Agenda a Chofnodion

Cyfarfod arbennig, Cyngor - Dydd Mawrth, 20fed Mehefin, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Nia Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheuriodd y Cynghorwyr Steve Davies, Keith Evans, Ceris Jones a Sian Maehrlein am eu hanallu i fynychu’r cyfarfod.

2.

Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatgeliadau o ddiddordeb.

3.

Materion Personol

Cofnodion:

Dim.

4.

EITEM EITHRIEDIG

Nid yw’r adroddiad (Papur B) ar yr eitem isod ar gael i'w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y’i diffiniwyd ym mharagraff 12 a 13 o ran 4 o atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007. Os bydd y Cyngor yn penderfynu ystyried yr eitem hon yn breifat, yn unol ag Adran 100B(2) y Ddeddf ac ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd, caiff y cyhoedd a’r wasg eu heithrio o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth honno.

 

Wrth ddelio â’r eitem hyn, gofynnir i’r Aelodau ystyried a ydynt am gau’r cyhoedd a’r wasg allan o’r Cyfarfod.

Cofnodion:

Nid yw'r adroddiad sy'n ymwneud ag eitem 5 ar yr agenda, Atodiad B, i'w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym mharagraff 12 ac 13 o Ran 4 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007. Os bydd y Cyngor, ar ôl cymhwyso'r Prawf Budd y Cyhoedd, yn penderfynu ystyried yr eitem hon yn breifat, bydd y cyhoedd a'r wasg yn cael eu heithrio o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath, yn unol ag Adran 100B(2) o'r Ddeddf.

 

Gofynnwyd i'r Aelodau, wrth ymdrin â'r eitem, ystyried a ddylid gwahardd y cyhoedd a phwyso o'r Cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD eithrio'r cyhoedd a’r wasg yn ystod ar ystyriaeth o eitem 5 isod ar y sail bod y cais yn cynnwys gwybodaeth bersonol na ddylid, ar sail ystyriaeth, ei datgelu i'r cyhoedd a'r wasg. Cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai'r gweddarlledu yn cael ei atal yn ystod eitem 5 isod.

5.

Swydd Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Porth Cynnal (a Chyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol) pdf eicon PDF 10 MB

Cofnodion:

Derbyniodd y Cyngor gyflwyniad ac ymateb i gwestiynau a osodwyd i’r ymgeiswyr ar y rhestr fer i benodi i swydd wag y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cynnal (sydd hefyd yn gweithredu fel Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Democrataidd). Cafwyd adborth hefyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Rhestr Fer, Amy Billington o SOLACE, Cyngohyrdd Alun Williams, yr Aelod Cabinet Llesiant Gydol Oes a’r Prif Weithredwr.

 

Yn dilyn pleidlais PENDERFYNWYD cynnig y swydd i Mr Ricky Cooper.

 

Ystyriwyd y cyflog a fyddai'n cael ei gynnig. Cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cynnig y swydd y pedwerydd pwynt cynyddrannol ar raddfa gyflog A2 y Swyddog Arweiniol Corfforaethol (£90,164) ynghyd a phwynt ategu grym y farchnad (£7,336) sy’n gyfanswm o £97,500.

 

Yn dilyn pleidlais, PENDERFYNWYD cynnig y swydd ar gyflog o £97,500, y pedwerydd pwynt cynyddrannol ar raddfa gyflog A2 y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ynghyd a phwynt ategu grym y farchnad (£7,336) sy’n gyfanswm o £97,500.

 

Derbyniodd Mr Ricky Cooper y cynnig o swydd ar gyflog o £97,500 sef y pedwerydd pwynt cynyddrannol ar raddfa gyflog A2 y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ynghyd a phwynt ategu grym y farchnad, i gychwyn ar 1 Medi 2023

 

Yna gwahoddwyd y cyhoedd a'r wasg i ddod i mewn i'r cyfarfod.

 

Cadarnhaodd y Cadeirydd fod Mr Ricky Cooper wedi cael cynnig a derbyn y swydd gan ddechrau ar y pedwerydd pwynt cynyddrannol Swyddog Arweiniol Corfforaethol graddfa gyflog A2, ynghyd a phwynt ategu grym y farchnad; i gychwyn ar 1 Medi 2023.