Agenda a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mawrth, 1af Tachwedd, 2022 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Eitemau
Rhif Eitem

75.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

i.      Ymddiheurodd y Cynghorydd Rhodri Evans am nad oedd yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod.

ii.     Ymddiheurodd James Starbuck, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Meinir Ebbsworth, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Ysgolion a Diwylliant a Rhodri Llwyd, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol am nad oeddent yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod.

76.

Materion Personol

Cofnodion:

i.      Estynnwyd llongyfarchiadau i Dewi Jenkins ar ei lwyddiant diweddar gyda’i gi, Jock, yn y Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol.

ii.     Estynnwyd llongyfarchiadau i S4C wrth i’r sianel ddathlu 40 mlynedd o ddarlledu.

77.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu

Cofnodion:

i.      Datganodd y Cynghorydd Keith Henson fuddiant personol a buddiant sy’n rhagfarnu mewn perthynas ag eitem 85 a gadawodd y cyfarfod pan oedd y mater hwnnw’n cael ei drafod.  

ii.     Datganodd Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu  fuddiant personol a buddiant sy’n rhagfarnu mewn perthynas ag eitem 85, yn unol â'r Cod Ymddygiad ar gyfer Gweithwyr Llywodraeth Leol a gadawodd y cyfarfod pan oedd y mater hwnnw’n cael ei drafod.  

iii.    Datganodd y Cynghorydd Gareth Davies fuddiant personol a buddiant sy’n rhagfarnu mewn perthynas ag eitem 88.

78.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny pdf eicon PDF 98 KB

Cofnodion:

Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 4 Hydref 2022 yn gywir.

 

Materion yn codi: Nid oedd materion yn codi o’r cofnodion.

 

Materion yn codi o gofnodion y Cabinet a gynhaliwyd ar 6 Medi 2022: Eglurodd y Cynghorydd Keith Henson bod cywiriad i’r Adroddiad ar y Strategaeth ar gyfer Gwefru Cerbydau Trydan a gyflwynwyd i’r Cabinet.  Nodwyd y byddai angen tua 8,000 o bwyntiau gwefru yng Ngheredigion yn 2025 a thua 24,000 yn 2030 yn hytrach na’r ffigurau gwreiddiol a nodwyd yn yr adroddiad. 

79.

Unrhyw ddeisebau a dderbyniwyd

Cofnodion:

Dim.

80.

Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu

Cofnodion:

Dim.

81.

Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr agenda pdf eicon PDF 142 KB

a)    Adroddiad gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ar Ddatblygu Asedau/ Eiddo Gwag

 

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad.

82.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Strategaeth Gorfforaethol Ddrafft 2022-27 gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 6 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

i.      Argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo'r Strategaeth Gorfforaethol ddrafft 2022- 2027 (gan gynnwys yr Amcanion Llesiant Corfforaethol).

ii.     Nodi adborth y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu a chytuno i’r newid a ganlyn i’r geiriad i bwynt bwled 5 ar dudalen 29:

Byddwn yn parhau i fynd i’r afael â materion ail gartrefi, perchnogaeth cartrefi gwyliau a throi adeiladau preswyl yn llety gwyliau drwy ofyn am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i gyflwyno deddfwriaeth o dan y Ddeddf Gynllunio a’r Gwasanaeth Trethi”.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Er mwyn bwrw ymlaen â pharatoi Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027.

83.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Adroddiad Blynyddol am Sylwadau o Ganmoliaeth, Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth - 2021/2022 gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 623 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

1.    I nodi cynnwys Adroddiad Blynyddol y Cyngor am Sylwadau o Ganmoliaeth, Cwynion a Gweithgarwch Rhyddid Gwybodaeth 2021-22 (Atodiad 1).

2.    I nodi cynnwys Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon (Atodiad 2).

3.    I gytuno i barhau i ymwneud â gwaith Awdurdod Safonau Cwynion (CSA) Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - gan gynnwys cael mynediad at hyfforddiant a darparu data perfformiad.

4.    I hysbysu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru o ganlyniad ystyriaethau’r Cyngor a’r camau gweithredu arfaethedig.

5.    Nodi’r adborth o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Er mwyn sicrhau gwelliant parhaus a sicrhau bod yr Aelodau etholedig yn ymwybodol o berfformiad y Cyngor o ran Sylwadau o Ganmoliaeth, Cwynion, Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a Gweithgarwch yr Ombwdsmon.

84.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Siarter Troseddau Casineb - Cymorth i Ddioddefwyr gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 672 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

1.    Cytuno ar ran Cyngor Sir Ceredigion i ymrwymo i Siarter Troseddau Casineb Cymorth i Ddioddefwyr.

2.    Nodi’r adborth o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad

Er mwyn atgyfnerthu'r gwaith da sydd eisoes ar waith gan yr Awdurdod Lleol o ran Troseddau Casineb ac i gynnig fframwaith i sicrhau bod ymrwymiad llawn yn digwydd ar bob lefel o'r sefydliad.

85.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ynghylch Pennu Ffioedd Cartrefi Gofal - Ffioedd y Sector Annibynnol a'r Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 235 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

1.    Cymeradwyo’r ffioedd wythnosol canlynol ar gyfer Cartrefi Gofal preifat yng Ngheredigion yn 2022/23:

 

Preswyl

£760.00

Preswyl EMI

£812.00

Nyrsio

£883.30

Nyrsio EMI

£883.30

 

gan ddod i rym ar 04/04/2022.

 

2.    Cymeradwyo’r ffioedd wythnosol canlynol ar gyfer Cartrefi Gofal Preswyl y Cyngor yng Ngheredigion yn 2022/23:                

 

Preswyl

£760.00

Preswyl EMI

£812.00

 

gan ddod i rym ar 04/04/2022.

 

3.    Cymeradwy at ddibenion cyfraniad unigolion at eu gofal (yn dilyn canlyniad asesiad ariannol), daw’r newidiadau yn ffioedd Cartrefi Gofal Preswyl y Cyngor i rym ar 31/10/2022.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Er mwyn cytuno ar ffioedd i bobl hŷn ar gyfer 2022/23 a’u pennu.

86.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal ynghylch Darpariaeth Breswyl er mwyn Cefnogi a Gofalu am Blant a Phobl Ifanc yng Ngheredigion pdf eicon PDF 179 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

1.    Cytuno mewn egwyddor i’r syniad fod y model Llety Diogel i Blant yng Ngheredigion yn cael ei ehangu i gwmpasu mwy o ddarpariaethau preswyl bach ledled y Sir i gwrdd ag anghenion presennol y boblogaeth a’r anghenion yn y dyfodol. Drwy hyn, creu model llety preswyl ar sail Gydol Oes.

2.    Cefnogi'r egwyddor o gyflwyno ceisiadau i Arolygiaeth Gofal Cymru i gofrestru’n hyblyg.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

·       I wneud y mwyaf o’r lleoliadau yn y Sir.

·       I gefnogi plant a phobl ifanc i gadw eu cysylltiadau lleol a'u hunaniaeth leol.

·       I osgoi gwario ar leoliadau y tu allan i'r sir.

·       I fuddsoddi mewn gwasanaethau a darpariaeth yn lleol ar gyfer plant a theuluoedd.

87.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a Diwylliant ynghylch Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol pdf eicon PDF 136 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Cadarnhau enwebu’r sawl a enwir yn yr adroddiad yn gynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar Gorff Llywodraethol yr ysgol berthnasol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Er mwyn enwebu cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol.

88.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Mabwysiadu Priffordd: Llys Ardwyn (Bryn Ardwyn), Aberystwyth pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Cymeradwyo'r bwriad i fabwysiadu Llys Ardwyn (Bryn Ardwyn) drwy broses Adran 38 o Ddeddf Priffyrdd 1980 a’i chynnal ar gost y cyhoedd wedi hynny.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

I alluogi’r heol i gael ei chynnal ar gost y cyhoedd.

89.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Mabwysiadu Priffordd: Pen-yr-Angor, Trefechan, Aberystwyth pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Cymeradwyo'r bwriad i fabwysiadu Pen-yr-Angor, Trefechan, Aberystwyth drwy broses Adran 278 ac Adran 38 o Ddeddf Priffyrdd 1980 a’i chynnal ar gost y cyhoedd wedi hynny.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

I alluogi’r heol i gael ei chynnal ar gost y Cyhoedd.

90.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Adroddiad Blynyddol y BGC Ceredigion: Strategaeth Mynd i'r Afael a Chaledi 2021-22 gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 785 KB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad a’r adborth o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol.

91.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ynghylch Adroddiad Rheoli Perfformiad Y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol Chwarter 4 2021/22 pdf eicon PDF 878 KB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad.

92.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Cabinet

Cofnodion:

Dim.