Agenda a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mawrth, 3ydd Hydref, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Neris Morgans 

Eitemau
Rhif eitem

76.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

77.

Materion Personol

Cofnodion:

Cydymdeimlwyd â Nerys Lewis, Rheolwr Corfforaethol: Gwasanaethau Uniongyrchol a'i theulu ar golli ei thad.

78.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu

Cofnodion:

79.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny pdf eicon PDF 127 KB

Cofnodion:

Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 5 Medi 2023 yn gywir.

 

Materion yn codi: Nid oedd materion yn codi o’r cofnodion.

80.

Unrhyw ddeisebau a dderbyniwyd

Cofnodion:

Dim.

81.

Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu

Cofnodion:

Dim.

82.

Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr agenda

Cofnodion:

Dim.

83.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar ynghylch Y Strategaeth Dai - amlinellu gweledigaeth a chynlluniau Ceredigion ar gyfer tai yn y sir dros y 5 mlynedd nesaf gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 3 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

1)    Derbyn yr ychwanegiadau i'r Strategaeth Dai ddrafft y cyfeirir ati yn yr adroddiad.

2)    Argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo'r Strategaeth Dai.

3)    Nodi adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Er mwyn caniatáu i’r Cyngor gyflawni’r gofynion sy’n gysylltiedig â’r swyddogaeth dai strategol.

84.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal ynghylch Canlyniad Cynllun Gweithredu Dementia Ceredigion gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 5 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

·       Creu Grŵp Datblygu Dementia Integredig Ceredigion i oruchwylio’r gwaith o gyflawni’r cynllun gweithredu.

·       Rhannu canfyddiadau cychwynnol yr ymgysylltu gyda’r cyhoedd, a datblygu Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu gan sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o’r cynnydd parhaus mewn perthynas â chyflawni’r cynllun gweithredu.

·       Rhoi adroddiad Cynnydd Blynyddol i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach.

·       Nodi adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Cefnogi a datblygu dull integredig o ddiwallu anghenion unigolion sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr drwy amrywiaeth o adnoddau iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector.

85.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol pdf eicon PDF 103 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Cadarnhau enwebu’r sawl a enwir yn yr adroddiad yn gynrychiolwyr o’r Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol yr Ysgolion perthnasol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Enwebu cynrychiolwyr o’r Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol.

86.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Offeryn Asesiad Effaith Integredig diwygiedig gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 354 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

1.    Cymeradwyo'r offeryn Asesiad Effaith Integredig diwygiedig.

2.    Bod gweithdy yn cael ei drefnu ar gyfer Aelodau Etholedig i egluro'r offeryn a'i bwysigrwydd yn y broses o wneud penderfyniadau.

3.    Nodi adborth y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Mae'r offeryn Asesiad Effaith Integredig diwygiedig yn adlewyrchu'r ddeddfwriaeth gyfredol a bydd yn galluogi proses benderfynu ar sail gwybodaeth.

87.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Datganiad Polisi Rheoli Perfformiad drafft a Fframwaith Rheoli Perfformiad gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 4 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

1.    Cymeradwyo’r Datganiad Polisi Rheoli Perfformiad a’r Fframwaith Rheoli Perfformiad.

2.    Nodi adborth y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Mabwysiadu Datganiad Polisi Rheoli Perfformiad diweddaredig a Fframwaith Rheoli Perfformiad sy’n amlinellu’r prif egwyddorion ar gyfer rheoli perfformiad yn y Cyngor.

88.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Monitro'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2022-23 gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 652 KB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad a’r adborth o’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu.

89.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch y Cynllun Cydraddoldeb Strategol Drafft Ceredigion 2024-28 gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

1)    Cymeradwyo Cynllun Cydraddoldeb Strategol Drafft 2024-28.

2)    Cymeradwyo ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cynllun Drafft dros y gaeaf 2023.

3)    Nodi adborth y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Bydd hyn yn datblygu nod y Cyngor o fynd i’r afael ag anghydraddoldeb, cael gwared â gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon a meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r rheini nad ydynt yng Ngheredigion.

90.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a Threfniadaeth ynghylch Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2023 ac Adroddiad Cydraddoldeb yn y Gweithlu 2023 gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad a’r adborth o’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu.

91.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ynghylch Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS Chwarter 4 2022/23 gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 824 KB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad a’r adborth o’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu.

92.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ynghylch Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol Chwarter 4 2022 - 2023 gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 914 KB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad a’r adborth o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach.

93.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Cabinet

Cofnodion:

Dim.