Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau - Dydd Iau, 16eg Rhagfyr, 2021 2.00 pm

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt: Nia Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Bryan Davies, Euros Davies a Lyndon Lloyd MBE am nad oedd modd iddynt fod yn y cyfarfod.

2.

Datgan diddordebau personol/rhagfarnol

Cofnodion:

Ni chafodd dim buddiannau personol na buddiannau sy’n rhagfarnu eu datgan.

3.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf 2021 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion pdf eicon PDF 280 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf 2021 yn gywir.

Materion yn codi

Nid oedd dim materion yn codi.

4.

Derbyn adroddiad ar Ymgynghoriad ynghylch adleoli dwy goflech sy’n gofebau rhyfel yn Hen Ysgol, Tregaron pdf eicon PDF 532 KB

Cofnodion:

Nodwyd, er mwyn bwrw ymlaen i gwblhau gwerthiant Hen Ysgol Tregaron, fod angen adleoli’r tair llechen ynghylch cyn-benaethiaid yr ysgol a’r ddwy goflech ryfel sy’n coffáu cyn-ddisgyblion a gollodd eu bywydau yn y ddau Ryfel Byd. Nodwyd bod Ysgol Henry Richard wedi cytuno mewn egwyddor i adleoli llechi’r cyn-benaethiaid ond mae’r ddwy goflech ryfel wedi’u cofnodi yn Rhestr Genedlaethol Cofebion Rhyfel y Deyrnas Unedig ac felly cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus.

 

Parodd yr ymgynghoriad am bedair wythnos oddi ar 1 Tachwedd 2021, a chafwyd 72 o ymatebion a ystyriwyd gan Aelodau’r Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau. Nodwyd bod dros hanner yr ymatebwyr yn dymuno i’r coflechi gael eu symud i Ysgol Henry Richard. Ymhlith yr awgrymiadau eraill yr oedd Neuadd Goffa Tregaron, Capel Bwlchgwynt neu Eglwys Tregaron, man gwyrdd cyhoeddus, Amgueddfa Ceredigion a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.   Nodwyd hefyd fod Pennaeth Ysgol Henry Richard eisoes wedi awgrymu y gellid rhoi’r coflechi rhyfel ar wal neuadd yr ysgol.

 

Nododd yr Aelodau fod argymhelliad Pwyllgor y Cyn-ddisgyblion yn cyd-fynd â barn y mwyafrif, sef symud y coflechi i Ysgol Henry Richard. Nodwyd bod yr ysgol yn lle addas am fod y coflechi yn cofio’r aberth a wnaed gan gyn-ddisgyblion yn y rhyfeloedd. Mae hanes yn rhan bwysig iawn o addysg disgyblion ac mae'n bwysig nad yw'r bobl hyn yn mynd yn angof.

 

Pwysleisiodd yr Aelodau mor bwysig oedd symud y coflechi mewn modd diogel gan eu bod yn haeddu parch, ac y dylai hyn ddigwydd cyn gynted â phosib er mwyn iddynt gael eu gweld gan y disgyblion a’r teuluoedd sy'n perthyn i'r rhai sy’n cael eu cofio ar y placiau. 

 

Nodwyd bod Swyddogion wedi cynnal proses drylwyr a theg, wedi cynnwys y gymuned yn y broses honno a bod canlyniad yr ymgynghoriad yn eglur.

 

Diolchodd yr Aelodau i Louise Harries am ei gwaith o’r cychwyn cyntaf, gan nodi ei bod yn addas y bydd hyn yn dod i fwcwl gyda gosod y placiau yn y man newydd.

 

Yn dilyn trafodaeth a phleidlais, PENDERFYNODD y Pwyllgor yn unfrydol i adleoli’r coflechi rhyfel yn Ysgol Henry Richard gan ddirprwyo swyddogion i gytuno ar yr union leoliad gydag Ysgol Henry Richard.

 

5.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor

Cofnodion:

Nid oedd dim materion eraill i’w hystyried.