Agenda a Chofnodion

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG) - Dydd Gwener, 18fed Mehefin, 2021 1.15 pm

Lleoliad: remotely

Eitemau
Rhif eitem

1.

Gweddi

Cofnodion:

Dechreuwyd y cyfarfod drwy weddi gan yr Athro John Tudno Williams. 

 

Yn absenoldeb y Cadeirydd bu i’r Athro John Tudno Williams gadeirio’r cyfarfod ar y cychwyn. 

 

Bu i’r Cadeirydd fynegi cydymdeimladau’r pwyllgor â’r Athro Catrin Williams ar farwolaeth ei thad yn ddiweddar.

 

2.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth y Cynghorydd Lyndon Lloyd MBE, Y Parchedig Mark Ansell a’r Parchedig Wyn Thomas am iddynt fethu â bod yn bresennol yn y cyfarfod.

 

3.

Cadarnhau cofnodion y gyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2021 pdf eicon PDF 355 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD i gadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2021.

 

Materion yn codi

Cofnod 6 (b) Aelodaeth o’r Pwyllgor - Bu i’r Cadeirydd groesawu Anna Uruska fel cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig i’w chyfarfod cyntaf.

 

Roedd y Parchedig Wyn Thomas hefyd wedi derbyn y gwahoddiad i ymuno â’r pwyllgor, fodd bynnag nid oedd yn bosib iddo fod yn bresennol yn y cyfarfod hwn a bu i’r clerc ymddiheuro iddo dderbyn yr agenda’n hwyr.

 

 

4.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ganllaw Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. pdf eicon PDF 431 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ganllaw Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Ystyriwyd y ddogfen ymgynghori o ran Canllaw Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. Yn dilyn sylwadau oddi wrth Aelodau cytunwyd y bydd y Rheolwr Corfforaethol - Gwella Ysgolion, Gwasanaethau Ysgolion yn coladu sylwadau a’u dosbarthu er ystyriaeth Aelodau cyn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru yn unol â’r hyn a nodwyd ynghlwm  yn Atodiad 1. .  

 

 

Yn dilyn sylwadau a gyflwynwyd i’r Rheolwr Corfforaethol - Gwella Ysgolion, Gwasanaethau Ysgolion gan Aelodau diwygiwyd yr ymateb caiff ei anfon at Llywodraeth Cymru  yn unol â’r hyn a nodwyd yn Atodiad 2.