Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Arbennig o'r Cyngor, Cyngor - Dydd Gwener, 8fed Gorffennaf, 2022 2.00 pm

Cyswllt: Nia Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Meirion Davies, Rhodri Davies, Amanda Edwards, Endaf Edwards, Elaine Evans, Elizabeth Evans, Paul Hinge, Geraint Hughes, Gwyn James, Sian Maehrlein, John Roberts a Mark Strong am eu hanallu i fynychu'r cyfarfod.

 

2.

Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatgeliadau o ddiddordeb.

3.

Materion Personol

Cofnodion:

Dim.

4.

EITEM EITHRIEDIG

Nid yw’r adroddiad (Papur B) ar yr eitem isod ar gael i'w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y’i diffiniwyd ym mharagraff 12 a 13 o ran 4 o atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007. Os bydd y Cyngor yn penderfynu ystyried yr eitem hon yn breifat, yn unol ag Adran 100B(2) y Ddeddf ac ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd, caiff y cyhoedd a’r wasg eu heithrio o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth honno.

 

Wrth ddelio â’r eitem hyn, gofynnir i’r Aelodau ystyried a ydynt am gau’r cyhoedd a’r wasg allan o’r Cyfarfod.

Cofnodion:

Nid yw'r adroddiad sy'n ymwneud ag eitem 5 ar yr agenda, Atodiad B,  i'w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym mharagraff 12 ac 13 o Ran 4 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007. Os bydd y Cyngor, ar ôl cymhwyso'r Prawf Budd y Cyhoedd, yn penderfynu ystyried yr eitem hon yn breifat, bydd y cyhoedd a'r wasg yn cael eu heithrio o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath, yn unol ag Adran 100B(2) o'r Ddeddf.

 

Gofynnwyd i'r Aelodau, wrth ymdrin â'r eitem, ystyried a ddylid gwahardd y cyhoedd a phwyso o'r Cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD eithrio'r cyhoedd a’r wasg yn ystod ar ystyriaeth o eitem 5 isod ar y sail bod y cais yn cynnwys gwybodaeth bersonol na ddylid, ar sail ystyriaeth, ei datgelu i'r cyhoedd a'r wasg.  Cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai'r gweddarlledu yn cael ei atal yn ystod eitem 5 isod.

5.

Cyfweld yr ymgeisydd(wyr), fel y’u nodir ar y rhestr fer ar gyfer swydd Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid a Chaffael; ac i benodi un person i’r swydd (Papurau A; a Papur B - EITHRIEDIG) pdf eicon PDF 5 MB

Cofnodion:

Derbyniodd y Cyngor gyflwyniad ac ymateb i gwestiynau a osodwyd i’r ymgeiswyr ar y rhestr fer i benodi i swydd wag y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael (sydd hefyd yn weithredu fel Prif Swyddog Cyllid y Cyngor a Swyddog Adran 151 a benodwyd yn unol a Deddf Llywodraeth Leol 1972).  Cafwyd adborth hefyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Llunio Rhestr Fer a'r Prif Weithredwr.

 

Yn dilyn pleidlais PENDERFYNWYD cynnig y swydd i Mr D Hall.

 

Ystyriwyd y cyflog a fyddai'n cael ei gynnig. Cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cynnig y swydd ar y pwynt cynyddrannol cyntaf ar raddfa gyflog A2 y Swyddog Arweiniol Corfforaethol.

 

Yn dilyn pleidlais, PENDERFYNWYD cynnig y swydd ar gyflog o £80,052, y pwynt cynyddrannol cyntaf ar raddfa gyflog A2 y Swyddog Arweiniol Corfforaethol.

 

Derbyniodd Mr D Hall, ar ôl cael cynnig y swydd, y swydd ar gyflog o £80,052 sydd ar   bwynt cynyddrannol y Swyddog Arweiniol Corfforaethol graddfa  gyflog A 2, a ddaeth  i rym ar 1 Medi 2022.

 

Yna gwahoddwyd y cyhoedd a'r wasg i ddod i mewn i'r cyfarfod.

 

Cadarnhaodd y Cadeirydd fod Mr D Hall wedi cael cynnig a derbyn y swydd gan ddechrau ar y  pwynt cyntaf yn  y Swyddog Arweiniol Corfforaethol  graddfa gyflog A2, i ddechrau ar 1 Medi 2022.