Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) - Dydd Iau, 16eg Medi, 2021 10.00 am

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Euros Davies a Mark Strong am na allent fynychu'r cyfarfod.

 

2.

Datgan diddordebau personol/diddordebau sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Dim

3.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 2020 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion hynny pdf eicon PDF 261 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau fel cofnod cywir gofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 2020.

 

Materion sy’n Codi

Dim.

 

 

4.

Diweddariad Cyffredinol pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

Ystyriwyd Adroddiad y Rheolwr Safonau Masnach a Thrwyddedu a'r Uwch Swyddog Trwyddedu yn sôn wrth yr Aelodau am weithgarwch a wnaed gan yr Adran Drwyddedu ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor fel a ganlyn:-

           ‘Wild Animal Kingdom’ y BorthDiweddariad

           Cerbydau a Dynnir gan GeffylauPolisi (Ymgynghoriad)

           Trwyddedu GwersyllaYmestyn defnydd dros dro i 56 diwrnod

           Ystadegau Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat 2020/2021

           Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 – Cais Gwrandawiadau Tacsi am Drwydded CerbydHurio Preifat

           Bridio CŵnApêl Achos Llys

           Diweddariad Cyffredinol ynghylch Deddfwriaeth Lles Anifeiliaid/Bridio Cŵn - Rheoliadau Newydd, Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru, ac ati.

 

 

Yn dilyn cwestiynau o'r llawr, CYTUNWYD

(i) i nodi'r adroddiad er Gwybodaeth;

(ii) nodi y byddai angen ystyried y Polisi (Ymgynghoriad) – Cerbydau a Dynnir gan Geffylau mewn pwyllgor Craffu yn y dyfodol cyn ei gyflwyno i'r Cabinet; a

(iii) nodi bod adroddiad ar y cyflwyniad i Reoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy'n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021; sy'n cyflwyno gwaharddiad ar werthu cŵn bach gan drydydd parti (a chathod bach (“Cyfraith Lucy”) yng Nghymru. Roedd y trosolwg o'r sefyllfa ar hyn o bryd gyda bridio trwyddedig cŵn yng Ngheredigion i fod i gael ei ystyried gan Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ar 22 Medi

 

5.

Trwyddedu Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat Adolygu’r Polisi Presennol - Penderfynu ynghylch Addasrwydd Ymgeiswyr a Deiliaid Trwyddedau presennol pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad ar Drwyddedu Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio PreifatAdolygiad o'r Polisi ar hyn o bryd - Pennu Addasrwydd Ymgeiswyr a Deiliaid Trwydded ar hyn o bryd. Roedd yr adroddiad wedi’i gyflwyno ar gyfer cymeradwyaeth y Pwyllgor Trwyddedu i’r Gwasanaeth Trwyddedu gychwyn ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol, ar newid Polisi Addasrwydd y Cyngor yn ymwneud ag ymgeiswyr a deiliaid cerbydau hacni, cerbydau hurio preifat, trwyddedau gyrwyr a thrwyddedau gweithredwyr.

 

Amlinellwyd y Wybodaeth ganlynol:-

           Cefndir

           Angen i Adolygu'r Polisi Addasrwydd/Ffitrwydd ar hyn o bryd

           Yr Angen am Ymgynghoriad

           Goblygiadau Cyfreithiol

 

 

Yn dilyn cwestiynau o'r llawr, CYTUNWYD i:-

(i) gymeradwyo'r adolygiad o'i Bolisi Addasrwydd ar gyfer Trwyddedu Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat, a

(ii) cymeradwyo'r angen i ymgynghori â'r fasnach a'r cyhoedd yn ehangach (gan gynnwys sefydliadau lleol perthnasol) ar y Polisi Addasrwydd/Ffitrwydd drafft (Gyrwyr a Pherchnogion Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat).

6.

Adroddiad ar y bwriad i Adolygu Datganiad o Bolisi Trwyddedu Cyngor Sir Ceredigion parthed Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat, Gyrwyr a Gweithredwyr pdf eicon PDF 733 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd y Cynnig i Adolygu Datganiad Polisi Trwyddedu Cyngor Sir Ceredigion yn ymwneud â Gweithredwyr, Gyrwyr a Cherbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat. Roedd yr adroddiad wedi'i gyflwyno i hysbysu Aelodau'r Pwyllgor o'r angen i adolygu'r Polisïau ar hyn o bryd o ran Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat a cheisio ei gymeradwyaeth i ymgynghori ar adolygiad y Polisi.

 

Amlinellwyd y Wybodaeth ganlynol:-

           Cefndir

           Newidiadau i Ddatganiad y Polisi Trwyddedu

           Ymgynghori

           Cyraeddadwyedd

           Goblygiadau Cyfreithiol

 

Yn dilyn cwestiwn o'r llawr, CYTUNWYD

 

Argymhellir bod y Pwyllgor yn ystyried cynnwys yr adroddiad ac yn penderfynu CYMERADWYO:-

(i) yr adolygiad o'i Ddatganiad o Bolisi Trwyddedu sy'n ymwneud â'r Gyrwyr, Gweithredwyr a Cherbydau Hacni (Tacsi) a Cherbydau Hurio Preifat, yn unol â Safonau Statudol newydd yr Adran Drafnidiaeth ac Argymhellion Llywodraeth Cymru o ran Cysoni Trwyddedu Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat; a

(ii) yr angen i ymgynghori â'r fasnach a'r cyhoedd yn ehangach (gan gynnwys sefydliadau lleol perthnasol er enghraifft; grwpiau hygyrchedd) ar Ddatganiad drafft o Bolisi Trwyddedu.

7.

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cododd y Cynghorydd Gareth Davies ei bryderon ynghylch gyrwyr tacsi yn rhedeg peiriannau eu ceir y tu allan i giât yr ysgol; roedd hyn hefyd yn wir gyda gyrwyr tacsis ar y safle tacsis yn ystod y gaeaf i gadw'n gynnes. Dywedwyd bod hyn yn erbyn y gyfraith oherwydd ei effaith ar yr amgylchedd.  Dywedodd yr Uwch Swyddog Trwyddedu y dylai'r Cynghorydd Davies, yn dilyn y cyfarfod, gysylltu ag ef gyda manylion yr ysgol, rhif y tacsi ac ati er mwyn gallu anfon llythyr o’r Gwasanaeth Trwyddedu yn eu hysbysu bod y mater hwn wedi'i wahardd. Byddai trefniadau hefyd yn cael eu gwneud i ymweld â'r ardaloedd hyn ac arolygu cerbydau.