae'n cynnwys ystod o gymwyseddau generig sydd eu hangen ar bob Cynghorydd yn ogystal â chymwyseddau arbenigol sy'n gysylltiedig â rolau penodol ar y Cyngor.

 

Mae'r cymwyseddau generig yn cynnwys: sgiliau sylfaenol megis deall rôl y Cynghorydd, a'r Awdurdod Lleol, ymddygiad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, sgiliau TGCh a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac ati; sgiliau sydd eu hangen ar bob cynghorydd yn eu rolau fel arweinwyr cymunedol megis ymgynghori ac ymgysylltu; gwaith achos ar ran y cyhoedd; partneriaeth a chynrychiolaeth; a gweithio mewn amgylchedd gwleidyddol. Mae cymwyseddau penodol rolau yn cynnwys dealltwriaeth o rôl Craffu, datblygu ac adolygu polisi, dwyn y Weithrediaeth i gyfrif, monitro perfformiad; Sgiliau cadeirio; gwasanaethu ar bwyllgorau statudol / rheoleiddiol; Aelodau Gweithrediaeth; ac Arweinyddiaeth y Cyngor.

 

Byddai’r fframwaith yn bwydo i'r rhaglen hyfforddi / cynefino ar gyfer Cynghorwyr.

 

Adrannau perthnasol i'r Pwyllgor Moeseg a Safonau

 

Mae’r tabl isod yn cyfeirio at yr hanfodion: Amrywiaeth o sgiliau cyffredinol sydd eu hangen ar yr holl Aelodau.

Cyf

Gofyniad

Gwybodaeth a Sgiliau 

Ymddygiadau effeithiol 

A3

Ymddygiad

Y fframwaith moesegol y

mae'n rhaid i Gynghorwyr

weithio yn ei ôl.

Y Cod Ymddygiad. Rôl y

Swyddog Monitro, y

Pwyllgor Safonau, y

Protocol Datrysiadau Lleol.

rôl Ombwdsmon

Gwasanaethau Cyhoeddus

Cymru a chyfarwyddyd

ganddo.

 

Bob amser yn cadw at y Cod

Ymddygiad. Bob amser yn

datgelu ac yn diffinio

buddiannau pan fo angen. Yn gofyn am gyngor gan y

swyddog monitro pan fo

angen.

 

A17

Gweithio gyda Swyddogion

Rôl swyddogion yn

gyffredinol a’r ‘rheolau’ y

mae angen iddynt gadw

atynt gan gynnwys

dealltwriaeth ddyfnach o rôl

uwch swyddogion fel y Prif

Weithredwr, y Tîm Uwch Reolwyr,

y Swyddog

Monitro a Phenaethiaid

Cyllid, Cyfreithiol a

Gwasanaethau

Democrataidd. Sgiliau wrth

weithredu fel cyflogwr

corfforaethol. Deall y

broses benodi a sgiliau

cyfweld.

 

Yn cynnal perthnasoedd

proffesiynol â swyddogion,

gan gydnabod ffiniau a chadw at Brotocol yr Aelodau a’r Swyddogion. Yn gweithredu fel aelod effeithiol o banel

penodi, gan weithredu

egwyddorion cadarn o ran

Adnoddau Dynol,

cydraddoldeb ac amrywiaeth i

wneud penodiadau.

A38

Disgyblaeth Grŵp

Dealltwriaeth o

ymddygiadau ac

ymddygiad sydd eu hangen

gan aelod o'r grŵp

 

Yn gweithio yn unol â'r safonau ymddygiad sy'n

ofynnol gan Arweinydd y

Grŵp.

B8

Arweinyddiaeth

Pwyllgor

Dealltwriaeth drylwyr o rôl y

pwyllgor a'i gwmpas.

Y gallu i gysylltu â

swyddogion, aelodau ac

asiantaethau perthnasol.

Ymrwymiad i alluogi holl

aelodau'r pwyllgor i

ddatblygu sgiliau a

chymryd rhan yn effeithiol

mewn cyfarfodydd.

Yn hyrwyddo gwaith a gwerth y pwyllgor yn y Cyngor ac i'r

cyhoedd. Gweithio gyda'r

pwyllgor y tu allan i

gyfarfodydd i wneud iddo

weithio'n fwy effeithiol.

Cyfathrebu ag aelodau a

swyddogion sydd â diddordeb yn nhrafodion y pwyllgor. Yn meithrin perthnasoedd â

Phenaethiaid/Cyfarwyddwyr

perthnasol Gwasanaethau i

sicrhau bod gwaith y pwyllgor yn berthnasol, yn wybodus ac yn rhoi'r  canlyniadau sydd eu

hangen.

 

B16

Safonau

Y gyfraith a'r cyfansoddiad

mewn perthynas ag ymddygiad. Protocolau datrysiadau lleol. Anghenion y Cyngor Sir a Chynghorau Tref a Chymuned ar gyfer

Hyfforddiant mewn  perthynas â'r Cod

Ymddygiad. Ymddygiad aelodau, delio ag adroddiadau gan Arweinwyr Grwpiau ac adroddiadau blynyddol

 

Yn dangos gwrthrychedd trwy wneud penderfyniadau

annibynnol yn seiliedig ar

dystiolaeth a'r cyfrifoldeb

cyfreithiol a roddir ar

bwyllgorau sy'n gweithredu

mewn rôl led-farnwrol. Yn

dryloyw yn cadw at y Cod

Ymddygiad. Yn gofyn am

gyngor priodol gan swyddogion proffesiynol,

datblygiad personol neu friffio cyn gwneud penderfyniadau.

 

CYTUNWYD nodi’r  Fframwaith Datblygu ar gyfer Cynghorwyr a sut

mae'n berthnasol i'r Pwyllgor Moeseg a Safonau.

 

 

Dogfennau ategol: