Agenda

Cyngor - Dydd Iau, 21ain Medi, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Nia Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu

3.

Materion Personol

4.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2023 pdf eicon PDF 144 KB

5.

I ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael ynghylch y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ar Orchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ar Orchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus - Traeth Borth pdf eicon PDF 119 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd ar Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2022/2023 pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

I gadarnhau apwyntiad Aelodau i'r rolau canlynol:

Cydbwyllgor Corfforaethol: Is-Bwyllgor Datblygu Strategol

·       Cynghorydd Clive Davies

·       Cynghorydd Ceris Jones

·       Cynghorydd Gareth Lloyd

 

Ychwanegiad Aelod Lleyg i’r Cydbwyllgor Corfforaethol, Is-Bwyllgor Safonnau

·       Caryl Davies

 

Ychwanegiad Aelod Lleyg i’r Cydbwyllgor Corfforaethol, Is-Bwyllgor Archwilio

·       Alan Davies

 

Grŵp Oeri’r Pwyllgor Rheoli Datblygu

·       Cynghorydd Raymond Evans

 

Grŵp Gweithredol Datblygu Lleol

·       Cynghorydd Raymond Evans

 

Grŵp Gweithredol Premiwn Treth y Cyngor ar Ail Dai a Thai Gwag Tymor Hir

(7 Aelod cydbwysedd gwleidyddol)

·       Cynghorydd Rhodri Davies: Plaid Cymru

·       Cynghorydd Amanda Edwards: Plaid Cymru

·       Cynghorydd Ann Bowen Morgan: Plaid Cymru

·       Cynghorydd Gwyn Wigley Evans: Annibynnol

·       Cynghorydd Keith Evans: Annibynnol

·       Cynghorydd Elizabeth Evans: Democratiaid Rhyddfrydol

·       Cynghorydd Paul Hinge: Democratiaid Rhyddfrydol

Aelod Eiriolwr: Menopos

·       Cynghorydd Eryl Evans

10.

Diweddariad i Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 115 KB

11.

I ystyried adroddiad gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Pobl a Threfniadaeth ar Daliad Ymadael oherwydd diswyddiad

12.

Atodiad A yn berthnasol i'r Adroddiad uchod (Gwaharddwyd)

Nid yw'r adroddiad hwn i'w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym mharagraff 13, 14 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at wybodaeth) (Amrywiad) (Cymru) 2007. Os bydd y Cyngor, ar ôl cymhwyso'r Prawf Budd y Cyhoedd, yn penderfynu ystyried yr eitem hon yn breifat, bydd y cyhoedd a'r wasg yn cael eu heithrio o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r cyfarfod, yn unol ag Adran 100B(2) o'r Ddeddf.