Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Iau, 16eg Medi, 2021 9.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Penmorfa

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Euros Davies a Mark Strong am na allent fynychu'r cyfarfod.

 

2.

Personal

Cofnodion:

Cydymdeimlwyd â theulu Mr Barry Evans a fu farw yn ddiweddar. Roedd Mr Evans wedi gweithio fel Swyddog Trwyddedu gyda'r Cyngor cyn iddo ymddeol.

 

3.

Datgan diddordebau personol/diddordebau sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Dim.

4.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 2020 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion hynny pdf eicon PDF 271 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau fel cofnod cywir gofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 2020

5.

Diweddariad Cyffredinol pdf eicon PDF 533 KB

Cofnodion:

Diweddariad Cyffredinol

Ystyriwyd Adroddiad y Rheolwr Safonau Masnach a Thrwyddedu a'r Uwch Swyddog Trwyddedu yn sôn wrth yr Aelodau am weithgarwch a wnaed gan yr Adran Drwyddedu ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor fel a ganlyn:-

·         Rheoliadau Coronafeirws – Diweddariad

·         Adolygiadau o Drwyddedau Mangreoedd - Deddf Trwyddedu 2003

·         Grŵp Digwyddiadau a Gweithgareddau (Covid-19)

·         Gorchymyn Deddf Trwyddedu 2003 (Pencampwriaethau Pêl-droed Ewrop UEFA 2020) 2021

·         Adolygiad Polisi Gamblo

·         Materion Gamblo

 

Yn dilyn cwestiynau o'r llawr, CYTUNWYD:-

(i) i nodi'r adroddiad er gwybodaeth;

(ii) i argymell i’r Cyngor yn ystod ystyriaeth yr adolygiad o’r Adolygiad Polisi Gamblo fabwysiadu polisi ‘Dim Casino’ fel y cytunwyd o’r blaen yn y Cyngor yn 2018; a

(iii) y byddai'r cadeirydd yn ysgrifennu at y comisiwn gamblo mewn perthynas â chyfyngu ar hysbysebu gwefannau gamblo.