Eitem Agenda

Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor a'r Prif Weithredwr parthed COVID-19

Cofnodion:

Rhoddodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, ddiweddariad ar lafar parthed COVID-19. 

 

Nododd fod yr amrywiolyn Delta yn achosi pryder yng Nghymru a ledled y DU a bod nifer yr achosion yn cynyddu.  Cofnodwyd saith achos newydd yng Ngheredigion yn ystod yr wythnos ddiwethaf, sy’n gyfystyr â 9.6 i bob can mil; fodd bynnag mae’r gyfran sy’n profi’n bositif yn parhau’n gymharol isel, sef 1.2%.  Mae’r gyfradd ar gyfer Cymru gyfan yn cyfateb i 20.1 i bob can mil, gyda’r gyfradd sy’n profi’n bositif yn 2%.  Nodwyd, fodd bynnag, bod angen i bob un ohonom fod yn ofalus a sicrhau ein bod yn cadw pellter cymdeithasol, yn gwisgo mygydau ac yn golchi’n dwylo’n aml. Nodwyd nad yw nifer yr achosion wedi cynyddu’n sylweddol yng Ngheredigion wedi gwyliau’r hanner tymor, o’i gymharu ag ardaloedd eraill. 

 

Mae’r rhaglen frechu’n parhau’n effeithiol, ac yng Ngheredigion mae 67% wedi cael y brechlyn cyntaf a 40.4% wedi cael yr ail frechlyn.  Bellach mae pawb dros 18 oed wedi derbyn gwahoddiad i gael eu brechlyn ac o ran y sawl a oedd efallai wedi methu eu hapwyntiad gwreiddiol, mae cyfle o hyd iddynt fynd i gael eu brechu.  Ar hyn o bryd, mae’r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) yn edrych ar y dystiolaeth sy’n ymwneud â sut i gymhwyso’r brechlyn i bobl ifanc 16 a 17 oed, yna byddant yn ystyried y rhai dros 12 oed. 

 

Nododd yr Arweinydd iddi gyfarfod â Phenaethiaid pob ysgol y diwrnod cynt ac iddi ddiolch iddynt am eu holl waith yn ystod yr amryw gyfnodau clo, gan gydnabod hefyd y pwysau ychwanegol o gynnal asesiadau yn lle arholiadau.  Bydd y canlyniadau yn cael eu cyflwyno yn ystod yr wythnos, gyda disgyblion yn cael y cyfle i apelio ynghylch eu graddau, fodd bynnag bydd y graddau terfynol yn cael eu cyhoeddi’n swyddogol ganol mis Awst.   

 

Nid oes unrhyw achosion mewn cartrefi gofal ar hyn o bryd.  Mae’r rhan fwyaf o’r staff a’r trigolion yno wedi’u brechu a cheir podiau ymweld yn y gerddi.  Gobeithir y bydd ymweliadau y tu mewn i’r adeilad yn gallu dechrau cyn bo hir, ond bydd hyn yn cael ei fonitro’n ofalus, gan roi ystyriaeth i unrhyw gynnydd mewn achosion. 

 

Mae’r Parthau Diogel wedi’u haddasu ers iddynt gael eu cyflwyno y llynedd a threialwyd y newidiadau yn ystod y gwyliau hanner tymor diweddar. Ar y cyfan, buont yn llwyddiannus mewn cyfnod o wyliau hanner tymor prysur.  Bydd y Parthau Diogel yn cael eu hailgyflwyno ar gyfer cyfnod gwyliau haf yr ysgolion. 

 

Mae darparwyr lletygarwch a llety yn parhau’n brysur.  Mae grantiau busnes ar gael gan wasanaeth ‘Busnes Cymru’ yn ogystal â thrwy Gyngor Sir Ceredigion. 

 

Mae’r llyfrgelloedd wedi ailagor i’r cyhoedd drwy apwyntiad ac mae hi’n dal yn bosibl trefnu gwasanaeth clicio a chasglu. 

 

Mae’r cyfleusterau awyr agored sydd ar safleoedd ysgolion wedi ailagor ac maent ar gael yn awr at ddefnydd mudiadau cymunedol.  Mae Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan ar agor erbyn hyn, fodd bynnag mae angen gwaith cynnal a chadw pellach ar Bwll Nofio Llanbedr Pont Steffan ac rydym yn disgwyl adroddiad ar gyflwr Canolfan Hamdden a Phwll Nofio Plascrug.  Mae trafodaethau ar y gweill ar hyn o bryd gyda Phrifysgol Aberystwyth ynghylch darparu  mynediad i’r cyhoedd i Bwll Nofio’r Brifysgol.   

 

Mae Pwll Nofio Aberaeron ar agor bellach a nododd y Cynghorydd Keith Evans fod Canolfan Hamdden a Phwll Nofio Llandysul hefyd ar agor i’r cyhoedd.