Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Dydd Gwener, 17eg Medi, 2021 10.00 am

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd Ms Carol Edwards a’r Cynghorydd Ceredig Davies am na allent fynychu’r cyfarfod.

 

Bu'n rhaid i'r Cynghorydd Dai Mason adael y cyfarfod yn gynnar oherwydd apwyntiad ysbyty munud olaf.

2.

Materion Personol

Cofnodion:

Dim.

3.

Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Julian Evans fuddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu yn y ceisiadau a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Elizabeth Evans a gadawodd y gynhadledd fideo wrth i’r ceisiadau hyn gael eu hystyried.

4.

Gweithdrefn

Cofnodion:

Cytunwyd, oherwydd yr angen i fod o fewn cworwm, y byddai'r ceisiadau gan y Cynghorydd Elizabeth Evans yn cael eu hystyried yn gyntaf i aros i Mr Rif Winfield ymuno â'r cyfarfod dros y ffôn ac i'r Cynghorydd Julian Evans adael y cyfarfod; gan ei fod wedi datgan buddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu. Cytunwyd hefyd y byddai pob cais arall am ollyngiad yn cael ei ystyried yn dilyn y cais hwn, cyn ystyried y cofnodion.

5.

Ystyried ceisiadau am ollyngiadau gan y Cynghorwyr canlynol:

6.

Ystyried unrhyw gais arall am ollyngiad a dderbyniwyd ers cyhoeddi'r agenda- Cyngh Elizabeth Evans, Cyngor Sir Ceredigion pdf eicon PDF 331 KB

Cofnodion:

Y Cynghorydd Elizabeth Evans, Cyngor Sir Ceredigion

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 16 Medi 2021 gan y Cynghorydd Elizabeth Evans i siarad yn unig ar Gynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron (i gynnwys harbwr Aberaeron a Phwll Cam, Aberaeron).  Mae mam y Cynghorydd Evans yn byw yn Stryd y Farchnad, Aberaeron. Mae ei chartref yn edrych yn uniongyrchol dros y maes parcio ger Pwll Cam.  Mae teulu’r Cynghorydd Evans hefyd yn berchen ar adeilad yn Rhif 18 Stryd y Farchnad, Aberaeron – nid oes ganddi incwm ohono ac nid oes ganddi dim rhanberchnogaeth o’r eiddo.

 

Roedd y Cynghorydd Evans yn bresennol yn y cyfarfod i gyflwyno ei chais ac atebodd gwestiynau ynghylch ei chais.

 

Gofynnwyd i'r Cynghorydd Evans adael y gynhadledd fideo er mwyn i’r Pwyllgor ystyried ei chais.

 

PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad yn unig ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a bod y buddiant yn gyffredin i'r aelod a chyfran sylweddol o'r cyhoedd; (rheoliad 2 (d) ac (e) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001). Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis.

 

 

7.

Cyngh Elizabeth Evans -Cyngor Tref Aberaeron pdf eicon PDF 330 KB

Cofnodion:

Y Cynghorydd Elizabeth Evans, Cyngor Tref Aberaeron

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 16 Medi 2021 gan y Cynghorydd Elizabeth Evans i siarad yn unig ar Gynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron (i gynnwys harbwr Aberaeron a Phwll Cam, Aberaeron).  Mae mam y Cynghorydd Evans yn byw yn Stryd y Farchnad, Aberaeron. Mae ei chartref yn edrych yn uniongyrchol dros y maes parcio ger Pwll Cam.  Mae teulu’r Cynghorydd Evans hefyd yn berchen ar adeilad yn Rhif 18 Stryd y Farchnad, Aberaeron – nid oes ganddi incwm ohono ac nid oes ganddi dim rhanberchnogaeth o’r eiddo.

 

Roedd y Cynghorydd Evans yn bresennol yn y cyfarfod i gyflwyno ei chais ac atebodd gwestiynau ynghylch ei chais.

 

Gofynnwyd i'r Cynghorydd Evans adael y gynhadledd fideo er mwyn i’r Pwyllgor ystyried ei chais.

 

PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad yn unig ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a bod y buddiant yn gyffredin i'r aelod a chyfran sylweddol o'r cyhoedd; (rheoliad 2 (d) ac (e) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001). Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis.

8.

Cynghorydd Ceredig Davies - Cyngor Sir Ceredigion pdf eicon PDF 638 KB

Cofnodion:

Y Cynghorydd Ceredig Davies - Cyngor Sir Ceredigion

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 06 Medi 2021 gan y Cynghorydd Ceredig Davies i siarad a phleidleisio ar addasiadau i fynediad i gerddwyr a cherbydau i ganol tref Aberystwyth gan mai ef yw perchennog y siop Mona Liza, 22 Stryd Fawr, Aberystwyth. 

 

PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Davies i siarad yn unig ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol (rheoliad 2 (d) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001). Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis.

9.

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion (Cais Calon Tysul) pdf eicon PDF 345 KB

Cofnodion:

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion (Cais Calon Tysul)

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 31 Awst 2021 gan y Cynghorydd Keith Evans i siarad a phleidleisio ar gyllid posibl ar gyfer Calon Tysul.  Mae'r Cynghorydd Evans yn gwasanaethu ac yn cynghori ar eu Pwyllgor Rheoli. Fel eu haelod lleol o'r Cyngor Sir ac o'r Cyngor Cymuned, mae sefydliadau lleol yn dibynnu ar aelodau etholedig am arweiniad, arweinyddiaeth a chymorth.

 

PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad a phleidleisio ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a bod cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef wedi’i gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (rheoliad 2 (d) ac (f) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001). Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis.

 

10.

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Cymuned Llandysul (Cais Calon Tysul) pdf eicon PDF 328 KB

Cofnodion:

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Cymuned Llandysul (Cais Calon Tysul)

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 31 Awst 2021 gan y Cynghorydd Keith Evans i siarad a phleidleisio ar gyllid posibl ar gyfer Calon Tysul.  Mae'r Cynghorydd Evans yn gwasanaethu ac yn cynghori ar eu Pwyllgor Rheoli. Fel eu haelod lleol o'r Cyngor Sir ac o'r Cyngor Cymuned, mae sefydliadau lleol yn dibynnu ar aelodau etholedig am arweiniad, arweinyddiaeth a chymorth.

 

PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad a phleidleisio ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a bod cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef wedi’i gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (rheoliad 2 (d) ac (f) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001). Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis.

 

11.

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion (Cais Cymdeithas Chwaraeon Llandysul) pdf eicon PDF 339 KB

Cofnodion:

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion (Cais Cymdeithas Chwaraeon Llandysul)

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 31 Awst 2021 gan y Cynghorydd Keith Evans i siarad a phleidleisio ar gyllid posibl ar gyfer Cymdeithas Chwaraeon Llandysul. Mae'r Cynghorydd Evans yn gwasanaethu ac yn cynghori ar eu Pwyllgor Rheoli. Fel eu haelod lleol o'r Cyngor Sir ac o'r Cyngor Cymuned, mae sefydliadau lleol yn dibynnu ar aelodau etholedig am arweiniad, arweinyddiaeth a chymorth.

 

PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad a phleidleisio ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a bod cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef wedi’i gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (rheoliad 2 (d) ac (f) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001). Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis.

 

12.

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Cymuned Llandysul (Cymdeithas Chwaraeon Llandysul) pdf eicon PDF 328 KB

Cofnodion:

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Cymuned Llandysul (Cais Cymdeithas Chwaraeon Llandysul)

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 31 Awst 2021 gan y Cynghorydd Keith Evans i siarad a phleidleisio ar gyllid posibl ar gyfer Cymdeithas Chwaraeon Llandysul. Mae'r Cynghorydd Evans yn gwasanaethu ac yn cynghori ar eu Pwyllgor Rheoli. Fel eu haelod lleol o'r Cyngor Sir ac o'r Cyngor Cymuned, mae sefydliadau lleol yn dibynnu ar aelodau etholedig am arweiniad, arweinyddiaeth a chymorth.

PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad a phleidleisio ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a bod cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef wedi’i gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (rheoliad 2 (d) ac (f) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001). Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis

 

13.

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion (Cais Llandysul Pontweli) pdf eicon PDF 348 KB

Cofnodion:

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion (Cais Pontweli Llandysul)

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 31 Awst 2021 gan y Cynghorydd Keith Evans i siarad a phleidleisio ar gyllid posibl ar Landysul Pont-Tyweli Ymlaen Cyf.  Mae'r Cynghorydd Evans yn gwasanaethu ac yn cynghori ar eu Bwrdd Rheoli fel Cyfarwyddwr. Fel eu haelod lleol o'r Cyngor Sir ac o'r Cyngor Cymuned, mae sefydliadau lleol yn dibynnu ar aelodau etholedig am arweiniad, arweinyddiaeth a chymorth.

 

PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad a phleidleisio ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a bod cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef wedi’i gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (rheoliad 2 (d) ac (f) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001). Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis.

 

14.

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Cymuned Llandysul (Cais Llandysul Pontweli) pdf eicon PDF 330 KB

Cofnodion:

Cadarnhau fel cofnod cywir gofnodion cyfarfod y Pwyllgor Moeseg a Safonau a gynhaliwyd ar 19 Mai 2021

PENDERFYNWYD cadarnhau fel cofnod cywir gofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 19 Mai 2021 yn amodol ar ddiwygio’r canlynol:-

(i)” is” i “his” yng nghofnod Saesneg S1 ac ychwanegu bod y diweddar Mrs Anne Winfield hefyd wedi bod yn gadeirydd y pwyllgor; a

(ii) i gael gwared â’r cyfeiriad ar S5 bod  y Cynghorydd Odwyn Davies wedi nodi y byddai’n rhaid iddo adael y cyfarfodar y pwynt hwn a chamodd John Weston i lawr i sicrhau cworwmgan fod hyn yn anghywir

15.

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Cymuned Llandysul (Cais Llandysul Pontweli) pdf eicon PDF 246 KB

Cofnodion:

Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Cymuned Llandysul (Cais Pontweli Llandysul)

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 31 Awst 2021 gan y Cynghorydd Keith Evans i siarad a phleidleisio ar gyllid posibl ar Landysul Pont-Tyweli Ymlaen Cyf.  Mae'r Cynghorydd Evans yn gwasanaethu ac yn cynghori ar eu Bwrdd Rheoli fel Cyfarwyddwr. Fel eu haelod lleol o'r Cyngor Sir ac o'r Cyngor Cymuned, mae sefydliadau lleol yn dibynnu ar aelodau etholedig am arweiniad, arweinyddiaeth a chymorth.

 

 

PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad a phleidleisio ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a bod cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef wedi’i gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (rheoliad 2 (d) ac (f) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001). Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis.

 

16.

Materion yn Codi

Cofnodion:

Cofnod S4-  Adran 62 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 Dyletswyddau arweinwyr grwpiau gwleidyddol mewn perthynas â safonau ymddygiadDywedwyd hyd yma nad oedd yr ymgynghoriad wedi dod i law ar adran hon y Ddeddf.

 

Cofnod S9- Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 2021Rhoddwyd ystyriaeth i Reoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 2021 – Dywedwyd bod yr ymgynghoriad wedi cau ar 06 Medi 2021. Dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi dosbarthu sylwadau i aelodau'r pwyllgor gan ddweud y dylai fod yn orfodol i Aelodau Cyfetholedig gytuno i’r Cod Ymddygiad, ac nid yn ddewisol.

 

Cofnod S15 cadarnhawyd bod y Cyngor wedi cymeradwyo penodiadau’r Cadeirydd ac Is-gadeirydd yn unol â hynny

17.

Y Weithdrefn ar gyfer Datrys Anghydfodau yn Lleol a Siart Lif pdf eicon PDF 644 KB

Cofnodion:

Adolygiad o'r protocol Datrys Anghydfodau Lleol

Rhoddwyd ystyriaeth i'r Adroddiad ar Adolygu’r Protocol Datrys Anghydfodau Lleol. Dywedwyd y gofynnwyd i'r awdurdodau, mewn cyfarfod diweddar o Rwydwaith y Swyddogion Monitro, rannu eu Gweithdrefn Datrys Lleol gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.  Byddai hyn yn rhoi cyfle i gymharu a chyferbynnu pob Gweithdrefn Datrys Lleol gyda'r bwriad o'u hadolygu. 

 

Bwriadwyd i'r Weithdrefn Datrys Leol eistedd ochr yn ochr â'r Cod, gan alluogi delio yn gyflym ac yn effeithiol ag ymddygiad na fydd o bosibl yn cyrraedd trothwy'r atgyfeiriad at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

Rhoddwyd ystyriaeth i Weithdrefn Datrys Lleol a siart lif Cyngor Sir Ceredigion ar hyn o bryd. Dywedwyd bod Un Llais Cymru hefyd wedi cynhyrchu canllawiau i gynorthwyo cynghorau tref a chymuned i'w cefnogi gyda'r broses ddatrys leol

 

Dywedwyd y byddai canlyniadau'r adolygiad a oedd yn cael ei gynnal gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cael eu rhannu gyda'r Pwyllgor maes o law. 

 

CYTUNWYD:

(i) i nodi'r protocol a gyflwynwyd;

(ii) i gael gwared â’r llinell  fel gydagaelodau amhleidiol neu heb gysylltiadym mharagraff 3.6 protocol Ceredigion

(iii) bod y Cadeirydd yn cysylltu ag Un Llais Cymru ynghylch y datganiad yn eu canllawiau mewn perthynas â'r materion y mae'n rhaid eu hatgyfeirio at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn cynnwys  Cwynion blinderus, maleisus neu wamal”; gan fod Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi bod yn dweud wrth Gynghorau nad oedd am weld cynnydd yn y math hwn o achosion;

(iv) bod y Swyddog Monitro yn cysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar y mater a godwyd yn (iii)

 

 

 

18.

Y diweddaraf am faterion yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus - diwygio Canllawiau'r Cod Ymddygiad pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

Canllawiau diwygiedig Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar y Cod Ymddygiad

Dywedwyd bod Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi rhyddhau dwy ddogfen Ganllawiau drafft newydd ar y Cod Ymddygiad ar gyfer aelodau Cynghorau Sir a Chynghorau Cymuned/Tref ar 5ed Chwefror 2021.  Roedd aelodau'r Pwyllgor wedi ymateb i'r ymgynghoriad trwy sylwadau trwy e-bost a gweithdy a gynhaliwyd ar 4ydd Mawrth 2021.  Rhannwyd y canllawiau drafft hefyd gydag arweinwyr y grwpiau.  Roedd y Cyngor wedi cyflwyno ymateb i'r ymgynghoriad yn cynnwys sylwadau gan y Pwyllgor Moeseg a Safonau, Arweinwyr Grwpiau a'r Swyddog Monitro.

 

Mae'r canllawiau terfynol ar y Cod Ymddygiad ar gyfer aelodau Cynghorau Sir a Chynghorau Cymuned/Tref bellach wedi'u cyhoeddi gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  Rhannwyd y canllawiau a'r crynodeb o'r newidiadau gydag arweinwyr grwpiau, Cynghorwyr Sir a chlercod Cynghorau Tref a Chymuned. 

 

Ystyriwyd Crynodeb o Adroddiad yr Ymgynghoriad ar Ganllawiau Diwygiedig ar God Ymddygiad Aelodau Llywodraeth Leol hefyd.

 

CYTUNWYD i nodi'r canllawiau er gwybodaeth.

 

19.

Coflyfr Cod Ymddygiad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 592 KB

Cofnodion:

Yng nghyfarfod blaenorol y Pwyllgor, nodwyd bod Coflyfr 24 wedi'i gyhoeddi ar ôl cyhoeddi adroddiadau’r agenda, ac y byddai'n cael ei gynnwys yn yr agenda hon. 

 

CYTUNWYD:

(i) i nodi coflyfr 24 er gwybodaeth;

(ii) i nodi pryder y Pwyllgor y dylai Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru fod â chynigion cryfach ar yr achosion y maent yn eu hystyried; gan fod nifer yn argymhellion ac nid yn amodau; hefyd dylai Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru fynd ar drywydd yr argymhellion hyn e.e. a oedd hyfforddiant wedi'i gwblhau

(iii) y byddai'r Fframwaith Moesegol yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod yn y dyfodol i'w ystyried     

 

20.

Materion Swyddog Monitro - diweddariad pdf eicon PDF 92 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD i nodi'r erthygl a gyflwynwyd er gwybodaeth.

21.

Diweddariad ar faterion Panel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 461 KB

Cofnodion:

Mae Panel Dyfarnu Cymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i benderfynu ar doriadau honedig yn erbyn Cod Ymddygiad statudol awdurdod gan aelodau etholedig a chyfetholedig Cynghorau Sir, Cynghorau Bwrdeistref Sirol a Chynghorau Chymuned, Awdurdodau Tân ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru. Wedi’i atodi mae'r Adroddiad diweddar ar Benderfyniad mewn perthynas â'r Cynghorydd David Poole, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

Natur yr honiad oedd torri paragraffau 6(1)(a), 7(a), 11(1) a 14(1)(a) Cod Ymddygiad y Cyngor.  Penderfyniad y tribiwnlys oedd bod y Cynghorydd Poole wedi'i wahardd dros dro am 5 mis.

 

CYTUNWYD

(i) i nodi'r adroddiad er gwybodaeth; a

(ii) i nodi bod holl faterion Panel Dyfarnu Cymru bellach yn cael eu cylchredeg i Arweinydd pob Plaid er gwybodaeth oherwydd eu cyfrifoldebau newydd y flwyddyn nesaf mewn perthynas â gofyniad safonau uchel Aelodau ei grŵp.

 

22.

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion sy'n ymwneud â'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus - Data Llythyr Blynyddol 2020/21 pdf eicon PDF 341 KB

Cofnodion:

Er gwybodaeth, cafwyd yr ystadegau canlynol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch nifer y cwynion a gaewyd ynghylch cod ymddygiad Cyngor Sir Ceredigion a nifer y cwynion a gafwyd ynghylch Cynghorau Tref a Chymuned.

 

CYTUNWYD i nodi’r wybodaeth a gyflwynwyd.

 

23.

Hyfforddiant

Cofnodion:

Dywedwyd y canlynol:-

           Roedd y Cadeirydd i fod i gael adborth gan y Cynghorydd Hazel Thomas, Cadeirydd Cyngor Cymuned Llanwenog ar yr hyfforddiant a gawsant yn ddiweddar gan Mr Hywel Jones

           Byddai'r ddau Aelod Annibynnol newydd yn cael hyfforddiant ddydd Llun

           Y byddai Aelodau'r Cyngor Sir yn cael hyfforddiant Diogelu Data/Cydraddoldeb a thorri’r Cod Ymddygiad oherwydd y wybodaeth y gellid o bosibl ei rhoi ar wefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook. Byddai'r hyfforddiant hwn hefyd yn cael ei gynnig yn dilyn yr etholiad ym mis Mai 2022

           Y gellid cynnwys y deunydd hyfforddi a roddir ar Ddiogelu Data/Cydraddoldeb gydag unrhyw hyfforddiant Cod Ymddygiad yn y dyfodol ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned

           Disgwylid eglurhad gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a fyddai'r cyflwyniad a roddwyd ar hyfforddiant y Cod Ymddygiad yn dilyn yr etholiadau yn 2017 yn cael ei newid cyn yr hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad yn dilyn etholiadau Mai 2022

           Y gallai holl Aelodau'r Pwyllgor nawr roi hyfforddiant dwyieithog i Gynghorau Tref a Chymuned ar y Cod Ymddygiad gan fod gan bob un ohonynt brofiad o roi hyfforddiant

           Y byddai'r sesiynau hyfforddi bellach yn cael eu trefnu gyda'r Pwyllgor i ystyried materion penodol o fewn yr agenda Moeseg a Safonau cyn cyfarfodydd ffurfiol y Pwyllgor Moeseg a Safonau.

24.

Blaenraglen Waith Moeseg a Safonau 2021/22 pdf eicon PDF 76 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD i nodi’r Flaenraglen Waith fel y'i cyflwynwyd yn amodol ar y canlynol:-

(i) bod manyleb y swydd ar gyfer Aelodau'r Pwyllgor yn cael ei hystyried gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 12 Hydref, cytunwyd y byddai'r rhain hefyd yn cael eu cyflwyno yn y cyfarfod nesaf i'w hystyried;

(ii) yr angen i newid dyddiad y cyfarfod nesaf o 11 Hydref 2021 i ddyddiad ym mis Tachwedd 2021;

(iii) bod Arweinwyr y Pleidiau yn mynychu'r cyfarfod ym mis Ionawr 2022 i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am eu dulliau o hybu a chynnal safonau uchel o ran ymddygiad gan aelodau eu grwpiau; a

(iv) bod Fforwm Gogledd a Chanolbarth Cymru yn cael ei roi fel eitem sefydlog ar yr agenda, roedd disgwyl i'r cyfarfod nesaf gael ei gynnal ym mis Tachwedd 2021.

 

25.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor

Cofnodion:

Fe wnaeth y Cadeirydd gyfleu diolch y Pwyllgor i Mr Hywel Wyn Jones a Mr Rif Winfield am eu cyfraniad at waith y Pwyllgor Moeseg a Safonau ers eu penodi. Diolchodd y ddau i'r Pwyllgor a'r Swyddogion am eu gwaith a'u cymorth yn ystod eu cyfnod yn eu swyddi.