Agenda a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mawrth, 14eg Mai, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Neris Morgans 

Eitemau
Rhif eitem

200.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

i.      Ymddiheurodd Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd a Audrey Somerton-Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cynnal am nad oeddent yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod.

ii.     Ymddiheurodd Alun Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd am nad oedd yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod oherwydd ymrwymiadau eraill y Cyngor.

201.

Materion Personol

Cofnodion:

i.      Dymunwyd yn dda i Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd yn dilyn salwch diweddar.

ii.     Cydymdeimlwyd â Geraint Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Pobl a Threfniadaeth a'r teulu ar golli ei dad.

iii.    Llongyfarchwyd Dafydd Llywelyn ar gael ei ail-ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd ardal Heddlu Dyfed-Powys.

202.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu

Cofnodion:

i.      Datganodd y Cynghorydd Alun Williams fuddiant personol mewn perthynas â Deiseb A (Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn dymuno gwrthwynebu cynllun yr Awdurdod Lleol i newid cyfrwng y dysgu i’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Plascrug erbyn Medi 2024. Hoffem i’r ysgol gadw ei pholisi presennol o ddysgu’n ddwyieithog ym mhob oed ac ar draws y grwpiau blwyddyn.) yn eitem 204.

ii.     Datganodd y Cynghorydd Keith Henson fuddiant personol a buddiant sy’n rhagfarnu mewn perthynas ag eitem 212 a gadawodd y cyfarfod pan oedd y mater hwnnw’n cael ei drafod. 

203.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny pdf eicon PDF 129 KB

Cofnodion:

Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 19 Mawrth 2024 yn gywir.

 

Materion yn codi: Nid oedd materion yn codi o’r cofnodion.

204.

Unrhyw ddeisebau a dderbyniwyd pdf eicon PDF 1 MB

a.    Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn dymuno gwrthwynebu cynllun yr Awdurdod Lleol i newid cyfrwng y dysgu i’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Plascrug erbyn Medi 2024. Hoffem i’r ysgol gadw ei pholisi presennol o ddysgu’n ddwyieithog ym mhob oed ac ar draws y grwpiau blwyddyn.

b.    “Gwrthod y Newidiadau Arfaethedig yn Aberystwyth”

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

a.    Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn dymuno gwrthwynebu cynllun yr Awdurdod Lleol i newid cyfrwng y dysgu i’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Plascrug erbyn Medi 2024. Hoffem i’r ysgol gadw ei pholisi presennol o ddysgu’n ddwyieithog ym mhob oed ac ar draws y grwpiau blwyddyn.

b.    “Gwrthod y Newidiadau Arfaethedig yn Aberystwyth”

 

Nodwyd bod y deisebau uchod wedi dod i law ac y byddent yn cael eu trin yn unol â’r canllawiau yn y Protocol Deisebau.

205.

Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu

Cofnodion:

Dim.

206.

Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr agenda

Cofnodion:

Dim.

207.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Economi ac Adfywio ynghylch Cynllun Ynni Ardal Leol pdf eicon PDF 11 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Cymeradwyo’r Cynllun Ynni Ardal Leol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Mae diweddariadau cynnydd rheolaidd yn rhan annatod o fonitro ein taith Sero Net ac mae cymeradwyo Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Ynni yn rhoi cyfeiriad i waith lleol a rhanbarthol ar ynni.

208.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (Glan Môr Aberystwyth) (Gorchymyn Diwygio Rhif 11) 2024. pdf eicon PDF 9 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Cymeradwyo:

1)    gwneud y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig angenrheidiol,

2)    cyhoeddi Hysbysiad Gwneud dilynol yn y wasg i'r perwyl hwn, a

3)    yr ymateb a awgrymir i wrthwynebwyr (Atodiad 3).

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Awdurdodi gwneud y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig uchod, a chyhoeddi hysbysiad yn y wasg leol i'r perwyl hwnnw.

209.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch Llywodraeth Cymru - Rhaglen Amlinellol Strategol - Rhaglen Dreigl - Cymunedau Dysgu Cynaliadwy pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Cymeradwyo'r Rhaglen Amlinellol Strategol a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Sicrhau cyllid grant drwy Raglen dreigl Cymunedau Dysgu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

210.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch Polisi Derbyn Ysgolion 2025/2026 pdf eicon PDF 439 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Cymeradwyo’r Polisi Derbyn Disgyblion 2025/2026.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

I gael polisi mewn lle ar gyfer 2025/2026.

211.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol pdf eicon PDF 103 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Cadarnhau enwebu’r sawl a enwebwyd yn yr adroddiad yn gynrychiolwyr o’r Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol yr Ysgolion perthnasol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Enwebu cynrychiolwyr o’r Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol.

212.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ynghylch Gosod Ffioedd 24/25 ar gyfer Pobl Hyn - Ffioedd yr Awdurdod Lleol a'r Sector Annibynnol pdf eicon PDF 271 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

1.    Cymeradwyo’r ffioedd ar gyfer Cartrefi Gofal preifat yng Ngheredigion ar gyfer 2024/25 ar y lefelau wythnosol canlynol, a fydd yn dod i rym o 08/04/2024:

 

Preswyl

£896.00

EMI Preswyl

£958.00

Nyrsio

£1,040.00

EMI Nyrsio

£1,040.00

 

2.    Cynnig ffi am ystafelloedd sydd ag ystafell ymolchi yn gysylltiedig am swm ychwanegol o £25 yr wythnos am ystafelloedd perthnasol, a fydd yn dod i rym o 08/04/2024.

3.    Cymeradwyo’r ffioedd ar gyfer Cartrefi Gofal Preswyl sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor yng Ngheredigion ar gyfer 2024/25 yn unol â’r lefelau wythnosol canlynol, a fydd yn dod i rym o 08/04/2024:

 

Preswyl

£896.00

EMI Preswyl

£958.00

 

4.    Nodi bod nifer fach o gontractau preifat wedi cael eu hetifeddu ar ôl trosglwyddo Hafan y Waun i’r Cyngor ac y bydd y ffioedd ar gyfer y lleoliadau hyn yn parhau yn unol â’r contractau hynny.

5.    Nodi bod y cylch er mwyn cynnal adolygiad manwl arall o’r Ffioedd yn golygu y dylid cynnal hwn ar gyfer y broses o osod ffioedd ar gyfer 25/26 neu 26/27.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Cytuno ar a gosod ffioedd i Bobl Hŷn ar gyfer 2024/25.

213.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ynghylch Adroddiad Blynyddol Bwrdd Diogelu Plant ac Oedolion Canolbarth a Gorllewin Cymru 2022-2023 pdf eicon PDF 11 MB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad.

214.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar ynghylch Cofnodion Cyfarfod Cyngor Ieuenctid Ceredigion (02.02.24) pdf eicon PDF 5 MB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad.

215.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar ynghylch Cofnodion Cyfarfod Cyngor Ieuenctid Ceredigion (20.03.24) pdf eicon PDF 6 MB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad.

216.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Adroddiad Hanner Blwyddyn ynghylch Canmoliaeth a Chwynion - rhwng 1 Ebrill 2023 a 30 Medi 2023 gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 336 KB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad a’r adborth o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol.

217.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Cabinet

Cofnodion:

Dim.