Eitem Agenda

Gyrru yn y Gwaith - Fflyd y Cyngor a Gyrru yn y Gwaith - defnyddio Cerbydau Preifat Fflyd Llwyd

Cofnodion:

Adroddodd y Swyddog Arweiniol CorfforaetholPobl a Threfniadaeth y datblygwyd y ddau bolisi newydd hwn gan y Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth ar y cyd â Phriffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol. Ymgynghorwyd gyda’r Undebau Llafur perthnasol ar y ddau bolisi ac roedd eu diwygiadau nhw wedi cael eu cynnwys lle bo hynny’n briodol.

 

Diben yr holl bolisïau a gweithdrefnau staff yw nodi’n glir yr ymddygiad, y prosesau a’r gweithdrefnau sy’n ofynnol gan staff, sut y gallant gael cyngor neu gymorth, a phan fo hynny’n berthnasol, canlyniadau peidio cydymffurfio â’r polisi a/neu’r weithdrefn.

 

Mewn perthynas â’r Polisi Gyrru yn y GwaithFflyd y Cyngor, adroddwyd y cynhaliwyd adolygiad Rheoli Risg Fflyd a Gyrwyr gan ymgynghorydd ar ran Zurich, cwmni yswiriant y Cyngor. Ei brif ddiben oedd adolygu polisïau a threfniadau’r Cyngor yn erbyn safonau arfer gorau, a darparu argymhellion sy’n cynorthwyo wrth sicrhau cydymffurfiaeth, diogelu ein gweithlu rhag niwed a lleihau’r risg o ddigwyddiadau.

 

Un o brif argymhellion yr Adolygiad oedd cyflwyno Polisi Gyrru yn y Gwaith gyda Chytundeb Gyrrwr yn rhan ohono, sy’n cynnigdisgwyliad diamwys clir ynghylch safonau gyrru”. Mae Polisi Gyrru yn y GwaithFflyd y Cyngor yn un o gyfres o fentrau sy’n ceisio safoni gweithgarwch cofnodi a chydymffurfiaeth ar draws y fflyd cerbydau a sicrhau safonau gyrru sy’n gwella diogelwch gyrwyr a theithwyr, nifer y digwyddiadau a’r damweiniau sy’n gysylltiedig â’r fflyd. Mae mentrau eraill yn cynnwys cyflwyno modiwl e- ddysgu hyfforddiant ar gyfer gyrwyr a systemau archwilio cadarn ar gyfer cerbydau a thrwyddedau.

 

Nodwyd bod y Polisi Gyrru yn y GwaithFflyd y Cyngor yn cyflwyno’r canlynol;

 

Cytundeb Gyrrwr/Gweithredwr Peirianwaith i’w lofnodi bob blwyddyn;

•Y gofyniad i hysbysu eu rheolwr o unrhyw newid i’w hiechyd neu namau corfforol/synhwyraidd ac asesiad iechyd blynyddol

Gydag achos, sgrinio cyffuriau ac alcohol

•Y cyflogai yn talu cyfraniad o hyd at £250 at gostau dros-ben yswiriant yn dilyn gweithdrefn ddisgyblu, os achosir y difrod o ganlyniad i’w hesgeulustod nhw neu os byddant wedi bod yn gyrru heb ofal a sylw priodol

 

Mewn perthynas â’r Polisi Gyrru yn y GwaithDefnyddio Cerbyd Preifat (Fflyd Llwyd), nodwyd bod y Polisi’n nodi disgwyliadau ar gyfer y cyflogeion hynny sy’n defnyddio eu cerbyd preifat at ddibenion busnes y Cyngor. Datblygir modiwl e-ddysgu hefyd i gyd-fynd â’r polisi.

 

Mae’r Polisi Gyrru yn y GwaithDefnyddio Cerbyd Preifat (Fflyd Llwyd) yn cyflwyno’r canlynol;

Datganiad defnyddiwr Cerbyd Preifat i’w lofnodi bob blwyddyn;

•Y gofyniad i hysbysu eu rheolwr o unrhyw newid i’w hamgylchiadau, y gallent effeithio ar ddefnyddio cerbyd preifat at ddibenion gwaith

Gydag achos, sgrinio cyffuriau ac alcohol

• Y cyflogai yn cadarnhau bod eu cerbyd yn addas i’r ffordd fawr, bod ganddo dystysgrif MOT (pan fo hynny’n briodol) a’i fod wedi cael ei yswirio’n gywir at ddibenion busnes.

 

Yn dilyn trafodaeth a chwestiynau o'r llawr, CYTUNWYD i

OHIRIO'r argymhelliad i gymeradwyo'r polisi i'r Cabinet; er mwyn ystyried y pwyntiau a godwyd gan y Cynghorwyr yn y cyfarfod, sy’n cynnwys y canlynol:-

 

Mewn perthynas â'r amod “bod yn rhaid i yrwyr sicrhau eu bod nhw, a’r holl deithwyr, yn gwisgo gwregysau diogelwch fel sy’n ofynnol gan y gyfraith a pholisi’r Cyngor "- Roedd yr Aelodau o'r farn na ddylai hyn fod yn gyfrifoldeb i'r gyrrwr, dylai gwisgo gwregys diogelwch fod yn gyfrifoldeb ar yr unigolyn; ac y dylid diwygio'r polisi yn unol â hynny;

•Y dylid rhoi ystyriaeth bellach i’r amodEfallai y bydd cyflogeion y canfyddir eu bod wedi achosi difrod i eitem o Fflyd y Cyngor, cerbyd trydydd parti neu eiddo trwy esgeuluso neu yrru heb ofal a sylw priodol, yn atebol, yn dilyn gwrandawiad disgyblu, am swm o hyd at £250 fel cyfraniad i gostau dros-ben yswiriant.” Ym marn yr aelodau, ni ddylai'r cyflogai fod yn atebol i gyfrannu'r £250.00 ond yn hytrach cael hyfforddiant, rhybudd ysgrifenedig a chamau disgyblu os nad oedd y cyflogai yn addas ar gyfer y swydd dan sylw. Mater i'r Llys Ynadon oedd penderfynu a oedd y cyflogai yn euog o'r drosedd ac nid y Cyngor;

•Bod cyflogeion sy'n cario cleientiaid fel teithwyr yn enwedig yn ystod y nos yn eu ceir preifat hefyd yn cael eu cynnwys o fewn cwmpas y polisi (pwynt 3);

Dylid ystyried bod gyrwyr y fflyd yn cael hyfforddiant gyrru uwch gan Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA), gan y gallai hyn leihau’r premiwm yswiriant ar gyfer yr awdurdod, cytunwyd y byddai'r argymhelliad hwn yn cael ei basio ymlaen i Swyddog Arweiniol CorfforaetholPriffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol sydd â chyfrifoldeb am fflyd cerbydau’r Cyngor;

Yn dilyn y gwelliannau a nodwyd, ac yn amodol ar fewnbwn pellach gan yr Undebau Llafur, y byddai'r Polisi'n cael ei ailgyflwyno i'r Pwyllgor i'w ystyried ymhellach

 

Dogfennau ategol: