Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Dydd Llun, 7fed Chwefror, 2022 3.00 pm, NEWYDD

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt: Dana Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Odwyn Davies a Dai Mason ynghyd â Mrs Caryl Davies, Ms Carol Edwards a Mr John Weston am na fedrent ddod i’r cyfarfod.

 

2.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Dim.

3.

Ystyried cais am ollyngiad gan Gyngh Ruth Davies - Cyngor Cymuned Llangoedmor pdf eicon PDF 576 KB

Cofnodion:

Cafwyd cais am ollyngiad dyddiedig 31 Ionawr 2022 oddi wrth y Cynghorydd Ruth Davies i siarad a phleidleisio ar gais cynllunio ei chymydog i newid defnydd ei heiddo i fod yn fusnes glampio sef cais cynllunio A211044 ar gyfer 6 pod glampio, toiled a chawodydd a lle parcio cysylltiedig yn The Gardener’s Cottage, The Walled Gardens, Llangoedmor, Aberteifi SA43 2LQ.

 

Roedd y Cynghorydd Davies yn bresennol yn y cyfarfod i gyflwyno ei chais.

 

Roedd gan yr ymgeisydd fynediad preifat dros ei thir i’w hannedd ond nid hawl i newid defnydd y mynediad ar gyfer y datblygiad newydd arfaethedig . Roedd y trac mynediad eisoes mewn cyflwr gwael oherwydd y defnydd anghyfreithlon o’i garej fel Airbnb hyd at Nadolig 2021 ac yn awr fel annedd ychwanegol. Nid oedd gan y cymdogion hawddfreintiau ychwanegol ar gyfer y mynediad ychwanegol nac ar gyfer y prif gyflenwad dŵr i’rannedd’ hon na chwaith ar gyfer y cais presennol am yr unedau Glampio a’r toiledau a’r cawodydd a ddarperir. 

Cyflenwyd y dŵr i eiddo’r cymdogion drwy is-fesurydd o’i fferm hi. Roedd y prif gyflenwad dŵr yn dod i ben dros 900 metr i ffwrdd wrth fferm Cwrcoed. Roedd pwysedd y dŵr eisoes yn isel ac roedd y dŵr a ddefnyddiwyd rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Mehefin 2021 eisoes wedi cynyddu gan 25% heb ddim cynnydd yn y defnydd amaethyddol neu fwy o dda byw, a dim dŵr yn gollwng. Nid oedd defnyddwyr presennol y lôn yn cau gât y cae ar ben y lôn / ar y briffordd gyhoeddus. Roedd da byw yn crwydro mas o’r cae yn rheolaidd o achos hyn. Dros y misoedd diwethaf roedd y gât wedi cael ei gadael ar agor yn rheolaidd er iddi siarad â’r ymgeisydd a bod arwydd ar y gât yn gofyn iddi gael ei chau drwy’r amser. Hefyd gwelwyd cŵn ymwelwyr yn cwrso ar ôl y da a byddai hyn ond yn cynyddu wrth i nifer yr aelwydydd gynyddu o’r ddwy aelwyd a ganiateir ar hyn o bryd i chwe aelwyd arall.

Dywedodd y Cynghorydd Davies ei bod yn cyflwyno’r cais am ei bod yn bosib nad oedd y Cyngor yn ymwybodol o’r pwyntiau uchod.

 

Atebodd y Cynghorydd Davies gwestiynau ynglŷn â’i chais am ollyngiad.

Nododd y Cynghorydd Davies y canlynol:

           bod trefniadau bilio dŵr preifat ar waith

           bod 11 aelod ar Gyngor Cymuned Llangoedmor.

 

Gofynnwyd i’r Cynghorydd Davies adael y cyfarfod a oedd yn cael ei gynnal drwy fideogynadledda fel y gallai’r Pwyllgor ystyried ei chais.

 

PENDERFYNWYD i WRTHOD y cais am ollyngiad i siarad a phleidleisio yng nghyfarfod Cyngor Cymuned Llangoedmor ar 7/2/22 ynglŷn â chais cynllunio  A211044  gyfer 6 pod glampio, toiled a chawodydd a lle parcio cysylltiedig yn The Gardener’s Cottage, The Walled Gardens, Llangoedmor, Aberteifi

 

Bu’r Pwyllgor yn trafod y cais am ollyngiad am gryn amser.

 

Roedd y  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.