Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Iau, 6ed Hydref, 2022 9.30 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Steve Davies, Endaf Edwards a Caryl Roberts am na fedrent fod yn bresennol yn y cyfarfod.

 

Ymddiheurodd y Cynghorydd Amanda Edwards am na fedrai fod yn bresennol yn y cyfarfod gan ei bod yn cyflawni dyletswyddau eraill ar ran y Cyngor.

 

2.

Materion Personol

Cofnodion:

Dim.

3.

Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Datgelodd y Cynghorydd Euros Davies fuddiant personol yng nghyswllt yr Hysbysiadau o Ddigwyddiadau Dros Dro.

 

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 66 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 14 Gorffennaf 2022 yn gywir yn amodol ar nodi bod y Cynghorydd Paul Hinge wedi anfon ei ymddiheuriadau.

 

Materion yn codi

6(iii) Cadarnhawyd bod llythyr wedi’i anfon at y Comisiwn Gamblo.

Adroddwyd bod y Comisiwn wedi ymateb drwy ddweud wrth y Swyddogion y dylai’r sylwadau hyn gael eu cyflwyno pan fyddai’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) yn cynnal yr ymgynghoriad nesaf.

 

5.

Diweddariad Cyffredinol pdf eicon PDF 229 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd yr Adroddiad ynghylch y Diweddariad Cyffredinol. Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn diweddaru’r Aelodau am faterion perthnasol a oedd yn ymwneud â Deddf Trwyddedu 2003 a Deddf Gamblo 2005.

 

Rhoddwyd y diweddariad canlynol ynglŷn â materion a oedd yn gysylltiedig â Deddf Trwyddedu 2003:-

  • Eisteddfod Tregaron 2022
  • Ceisiadau lle’r oedd gwrthwynebiad (Adolygiadau/Apeliadau)
  • Hysbysiadau o Ddigwyddiadau Dros Dro

 

O ran materion a oedd yn gysylltiedig â Deddf Gamblo 2005, rhoddwyd y diweddariad canlynol:-

 

  • Papur Gwyn – Adolygu’r Ddeddf Gamblo

 

 

CYTUNWYD ynghylch y canlynol:

(i) nodi’r adroddiad er gwybodaeth;

(ii) y byddai’r sylwadau / pryderon a godwyd gan yr Aelodau ynghylch y problemau a gafodd ymwelwyr anabl / rhieni ar faes yr Eisteddfod yn cael eu trosglwyddo i Swyddogion yr Eisteddfod fel y gallent roi sylw iddynt cyn yr Eisteddfod nesaf ; a

(iii) nodi y byddai’r manylion am yr ymgynghoriad nesaf ynghylch y Ddeddf Gamblo yn cael ei rhannu, yn unol â’r drefn arferol, drwy dudalen Facebook y Cyngor a thrwy swyddfa’r wasg.