Agenda

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Dydd Mercher, 25ain Ionawr, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

3.

Cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Moeseg a Safonau a gynhaliwyd 13 Hydref 2022 pdf eicon PDF 92 KB

4.

Cofnod o Gamau Gweithredu pdf eicon PDF 91 KB

5.

Ystyried ceisiadau am ollyngiadau gan y Cynghorwyr canlynol:

5a

Cynghorydd Brett Stones, Cyngor Tref Cei Newydd pdf eicon PDF 145 KB

5b

Cynghorydd Jennifer Davies, Cyngor Tref Cei Newydd pdf eicon PDF 144 KB

5c

Cynghorydd Julian Evans, Cyngor Tref Cei Newydd pdf eicon PDF 144 KB

5d

Cynghorydd Sioned Davies, Cyngor Tref Cei Newydd pdf eicon PDF 144 KB

5e

Cynghorydd Tomos Davies, Cyngor Tref Cei Newydd pdf eicon PDF 145 KB

5f

Cynghorydd Ywain Davies, Cyngor Tref Cei Newydd pdf eicon PDF 148 KB

6.

Trafod gydag arweinwyr y pleidiau ddulliau o hybu a chynnal safonau uchel drwy ymddygiad gan Aelodau Cyngor Sir Ceredigion i gynnwys y dyletswyddau sy’n ofynnol o dan Adrannau 62-63 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021

7.

Templed Cydymffurfio Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Canllawiau a Phroses yr Ombwdsmon ar gyfer Cwynion y Côd Ymddygiad pdf eicon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cysoni'r trothwyon ar gyfer rhoddion / lletygarwch ar draws pob Awdurdod yng Nghymru pdf eicon PDF 99 KB

10.

Diweddariad y Swyddog Monitro ynghylch y Cod Ymddygiad - Chwarter 3 (Medi - Rhagfyr 2022) pdf eicon PDF 91 KB

11.

Canfyddiadau Cod Ymddygiad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus pdf eicon PDF 74 KB

12.

Hunanwerthusiad y Pwyllgor Moeseg a Safonau pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cynlluniau hyfforddi Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 62 KB

14.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Ystyried unrhyw gais arall am ollyngiad a dderbyniwyd ers cyhoeddi'r agenda

15a

Councillor Sian Maehrlein, Ceredigion County Council pdf eicon PDF 145 KB

16.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor