Agenda

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) - Dydd Gwener, 15fed Mawrth, 2024 1.30 pm

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Dana Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Croeso

2.

Gweddi

3.

Datgan Diddordeb Personol / Diddordeb sy'n Rhagfarnu

4.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar Dachwedd 9fed ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r cofnodion hynny. pdf eicon PDF 99 KB

5.

Aelodaeth

6.

Miss Nia Jones - Ysgol Gyfun Aberaeron (tua 15 munud)

7.

Mrs Laurie Hughes - Rhan olaf Cyflwyno Addysg Cydberthnas a Rhywioldeb (tua 15 munud)

8.

Cyflwyniad gan Rhianydd James a fydd yn cynnwys diweddariad cyfarfod CCYSAG'au Cymru â gynhaliwyd ar 5/3/24 a rhai pwyntiau gweithredu

9.

Unrhyw Fusnes Arall