Agenda

Pwyllgor Iaith - Dydd Iau, 25ain Mai, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu

3.

Cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Iaith a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2022 pdf eicon PDF 93 KB

4.

Materion yn codi o'r cofnodion

5.

Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2022-23 pdf eicon PDF 2 MB

6.

Adroddiad Cyflawniad Strategaeth Iaith Ceredigion 2018-23 pdf eicon PDF 2 MB

7.

Targedau Cered: Menter Iaith Ceredigion pdf eicon PDF 149 KB

8.

Diweddariad Polisi Enwi a Rhifo Strydoedd pdf eicon PDF 240 KB

9.

Blaenraglen Waith

10.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor