Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Iaith - Dydd Llun, 17eg Mai, 2021 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Penmorfa

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Dim.

 

            Dymunwyd y gorau i Mrs Carys Morgan, Swyddog Iaith yn ystod ei thriniaeth ar hyn o bryd

2.

Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Ni ddatgelwyd dim buddiant personol na buddiant sy’n rhagfarnu.

 

 

3.

Cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Iaith a gynhaliwyd ar 07 Rhagfyr 2020 pdf eicon PDF 136 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 07 Rhagfyr 2020.

 

4.

Materion yn codi o'r cofnodion

Cofnodion:

Dim.

5.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

Rhoddodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ddadansoddiad i'r Aelodau o'r broses o weithredu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg, i gynnwys y broses ddemocrataidd a’r broses ymgynghori. Dywedwyd bod Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn gynllun 10 mlynedd ar gyfer 2022-2032 ac y byddai'n cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Ionawr 2022. Cynlluniwyd yn unol â 7 deilliant statudol er mwyn datblygu a chryfhau lle’r Gymraeg o fewn addysg.

 

Deilliant 1: Rhagor o blant meithrin/ tair oed yn cael eu

haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg

            Deilliant 2: Rhagor o blant dosbarth derbyn/ pump oed yn cael eu               haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg

Deilliant 3: Rhagor o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod o'u haddysg statudol i un arall

            Deilliant 4: Rhagor o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau     Cymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg

Deilliant 5: Rhagor o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destunau gwahanol      yn yr ysgol

Deilliant 6: Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (“ADY”) (yn unol â'r dyletswyddau a bennir gan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018)

Deilliant 7: Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Cymraeg (fel pwnc) a thrwy gyfrwng y Gymraeg

 

Rhoddodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol-Ysgolion y wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am sefyllfa Ysgolion Ceredigion ar bob un o'r deilliannau uchod a'r data i gefnogi'r sefyllfa ar hyn o bryd a sefyllfa’r dyfodol.

 

Yn dilyn cyflwyniad manwl a chwestiynau o'r llawr, dywedwyd y byddai'r cynllun nawr yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu i'w ystyried ac yna i'r Cabinet gytuno y byddai'n cael ei anfon allan i ymgynghoriad cyhoeddus.

 

 

6.

Data am ail gartrefi a llety gwyliau Ceredigion pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

Rhoddodd Dr Sarah Groves-Phillips ddiweddariad ar effaith ail gartrefi yn awdurdodau’r arfordir a oedd wedi’i thrafod yn eang yn y cyfryngau yn ddiweddar, a bu galwadau ar i Lywodraeth Cymru gyflwyno cyfyngiadau i'r niferoedd, neu newid y fframwaith cynllunio i gynnig mwy o amddiffyniad i ardaloedd sydd wedi gweld nifer sylweddol o ail gartrefi a llety gwyliau. Mae papur yr adroddiad yn ymchwilio i sut mae’r sefyllfa yng Ngheredigion yn cymharu'n rhanbarthol ac yn tynnu sylw at ardaloedd lle gallai cyfraddau fod wedi cyrraedd lefelau anghynaliadwy yn y sir.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ar 03.03.2021. Cytunodd y Pwyllgor i gymeradwyo’r Cynnig a gynigiwyd i’r Cyngor:

 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

1. ychwanegu cymal newydd i’r Ddeddf Gynllunio fel ei bod yn orfodol gwneud cais cynllunio cyn cael yr hawl i newid cartref preswyl yn gartref gwyliau neu lety gwyliau

2. addasu fframwaith y polisi i ganiatáu gosod trothwyon o ran uchafswm niferoedd y cartrefi gwyliau mewn ardal benodol

3. ei gwneud yn orfodol i berchnogion ail gartref ofyn am ganiatâd cynllunio cyn newid ail gartref yn fusnes gwyliau neu’n fusnes AirBnB

 

Cytunodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus hefyd i argymell i'r Cyngor y codir cynnydd 100% ar dreth y cyngor ar gartrefi gwyliau yn y sir.

 

Yn dilyn cwestiynau o'r llawr, diolchodd yr Aelodau i'r swyddog am adroddiad cynhwysfawr ac wedi ei ysgrifennu'n dda. CYTUNWYD i gefnogi argymhelliad y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus i'r Cyngor

7.

Adroddiad Monitro Safonau'r Gymraeg 2020-21 pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

Ystyriwyd yr Adroddiad ar yr Adroddiad Monitro Blynyddol - Safonau’r Gymraeg 2020-21. Amlinellodd yr adroddiad a gyflwynwyd y cynnydd wrth weithredu gofynion Safonau’r Gymraeg. Yn unol â Safon 158, mae'n rhaid cyhoeddi'r adroddiad erbyn 30 Mehefin 2021.

 

 

            Yn dilyn cwestiynau o'r llawr, CYTUNWYD i:-

(i)            derbyn Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg Cyngor Sir Ceredigion (2020-21) a

(ii)          argymell y dylid cyflwyno'r adroddiad llawn i Gabinet y Cyngor i'w gymeradwyo ac yna ei gyhoeddi ar wefan gorfforaethol y Cyngor.